20 november 2014 | 9 de jaargang | nummer 20

Orde in Actie

 • Failmanager niet meer gebruiken

  De OVB roept de betrokken curatoren van het ressort Gent met aandrang op om tot nader order het programma Failmanager niet meer te gebruiken, de algemene verkoopsvoorwaarden niet te aanvaarden en ontvangen facturen niet te betalen en meteen te betwisten.

 • OVB organiseert: Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg

  De OVB organiseert de studiemiddag "Een nieuw modulair kader binnen de Bijzondere Jeugdzorg", waar wordt ingegaan op de inhoud van de verschillende typemodules en op hoe die typemodules flexibel kunnen worden ingezet uitgaande van de noden van de cliënt. Ook worden belangrijke principes achter dat modulaire denken toegelicht, zoals het contextgericht werken, ook in situaties waarin op het eerste gezicht geen gezin of context aanwezig is. 

  De studienamiddag vindt plaats op:
  dinsdag 9 december 2014 in ANTWERPEN (volzet)
  dinsdag 16 december 2014 in BRUSSEL
  donderdag 18 december 2014 in GENT

  Deelname aan de studiemiddag levert 2 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 05/11/2014 - 14/11/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Rolrecht familierechtbank: circulaire nr. 11/2014 opgeschort

  De bijzondere regels over het rolrecht in het familierecht (één familiedossier = één rolrecht) werden inmiddels weer opgeschort door de circulaire nr. 13/2014 van de FOD Financiën. Momenteel gelden dus opnieuw de oude regels.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Info Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

  Op 24 november en 1 december zal slechts een beperkt aantal gehoren plaatsvinden bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Door de geplande vakbondsacties is er slechts een beperkte dienstverlening. Op 8 en 15 december is het CGVS volledig gesloten en worden geen gehoren georganiseerd.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Grondwettelijk Hof spreekt zich nog niet ten gronde uit over btw

  In zijn arrest van 13 november 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zich nog niet ten gronde uitgesproken over het beroep tot nietigverklaring dat onder meer door de OVB was ingespannen tegen de artikelen 60 en 61 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, waardoor de btw-vrijstelling voor advocaten vanaf 1 januari 2014 werd afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn beschikkend gedeelte eerst een aantal vragen aan het Hof van Justitie.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Veelbelovende beleidsnota Justitie

  Minister van Justitie Koen Geens heeft maandag in het parlement zijn beleidsnota Justitie neergelegd, die op zijn minst ambitieus te noemen is. De minister erkent dat justitie voor enorme uitdagingen staat en wil prioritair focussen op 5 grote werven.