8 juni 2015 | 10 de jaargang | nummer studenten

Orde in Actie

 • Extra editie OrdeExpress

  OrdeExpress is de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief die de Orde van Vlaamse Balies naar alle Vlaamse advocaten stuurt. Deze editie richt zich speciaal naar de binnenkort afgestudeerde juristen en zit boordevol nuttige en praktische informatie over het beroep van advocaat.

 • Orde van Vlaamse Balies

  Elke advocaat is lid van een balie (een Orde van Advocaten) en die balies zijn op hun beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies.
  Maar wat is en doet die Orde van Vlaamse Balies precies?

 • Uw scriptie is geld waard

  Schreef u uw scriptie over de advocatuur of de organisatie en werking van justitie? Dan maakt u misschien kans om de OVB-studentenprijs te winnen ter waarde van 2 500 euro.

 • Hoe vindt u een stageplaats?

  Zoek in de lijst met beschikbare stageplaatsen op www.advocaat.be of maak zelf een profiel aan om te laten weten dat u op zoek bent.

 • Stage en beroepsopleiding

  De Codex Deontologie voor Advocaten bundelt alle reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, ook de reglementen stage en beroepsopleiding. Die bevatten bepalingen over onder andere de stageovereenkomst, de vergoedingen voor de stagiair en de beroepsopleiding.

 • Inschrijven aan de balie en eedaflegging

  Stap 1: zoek een stagemeester
  Stap 2: de eedaflegging
  Stap 3: inschrijven op de lijst van de stagiairs
  Stap 4: proficiat, u bent advocaat

 • Statuut

  Elke Belgische advocaat heeft het statuut van zelfstandige. Daaraan zijn bepaalde verplichtingen verbonden. Zodra u op de lijst van de stagiairs bent ingeschreven, bent u advocaat en moet u ook aan die verplichtingen voldoen.

 • Bureau voor Juridische Bijstand

  Het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) organiseert kosteloze juridische bijstand voor minvermogenden (ook wel bekend onder pro Deo), waaraan elke advocaat-stagiair deelneemt als onderdeel van de stageverplichtingen.

 • Wegwijs aan de balie - Welkomstboek voor de advocaat-stagiair

  Bij de start van het gerechtelijk jaar krijgen alle kandidaat-stagiairs een welkomstboek van de OVB. Daarin vindt u als stagiair alles wat u moet weten bij aanvang van uw stage: van de eedaflegging en de beroepsopleiding tot de stageverplichtingen en de verplichtingen als zelfstandige. Waar is een advocaat allemaal voor verzekerd en hoe zit het precies met de derdenrekening? Bovendien bevat het welkomstboek ook alle nuttige adressen van de balies en een heleboel praktische tips.

 • Ad Rem

  Ad Rem is het driemaandelijkse tijdschrift van de Orde van Vlaamse Balies. Daarin wordt aandacht geschonken aan nieuws van en voor de advocaat.

Advocaat in Actie

 • Boete voor advocaat wegens kennelijk onrechtmatig beroep RvV kan niet

  De FOD Financiën erkent haar vergissing. Een boete wegens kennelijk onrechtmatig beroep opgelegd door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen mag niet opgelegd worden aan de advocaat in plaats van aan de cliënt.

 • Info CTIF-CFI (witwascel)

  De OVB benadrukt dat alle communicatie tussen advocaten en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) via de stafhouder moet verlopen (melding en verdere inlichtingen). Gelieve dus, zoals in het verleden, uw meldingen via de stafhouder over te maken.

  Voor bijkomende informatie kunt u terecht op www.advocaat.be/witwaspreventie en op www.ctif-cfi.be.

  De CFI wijst er de advocaten op dat haar e-mailadres info@ctif-cfi.be is, en niet info@cfi.be.

 • Gemengde Commissie Rechtsbijstand (GCR) - modellen verzoekschriften

  Modellen voor verzoekschriften van de GCR (Gemengde Commissie Rechtsbijstandsverzekering) vindt u op het privaat luik van de Orde van Vlaamse Balies. Let erop dat de verzoekschriften gericht zijn aan de Staatsbladsstraat 8 i.p.v. aan de Koningsstraat 148, 1000 Brussel.

Uitgelezen Rechtspraak

 • Cassatiememorie in strafzaken indienen

  Sinds 1 februari 2015 gelden de nieuwe regels inzake het cassatieberoep in strafzaken. Zo moet de eiser zijn middelen via een memorie indienen, ten laatste 15 dagen voor de terechtzitting. Het Hof van Cassatie verduidelijkt nu dat die termijn 15 "volledig vrije dagen" tussen het indienen en de terechtzitting bevat.

 • Grondwettelijk Hof herziet rechtspraak rechtsplegingsvergoeding

  Het Grondwettelijk Hof herziet de rechtspraak in verband met de rechtsplegingsvergoeding. Dat heeft ook interessante gevolgen voor het vernietigingsberoep dat de Orde van Vlaamse Balies instelde tegen artikel 17 van de wet van 25 april 2014.

 • Arrest Grondwettelijk Hof elektronische procedure RvV

  De OVB slaat haar slag in het vernietigingsberoep tegen de wijziging van de Vreemdelingenwet betreffende de elektronische procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

 • Verhoor door onderzoeksrechter: geen inzage strafdossier, wel overleg met advocaat

  In het arrest A.T. tegen Luxemburg van 9 april 2015 beslist het EHRM dat artikel 6 EVRM geen inzage in het strafdossier verlangt vooraleer de verdachte door de onderzoeksrechter wordt verhoord. Het EHRM vereist wel dat de verdachte voor dat belangrijke verhoor met zijn advocaat kan overleggen zodat die advocaat hem effectief kan bijstaan.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Parlementaire vraag: hertekening kantons vredegerechten

  De minister van Justitie verduidelijkte in de Kamercommissie Justitie het voornemen van de regering om de gerechtelijke kantons te hertekenen met het oog op een meer optimale werklast van de vredegerechten.

 • Parlementaire vraag: bemiddeling

  De minister van Justitie werd bevraagd over de wet van 21 februari 2005 inzake bemiddeling. Artikel 8 van die wet stelt dat de publiekrechtelijke rechtspersonen partij kunnen zijn bij een bemiddeling in bepaalde gevallen. Tot op heden is hier geen uitvoeringsmaatregel over geschreven. Aan de minister werd gevraagd of hij hierover een KB plande en zo ja, wat zijn zienswijze en timing is.