18 juni 2015 | 10 de jaargang | nummer 11

Orde in Actie

Advocaat in Actie

Uitgelezen Rechtspraak

 • Fiscus mag onrechtmatig bewijs gebruiken in fiscale zaken, maar niet onbeperkt

  In zijn arrest van 22 mei 2015 heeft het Hof van Cassatie beslist dat voortaan het gebruik door de administratie van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken is toegelaten. Het Hof voegt daar weliswaar meteen aan toe dat dergelijk gebruik altijd moet worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur en het recht op een eerlijk proces.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging van artikel 52/3 Vreemdelingenwet

  In arrest nr. 89/2015 verwerpt het Grondwettelijk Hof alle argumenten van verzoekende partijen in een vernietigingsberoep tegen artikel 11 van de wet van 8 mei 2013 dat artikel 52/3 van de Vreemdelingenwet wijzigt.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt databewaringswet

  Op 11 juni 2015 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Die wet gaf omzetting aan de Europese dataretentierichtlijn van 2006/24/EG, die eerder in 2014 reeds door het Hof van Justitie van de EU werd vernietigd.

  U leest hier op welke argumenten de vernietiging van de Belgische wet steunt.

Wet Geworden

Wet in Wording

 • Minnelijke schikking in strafzaken: kritiek en vooruitblik in het parlement

  De minister van Justitie verdedigt in de Kamer de minnelijke schikking in strafzaken en uit zijn voornemen om minnelijke schikkingen in het strafregister te laten opnemen en het toepassingsgebied in de fase ter terechtzitting te beperken.

 • Facultatieve tussenkomst OM bij de familierechtbank

  De minister van Justitie beantwoordde in de Kamercommissie Justitie op 16 juni 2015 verschillende parlementaire vragen over de familierechtbank. In zijn antwoord lichtte hij al een tipje van de sluier over zijn plannen om de tussenkomst van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken slechts facultatief te maken.

 • Beveiliging Justitiepaleis Brussel

  Meerdere volksvertegenwoordigers voelden de minister van Justitie aan de tand over de recente beveiligingsproblemen van het Brusselse Justitiepaleis, die onder meer aanleiding hebben gegeven tot het uitstel van zittingen. De minister zette de genomen noodmaatregelen uiteen en lichtte toe dat de aanwervingsprocedure voor bijkomende agenten van het veiligheidskorps lopende is.

 • Delegatie griffiers arrondissement Brussel

  Na eerdere parlementaire vragen verduidelijkte de minister van Justitie in de Kamercommissie Justitie dat de delegatie van zeven Nederlandstalige griffiers naar de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel na grondig onderzoek niet kan worden verboden op basis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 juni 1935.

Advocatuur Cross Border

 • Internationale pleitwedstrijd rechten van de mens

  Op 31 januari 2016 vindt de internationale pleitwedstrijd voor de rechten van de mens plaats in het Mémorial de Caen. Tien advocaten pleiten dan een actuele en individuele zaak waarbij de mensenrechten geschonden werden. Inschrijven kan tot en met 11 november 2015.