4 december 2014 | 9 de jaargang | nummer 21

Orde in Actie

 • Btw: opheffing keuzestelsel bestuurders rechtspersonen & aftrek historische btw

  De Centrale btw-administratie bepaalt in een recente beslissing dat vanaf 1 januari 2015 het keuzestelsel voor bestuurders van rechtspersonen wordt opgeheven. Dat kan gevolgen hebben voor advocaten die hun functievergoedingen voor mandaten binnen de Ordes factureren vanuit een rechtspersoon. Tevens worden een aantal bepalingen uitgevaardigd met betrekking tot het recht op aftrek van historische btw.

 • OVB-standpunt: jeugdsanctierecht

  De OVB heeft aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een nota overgemaakt met daarin de minimale vereisten waaraan het nieuwe Vlaamse jeugdsanctierecht volgens haar moet voldoen.

 • OVB organiseert: Advocatenbarometer 2012/2013 - profiel Vlaamse advocaat

  Wat zijn de typische kenmerken van een Vlaamse advocaat?
  Die komt u te weten op een studienamiddag van de Orde van Vlaamse Balies op woensdag 14 januari 2015 in LEUVEN.

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 niet-juridische punten op.

 • OVB organiseert: Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten, die op 1 januari 2015 in werking treedt, bundelt alle bestaande reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, zoals die reeds van kracht waren, aangevuld met nieuwe bepalingen.

  De studienamiddag vindt plaats op:
  donderdag 8 januari 2015 in KORTRIJK (nog 124 plaatsen)
  donderdag 15 januari 2015 in HASSELT (nog 42 plaatsen)
  donderdag 22 januari 2015 in GENT (volzet)
  donderdag 5 februari 2015 in ANTWERPEN (nog 3 plaatsen)
  maandag 23 februari 2015 in BRUSSEL (volzet)

  Deelname aan de studienamiddag levert 3 juridische punten op.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 30/11/2014 - 01/12/2014

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • IBA organiseert: Technology Law Committee Conference

  Op 22 en 23 januari 2015 vindt in Brussel voor het eerst een congres plaats van het Technology Law Committee van de International Bar Association (IBA). Internationale en nationale sprekers - confraters, maar ook vertegenwoordigers uit de ICT sector - zullen het hebben over "Legal risks and new technologies: challenges for the modern enterprise".

Uitgelezen Rechtspraak

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 november tot en met 4 december 2014.

 • KB opleiding cassatie in strafzaken gepubliceerd in BS

  Het langverwachte KB dat de opleiding cassatie in strafzaken instelt, is op 10 oktober 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Advocaten die een penaal cassatieberoep wensen aan te tekenen moeten die opleiding gevolgd hebben.

 • College van de hoven en rechtbanken van start gegaan

  Op 17 november 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de samenstelling van het nieuwe College van hoven en rechtbanken gepubliceerd, wat meteen gold als oprichting. Afgelopen maandag stelde het nieuwe College zichzelf voor aan de buitenwereld, waarbij het eens te meer de onderfinanciering aanklaagde en verklaarde geen failliete organisatie te willen erven met een berg schulden.

 • Besluit Vlaamse regering rechtspleging sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

  Inwerkingtreding van het het Besluit van de Vlaamse regering houdende rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges op 1 januari 2015 (BS 3 december 2014).

 • Uitstel inwerkingtreding wet 11 juli 2013 zakelijke zekerheden op roerende goederen

  De wetgever heeft beslist om de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake uit te stellen tot 1 januari 2017. Het was de bedoeling dat de wet op 1 december 2014 in voege zou treden, maar dat is bij gebreke aan pandregister niet gelukt.

Wet in Wording

 • Vonnissen versturen - minister lovend over ICT-plannen OVB

  Naar aanleiding van een parlementaire vraag over het verzenden van vonnissen wijst minister van Justitie Koen Geens op de ICT-plannen van de OVB (digitaal platform).

 • Over het failliet van Justitie

  Diverse volksvertegenwoordigers uitten de voorbije weken aan de minister van Justitie hun bezorgdheid over de vele achterstallige facturen en de grote tekorten op de gewone werkingskredieten bij de FOD Justitie.