10 september 2015 | 10 de jaargang | nummer 15

Orde in Actie

 • Herwerkt OVB-standpunt potpourri I in Kamercommissie Justitie

  In haar standpunt reageert de OVB instemmend op enkele voorstellen uit het eerste potpourriwetsontwerp. Op andere voorstellen, zoals de veralgemening van de alleenzetelende rechter, uit ze echter kritiek. Op 1 september bezorgde de OVB dat herwerkte standpunt aan de Kamercommissie en het kabinet Justitie.

 • Vind uw weg op het Digitaal Platform (DPA) met de handleiding

  Sinds 1 september 2015 kunt u de online diensten van het Rijksregister en het CBB enkel raadplegen via het Digitaal Platform voor de Advocaat (DPA) en niet meer via het privaat luik.

  Hulp nodig? Download de uitgebreide handleiding of neem contact op met de service desk via 02 307 70 30 of servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be.

  Op 2 en 16 oktober 2015 worden bijkomende opleidingen georganiseerd in Brussel. De opleiding is gratis en werd erkend voor 1 niet-juridisch punt door de OVB. Elke deelnemer krijgt bovendien een OVB/Diplad eID-kaartlezer. Inschrijven kan via het privaat luik.

 • Première: voorzitter Matthys spreekt mercuriale uit bij arbeidshof Brussel

  Voor zijn openingszitting nodigde het arbeidshof van Brussel voorzitter Dominique Matthys uit. Een première!

 • Oproep kandidaten CCBE

  Op 23 september 2015 zal de algemene vergadering één lid voor de Belgische CCBE-delegatie aanwijzen.

  Stel u kandidaat!

 • Agenda en commissievergaderingen

  In de agenda van de OVB en van de commissievergaderingen vindt u per departement een overzicht van de besprekingen en commissievergaderingen.

 • OVB-persoverzicht 31/08/2015 - 05/09/2015

  U vindt onder documenten een overzicht van de media waarin de Orde van Vlaamse Balies aan bod is gekomen.

Advocaat in Actie

Wet Geworden

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 26 augustus tot 10 september 2015.

 • Technische correcties op strafwetboek, wetboek van strafvordering en gerechtelijk wetboek

  De wet van 20 juli 2015 brengt enkele correcties aan in het Strafwetboek, het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek. U vindt hier een korte samenvatting van die wijzigingen.

 • Tarieven akten gerechtsdeurwaarders strafzaken

  Sinds 1 september geldt een nieuw KB tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 9

  De bijzondere reglementen van de arbeidsrechtbank Gent en de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen werden inmiddels eveneens gepubliceerd. Aan enkele andere bijzondere reglementen werden wijzigingen aangebracht.

 • Nieuwe samenstelling probatiecommissies

  U vindt het ministerieel besluit met de nieuwe benoemingen voor de probatiecommissies (ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie) bij de documenten.

 • Interest betalingsachterstand handelstransacties

  De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt voor het tweede semester van dit jaar 8,5%.

 • Meer tijd voor omzetting bewindvoering naar nieuwe bewind

  De periode om beschermingsstatuten die reeds bestonden onder de 'oude' wetgeving (artikel 488bis BW) om te zetten naar de nieuwe wetgeving inzake bewind werd verlengd van 2 jaar naar 5 jaar.

 • Hoger beroep tegen EOT-vonnis bij verzoening

  Echtgenoten kunnen gezamenlijk hoger beroep aantekenen tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming in eerste aanleg uitspreekt ingeval zij zich verzoenen na die uitspraak, maar vóór het verstrijken van de termijn van hoger beroep.

 • Vertegenwoordiging wettelijk samenwonenden

  Tot nu toe konden partijen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten enkel vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of door een bloed- of aanverwant. De wet van 17 juli 2015 breidt die mogelijkheid uit tot wettelijk samenwonenden.