12 maart 2015 | 10 de jaargang | nummer 5

Orde in Actie

 • Word de eerste ombudsman/-vrouw van de Vlaamse advocatuur

  De Orde van Vlaamse Balies bereidt haar aanvraag voor om te worden erkend als gekwalificeerde entiteit in het kader van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" van het Wetboek van Economisch Recht.

  Daarom gaat de OVB op zoek naar een ombudsman/ombudsvrouw. Als de aanvraag wordt goedgekeurd start de ombudsdienst op 1 juni 2015 op de zetel van de OVB.

 • Btw: bereid de btw-listing al voor

  Momenteel zijn er nog geen uitspraken gevallen in de kortgedingprocedures van AVOCATS.BE en de OVB. Die worden respectievelijk verwacht op 23 en 26 maart 2015. In die omstandigheden raadt de OVB u aan om alvast uw btw-listing voor te (laten) bereiden, maar nog niet in te dienen. Zo kunt u een boete vermijden indien de kortgedingrechters de OVB en AVOCATS.BE niet volgen.

 • Ad Rem 1-2015: Advocaat en media: journalisten versus advocaten?

  Journalisten en advocaten gaan in Ad Rem 1-2015 met elkaar in debat over de werkbaarheid van het reglement advocaat en media, thans Afdeling III.5.2 van de Codex Deontologie voor Advocaten.

  Daarnaast bespreekt mr. Gert Warson de concrete gevolgen van de invoering van de Europese Richtlijn 2013/48/EU (Salduz bis) en legt gedelegeerd bestuurder van DIPLAD Bruno Vander Stichele uit wat de digitale toekomst voor de advocaat in petto heeft.

 • Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Juristenvereniging (VJV) - OVB

  Ook in 2015 heeft de OVB een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Juristenvereniging gesloten. Daardoor krijgen advocaten korting bij de activiteiten die door de Vlaamse Juristenvereniging worden georganiseerd en een korting van 10 % op juridische boeken die besteld worden via de VJV-website.

 • Overeenkomst Reprobel - OVB

  Ook met Reprobel heeft de OVB voor 2015 een overeenkomst afgesloten. De OVB betaalt voor alle advocaten de evenredige vergoeding die is opgenomen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Opgelet: de forfaitaire vergoeding (bijvoorbeeld bij aankoop van een fotokopieerapparaat) is daarin niet inbegrepen.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht van 25/02/2015 - 09/03/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Alarmdag 20 maart

  Op 20 maart 2015 organiseert de rechterlijke macht een Alarmdag om het publiek te informeren over de stand van zaken bij justitie en over de geplande maatregelen die het functioneren ervan aantasten.

  Alle magistraten en griffiers (in zwarte toga), de secretarissen, leden en het personeel van Rechterlijk Orde worden zonder uitzondering opgeroepen om deel te nemen aan deze actiedag in Brussel. De OVB steunt de actie.

 • Meldingsverplichting Privacycommissie

  Advocaten vallen onder de meldingsplicht zoals bedoeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Via de website van de Privacycommissie kunt u daarvoor een formulier downloaden, invullen en opsturen.

 • Waarschuwing witwascel

  De witwascel publiceert een geactualiseerde lijst van de landen met strategische tekortkomingen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Advocaten moeten daarbij maatregelen nemen, zoals een verscherpt klantenonderzoek.

 • Enquête bemiddeling en justitie

  Neem hier deel aan de enquête over bemiddeling en justitie en draag zo bij aan een onderzoek dat concrete voorstellen wil formuleren om de verhouding tussen beide te optimaliseren en het wettelijk kader voor bemiddeling wil verbeteren.

Uitgelezen Rechtspraak

 • EHRM: Het recht op tegenspraak is geen vrijgeleide voor loze beschuldigingen

  In het arrest-Füchs oordeelt het EHRM dat de veroordeling van een Duitse advocaat wegens lasterlijke beweringen tegenover een deskundige, geen schending van het recht op vrije meningsuiting (artikel 10 EVRM) uitmaakt. De verdediging mag kritisch tegenspraak voeren over het deskundigenbewijs in strafzaken, maar dat is geen vrijgeleide voor loze beschuldigingen zonder objectieve grondslag.

Wet Geworden

Wet in Wording