26 maart 2015 | 10 de jaargang | nummer 6

Orde in Actie

 • Nieuwe aanmeldprocedure voor het privaat luik

  Op 2 april gaat het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) van start!

  Stap voor stap krijgen alle Vlaamse advocaten toegang tot dat nieuwe platform. Alles begint met een nieuwe aanmeldprocedure. Die leidt u op een beveiligde manier naar het privaat luik van de OVB. In de komende weken krijgt u dan rechtstreekse toegang tot de eerste digitale diensten van het DPA, zoals Rijksregister, CBB en Graydon.

 • Word de eerste ombudsman/-vrouw van de Vlaamse advocatuur

  De Orde van Vlaamse Balies bereidt haar aanvraag voor om te worden erkend als gekwalificeerde entiteit in het kader van boek XVI "Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen" van het Wetboek van Economisch Recht.

  Daarom gaat de OVB op zoek naar een ombudsman/ombudsvrouw. Als de aanvraag wordt goedgekeurd start de ombudsdienst op 1 juni 2015 op de zetel van de OVB.

 • OVB-standpunt: Fonds voor tweedelijnsbijstand

  De OVB nam standpunt in over een eventueel Fonds voor de tweedelijnsbijstand. De OVB acht zo'n Fonds een potentieel nuttig instrument om de tweedelijnsbijstand te financieren. De bijdrage aan dat Fonds mag echter niet geleverd worden door een enkele abstracte categorie van burgers, zoals de strafrechtelijk veroordeelden.

 • Opheffing stafhouderlijke injuncties Failmanager

  De injuncties van de 7 stafhouders van het ressort Gent over het gebruik van het programma Failmanager werden vorige week opgeheven na een constructief overleg met de voorzitter van de rechtbank van koophandel Gent. In nauw overleg met de Beleidscel van de minister van Justitie blijft de OVB samen met de stafhouders werken aan de realisatie van het beoogde wettelijke kader.

 • Modellen bewind: gebruiksvriendelijke versie

  De modellen die de FOD Justitie (en OrdeExpress) reeds eerder ter beschikking stelde als hulpmiddel bij de toepassing van de nieuwe wet op het bewind, werden aangepast en gebruiksvriendelijk(er) gemaakt.

 • OVB bezorgd over achterstand Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  De OVB uit haar bezorgdheid over de achterstand bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en vraagt dat voorrang wordt gegeven aan de behandeling van annulatieberoepen.

 • Wetsvoorstellen strafbaarstelling pesten: advies OVB

  Momenteel worden in de Kamercommissie Justitie twee wetsvoorstellen besproken die pesten algemeen strafbaar willen stellen. De Orde van Vlaamse Balies nam op verzoek van de Kamercommissie Justitie standpunt in en zond een schriftelijke nota met enkele kritische bedenkingen.

 • Oproep kandidaten Adviescommissie benoeming advocaten bij het Hof van Cassatie

  De OVB moet een advocaat aanwijzen voor de Adviescommissie voor de benoemingen van de advocaten bij het Hof van Cassatie.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur voor 30 april aan de OVB.

 • Oproep kandidaten beroepscommissie (beroepsopleiding)

  Op 27 mei 2015 stelt de algemene vergadering van de OVB de nieuwe leden van de beroepscommissie aan.
  Geïnteresseerd? Bezorg uw kandidatuur aan lieve.naessens@ordevanvlaamsebalies.be vóór 11 mei 2015.

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 12/03/2015 - 21/03/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Meldingsplicht Privacycommissie: verduidelijking

  Advocaten vallen onder de meldingsplicht zoals bedoeld in de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Via de website van de Privacycommissie kunt u daarvoor een formulier downloaden, invullen en opsturen.

 • Nieuwe uitgave Larcier: Duiding deontologie advocatuur

  In de reeks "Duiding" van Larcier verschijnt weldra de nieuwe uitgave "Deontologie juridische beroepen - Advocatuur" met voormalig OVB-bestuurder Edward Janssens als editor.

 • Oproep Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen

  De reeks 'Roots' in het tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) brengt verhalen van mensen die zijn opgegroeid in een sociale woonwijk en nadien succesvol werden. In de volgende editie wil ze graag het verhaal van een advocaat belichten.

  Eerder in de reeks verscheen ook al het succesverhaal van o.a.: Gène Bervoets, Bilal Benyaich en Marc Descheemaecker.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Btw-listing: vordering OVB in kort geding verworpen

  Op maandag 23 maart heeft de Franstalige Brusselse kortgedingrechter de vordering van AVOCATS.BE verworpen wegens gebrek aan spoedeisendheid. Deze namiddag heeft ook de Nederlandstalige kortgedingrechter de vordering van de OVB verworpen, zij het niet omwille van gebrek aan spoedeisendheid, maar met het argument dat het om een geschil over objectieve rechten zou gaan in plaats van over subjectieve rechten.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Voorstelling Justitieplan: algemeen

  Vorige week woensdag presenteerde minister van Justitie Koen Geens zijn ambitieuze Justitieplan, waarmee hij een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid beoogt te realiseren. Het Justitieplan bevat een hele reeks moedige, min of meer gewaagde maatregelen inzake burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht, justitiediensten en gerechtskosten en informatisering. De OVB onderwerpt het Justitieplan momenteel aan een grondige analyse. Ze herkent heel wat elementen uit haar verkiezingsmemorandum, maar wil op andere vlakken waakzaamheid aan de dag leggen.

 • Voorstelling Justitieplan: burgerlijk procesrecht

  Hier leest u de belangrijkste plannen uit het Justitieplan van de minister van Justitie voor het burgerlijk procesrecht, met onder andere minder maar efficiëntere procedures, een hervorming van de procedure collectieve schuldenregeling en een hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Voorstelling Justitieplan: straf(proces)recht

  Hier leest u de krachtlijnen uit het Justitieplan over strafrecht, de strafuitvoering en de strafprocedure, met onder andere minder strafbepalingen, nieuwe voorwaarden voor de vervroegde invrijheidstelling en ruimere bevoegdheden voor het openbaar ministerie.

 • Voorstelling Justitieplan: justitiediensten en gerechtskosten

  Hier leest u de belangrijkste maatregelen uit het derde luik van het Justitieplan, in verband met de justitiediensten en gerechtskosten. Die maatregelen moeten de noodzakelijke randvoorwaarden creëren om de doorlooptijden te beperken.

 • Voorstelling Justitieplan: informatisering

  Hier leest u de grootse plannen uit het Justitieplan op vlak van informatisering. Die liggen in het verlengde van de plannen van de OVB.

 • Salduz: heden en toekomst

  Tijdens de vergadering van de Kamercommissie Justitie gaf minister Geens duiding over de Salduzwet en de toekomstperspectieven die de Europese richtlijn Salduz bis met zich mee brengt.

  De omzetting van de Europese richtlijn zal heel wat voeten in de aarde hebben, zowel wettelijk als praktisch-budgettair. De OVB hoedt zich voor een al te restrictieve omzetting en is bereid constructief mee te werken met de wetgever.

Advocatuur Cross Border

 • 2015 EU Justitie scorebord gepubliceerd

  Op 9 maart publiceerde de Europese Commissie het '2015 EU Justitie scorebord'. Dat geeft een overzicht van de kwaliteit, onafhankelijkheid en efficiëntie van de rechtssystemen van de lidstaten.