27 augustus 2015 | 10 de jaargang | nummer 14

Orde in Actie

 • Opzoeking in het Rijksregister al vanaf 2,5 euro via het DPA

  Vanaf 1 september 2015 kunt u de online diensten van het Rijksregister en het CBB enkel raadplegen via het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) en niet meer via het privaat luik.

  Een opzoeking in het Rijksregister op basis van het rijksregisternummer kost via het DPA 2,5 euro. Voor een opzoeking in het CBB betaalt u 5 euro.

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op 23 september 2015 zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen.

  Stel u kandidaat!

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 12/08/2015 - 27/08/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

 • Info rechtbanken

  Hier vindt u informatie over de rechtbanken en hoven.

 • China maakt jacht op mensenrechtenadvocaten - Briefschrijfactie Amnesty International

  De Chinese politie treedt momenteel hard op tegen mensenrechtenadvocaten in het hele land.

  Schrijf een brief voor 5 september 2015 en roep de Chinese autoriteiten op alle mensenrechtenadvocaten die uitsluitend vastzitten omdat ze opkwamen voor de mensenrechten onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten.

 • Wet tijdelijk huisverbod kent weinig succes

  De wet tijdelijk huisverbod wordt voorlopig nauwelijks gebruikt. De minister van Justitie legde in de Kamercommissie Justitie uit hoe dat komt en gaf cijfers over de toepassing van die wet. Daarnaast lichtte hij zijn verdere plannen voor de wet toe.

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot 25 augustus 2015.

 • Griffiekeuze voor neerlegging van stukken uitgesteld

  Het zal pas in 2017 mogelijk worden om stukken neer te leggen bij een griffie naar keuze, die die stukken dan verder overzendt aan de juiste instantie.

 • Magistraten familie- en jeugdkamers krijgen 1 jaar extra om brevet te halen

  De magistraten van het Openbaar Ministerie en van de zetel van de nieuwe familie- en jeugdkamers krijgen één jaar langer de tijd om hun specifieke brevet te halen.

 • Nieuwe tabel omzetting vruchtgebruik langstlevende

  De nieuwe tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk samenwonende gelden vanaf 19 juli 2015. U vindt ze hier.

 • Parlementaire vraag sociale bijdragen zelfstandigen

  Minister Borsus beantwoordde een parlementaire vraag over de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen.

  Op www.bijdragenhervorming2015.belgium.be leest u hoe die bijdragen nu weer berekend worden.

 • Strafuitvoeringsrechter pas op 1 januari 2016 aan de slag

  De wetgever stelt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de strafuitvoering van gevangenisstraffen onder de drie jaar en inzake de strafuitvoeringsrechter uit tot 1 januari 2016.

  Voorlopig kan de minister van Justitie dus nog oordelen of die delinquenten voorlopig in vrijheid kunnen worden gesteld. Een recente ministeriële omzendbrief codificeert alle bestaande omzendbrieven hierover om een transparante en eenduidige toepassing van die ministeriële bevoegdheid te faciliteren.

 • Vergoeding van schade aan overheidsgoederen door gedetineerden

  De FOD Justitie kan de schade aan zijn goederen verhalen op de gedetineerde die die schade veroorzaakte. Als de gedetineerde de schade niet vrijwillig vergoedt, kan de vergoeding worden ingehouden van het bedrag dat hij krijgt voor bijvoorbeeld penitentiaire arbeid. Zo stelt een collectieve brief van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen.

 • Commissie voor onderhoudsbijdragen is samengesteld

  De effectieve en plaatsvervangende leden van de commissie voor onderhoudsbijdragen werden intussen officieel benoemd. Bekijk hier de samenstelling van de commissie.