Uitgelezen Rechtspraak

 • Huisvisitatie door sociale inspecteurs schendt gelijkheidsbeginsel niet

  Op 27 juni 2019 heeft het Grondwettelijk Hof geantwoord op de prejudiciële vraag van een onderzoeksrechter van de rechtbank van eerste aanleg te Luik betreffende artikel 24 van het Sociaal Strafwetboek. De vraag luidde of die bepaling het gelijkheidsbeginsel, de onschendbaarheid van de woning en het recht op de eerbiediging van het privéleven schendt.

 • Exclusief volgberoep voor OM schendt gelijkheidsbeginsel

  Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 6 juni 2019 geoordeeld dat het volgberoep in strafzaken het gelijkheidsbeginsel schendt. De uitspraak betekent dat het volgberoep waarover het openbaar ministerie beschikt, ook moet openstaan voor de beklaagde.

 • Grievenstelsel in hoger beroep: Grondwettelijk Hof wijkt af van cassatierechtspraak

  Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat de beperking voor een beroepsrechter om niet ambtshalve grieven op te werpen bij nieuwe elementen die opduiken na het indienen van het grievenformulier en die aantonen dat de feiten geen misdrijf zijn, strijdig is met het recht op toegang tot de rechter. Dat arrest velde het Hof op 16 mei 2019 naar aanleiding van een prejudiciële vraag van het hof van beroep in Luik.

 • Relatieve nietigheid schending taalwet leidt tot ongewenste resultaten

  De wet van 25 mei 2018 (Potpourri VI) schafte de absolute nietigheidssanctie af voor schendingen van de taalwet in gerechtszaken. Voortaan kan bij een schending van de taalwet enkel tot nietigheid worden besloten als er belangenschade kan worden aangetoond in hoofde van de partij die de nietigheid bij aanvang van het geschil opwerpt. Dat leidde tot ongewenste resultaten, onder andere voor de Franstalige familierechtbank in Brussel.

 • Verplichting btw-listing voor advocaten is niet onbestaanbaar met beroepsgeheim

  In zijn arrest van 14 maart 2019 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verplichting voor een advocaat om een btw-listing in te dienen niet onbestaanbaar is met zijn beroepsgeheim. Daarom raadt de OVB advocaten aan om de btw-listing voor het jaar 2018 in te dienen voor 31 maart 2019. De OVB onderzoekt de impact van het arrest op de btw-listing voor de jaren 2014, 2015, 2016 en 2017.

 • Grondwettelijk Hof beperkt inspraak pleegouders

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in het arrest van 28 februari 2019 art. 387octies BW. Volgens die bepaling kunnen pleegzorgers de familierechtbank verzoeken om hen ook buiten het geval van dringende noodzakelijkheid volledig of gedeeltelijk de bevoegdheid te delegeren om belangrijke beslissingen te nemen over de gezondheid, opvoeding, opleiding, ontspanning en godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes van het kind, met uitzondering van de rechten en plichten omtrent de staat van de persoon van het kind. Ook de rechten en plichten over het beheer van de goederen van het kind kunnen aan de pleegzorgers worden gedelegeerd door die bepaling.

 • Grondwettelijk Hof over betwisting vaderlijke erkenning

  Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat belanghebbende derden zoals grootouders uitgesloten zijn van het recht om een vaderlijke erkenning te betwisten. Het openbaar ministerie komt enkel tussen als de openbare orde in het gedrang is.

 • Grondwettelijk Hof over onderzoek naar vaderschap

  Volgens het Grondwettelijk Hof schendt art. 332quinquies, §3 BW de Grondwet in zoverre het de gerechtelijke vaststelling verhindert van het vaderschap van een wensouder als dat kind werd verwekt door exogene medisch begeleide voortplanting. Die artikelen laten niet toe dat het vaderschap gerechtelijk wordt vastgesteld wanneer er geen biologische band bestaat tussen de man in kwestie en het kind.

 • Wettelijk samenwonende partners en voorlopige maatregelen

  Het Hof zegt voor recht in een arrest van 6 december 2018 (nr. 177/2018) dat art. 1479, derde lid BW de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt in zoverre het bepaalt dat de geldigheidsduur van de maatregelen die ingevolge de beëindiging van de wettelijke samenwoning gerechtvaardigd zijn en die worden bevolen door de familierechtbank, niet langer dan één jaar mag bedragen.

 • Grondwettelijk Hof maakt onderzoeksrechter opnieuw bevoegd voor het toelaten van niet-geheime netwerkzoekingen

  In zijn arrest nr. 174/2018 d.d. 6 december 2018 vernietigde het Grondwettelijk Hof artikel 39bis, §3 van het Wetboek van strafvordering en artikel 13 van de wet van 25 december 2016 op de bijzondere opsporingsmethoden. Daardoor wordt de onderzoeksrechter voortaan opnieuw bevoegd voor het toelaten van niet-geheime netwerkzoekingen. Ook oordeelde het Hof dat het beroepsgeheim van artsen en advocaten beter moet worden beschermd in het kader van die zoekingen.

 • Persoon onder bewind en betekening verstekvonnis/ melding van rechtsmiddelen tegen verstekvonnis

  In een arrest van 11 oktober 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 187 van het Wetboek van strafvordering, zoals van toepassing vóór de vervanging ervan bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie, alsook artikel 40 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij het Koninklijk Besluit van 16 maart 1968, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in samenhang gelezen met artikel 6, lid 1, van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 • Is er een verschil in behandeling tussen ten volle geadopteerde en niet-geadopteerde kinderen?

  Ten aanzien van een meerderjarige die ten volle is geadopteerd en wiens afstamming van vaderszijde na de adoptie wordt vastgesteld ten aanzien van zijn overleden biologische vader, schenden de artikelen 350, 356-1, tweede lid, en 356-4 BW niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

 • Prejudiciële vraag over vrije keuze advocaat in kader van rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst

  In zijn arrest nr. 136/2018 d.d. 11 oktober 2018 stelt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie over de vrije keuze van een advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst. Het Grondwettelijk Hof wil meer bepaald weten of de bemiddelingsprocedures onder het toepassingsgebied van artikel 201 van de richtlijn 2009/138/EG vallen.

 • Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over btw op deurwaarderskosten

  In zijn arrest nr. 88/2018 d.d. 5 juli 2018 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de btw op de gerechtsdeurwaarderskosten. Als de partij die recht heeft op terugbetaling van de gerechtskosten de btw op die deurwaarderskosten heeft kunnen recupereren, dan wordt de veroordeling tot terugbetaling beperkt tot het bedrag exclusief btw.

 • Arrest Raad van State talenkennis advocaat in vreemdelingenzaken

  Op 2 juli 2018 velde de Raad van State een arrest over de talenkennis van advocaten in vreemdelingenzaken.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt veelbesproken forfaitaire bijdragen: eerste praktische gevolgen

  Op 6 juli 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand. De wet kwam er naar aanleiding van de plannen van minister Geens om de juridische bijstand te hervormen.

  Het Grondwettelijk Hof velde een arrest waarin het zich uitspreekt over twee samengevoegde verzoekschriften tot vernietiging ingesteld tegen de voornoemde wet van 6 juli 2016. Lees de eerste praktische gevolgen van het arrest.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging nutteloze kosten PP IV

  In zijn arrest nr. 81/2018 verwerpt het Grondwettelijk Hof het door de OVB ingestelde beroep tot vernietiging van artikel 81 van de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie.

 • Het begrip ‘echtgenoot’ is geslachtsneutraal volgens het Hof van Justitie

  In een arrest van 5 juni 2018 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat het begrip ‘echtgenoot’ in de zin van de richtlijn 2004/38/EG ook een echtgenoot van hetzelfde geslacht omvat. Lees er meer over.

 • Geen discriminatie van feitelijk samenwonende partners

  In een arrest van 7 juni 2018 oordeelde het Grondwettelijk Hof op prejudiciële vraag dat het art. 1253ter/5, derde lid Ger.W. de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt.

 • Arrest Grondwettelijk Hof over overgangsrecht bij verruimde minnelijke schikking

  Op 31 mei 2018 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin het duidelijkheid verschafte over de overgangsregeling bij de procedurele toepassing van de verruimde minnelijke schikking na de Wet van 5 februari 2016 (de zgn. Potpourri II-wet).

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroepen tot vernietiging PP I

  In zijn arrest 62/2018 van 31 mei 2018 heeft het Grondwettelijk Hof de beroepen tot nietigverklaring van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie (PP I) verworpen. Het Hof acht onder meer de drie door de OVB aangevoerde middelen niet gegrond.

 • Arrest Grondwettelijk Hof over wet externe rechtspositie van veroordeelden

  In het Belgisch Staatsblad verscheen op 2 mei 2018 een arrest van het Grondwettelijk Hof over de wet betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen mogelijkheid verplichte inschrijving advocaten lijst tweedelijnsbijstand

  Op 29 maart 2018 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin het het beroep tegen het artikel 508/7, al.3, laatste zin, Ger.W. verwerpt. De wetsbepaling voorziet in de mogelijkheid voor de Ordes om, in geval van noodzaak, te voorzien in de verplichte inschrijving van advocaten op de lijst van advocaten die de juridische tweedelijnsbijstand beoefenen.

 • Gebrek aan regeling van rechtspleging bij voorrecht van rechtsmacht ongrondwettig

  Op 22 maart 2018 velde het Grondwettelijk Hof een arrest waarin zij de artikelen 479 en 483 Sv. over het voorrecht van rechtsmacht ongrondwettig bevond.

 • Reglement 'opvolging advocaten tweedelijnsbijstand en Salduz': vorderingen tot nietigverklaring verworpen

  Het Hof van Cassatie verwerpt de ingestelde vorderingen tot nietigverklaring tegen Afdeling III.2.7 Codex Deontologie: 'De modaliteiten bij de opvolging van advocaten in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand en Salduz'.

 • Interpretatief arrest GwH over gedeeltelijke vernietiging PPII gepubliceerd in BS

  Op 20 maart 2018 verscheen het arrest nr. 28/2018 van het Grondwettelijk Hof van 9 maart 2018 inzake de vorderingen tot uitlegging van het arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 in het Belgisch Staatsblad.

 • Hof van Cassatie verwerpt vordering tot nietigverklaring ingesteld tegen Codex Deontologie

  In zijn arrest van 8 februari 2018 verwierp het Hof van Cassatie een vordering tot nietigverklaring, ingesteld tegen de Codex Deontologie voor advocaten van de Orde van Vlaamse Balies.

 • Prejudiciële vragen fonds tweedelijnsbijstand

  Op 16 februari 2018 werden in het Belgisch Staatsblad prejudiciële vragen gepubliceerd over de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Arrest Hof van Cassatie: niet limitatieve lijst met voorwaarden voor rechtsgeldige Salduz-bijstand

  Op 4 januari 2018 verscheen een arrest van het Hof van Cassatie van 31 oktober 2017 over (de naleving van) het recht op bijstand door een advocaat en het recht op een eerlijk proces zoals gewaarborgd door art. 6 EVRM (m.b.t. Salduz).

  Het arrest is vooral belangrijk omdat het Hof zich inzake de Salduz-bijstand buigt over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om het recht op bijstand te kunnen garanderen.

 • Vertrouwelijkheid van briefwisseling

  Het Hof van Cassatie heeft zich op 26 oktober 2017 uitgesproken over de bevoegdheid van de stafhouder bij de toepassing van het reglement betreffende de vertrouwelijkheid van briefwisseling.

 • Arrest Grondwettelijk Hof vernietigt diverse artikelen van de Potpourri II wet inzake de hervorming van het straf(proces)recht

  Het betreft een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 21 december 2017 inzake het beroep tot vernietiging van artikel 6, in hoofdorde, en van de artikelen 7, 11, 14, 1°, 15, 17, 18, 19, 2°, 36, 151, 155 en 170, 2°, van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (Potpourri II).

 • Prejudiciële vragen (BS 20 december 2017) over de drugwet van 1921

  In onze rubriek ‘wet in wording’ leest u over het wetsvoorstel betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in drugszaken, dat (onder meer) artikel 4,§6 van de drugwet van 1921 beoogt te wijzigen teneinde de wet in overeenstemming te brengen met een arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 april 2014.

  Op 20 december 2017 werd in het Belgisch Staatsblad prejudiciële vragen, opgeworpen door het Hof van Beroep te Brussel, gepubliceerd met betrekking tot die drugwet.

 • Grondwettelijk Hof beantwoordt prejudiciële vraag over verjaringstermijn voor de vordering tot onderzoek van het vaderschap

  In het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017 verscheen een uittreksel van arrest 123/2017 van 19 oktober 2017. In dat arrest gaat het Grondwettelijk Hof in op een prejudiciële vraag inzake de mogelijke schending van art. 22 GW en art. 8 EVRM door art. 331ter BW, gesteld door de familierechtbank van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

 • EHRM 27 april 2017 - Inbreuk op het privéleven van de advocaat bij onderzoek van zijn bankrekening

  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens sprak zich op 27 april 2017 uit over de vraag naar een mogelijke schending van het recht op het privéleven van de advocaat naar aanleiding van een onderzoek van zijn bankrekening.

 • Grondwettelijk Hof beantwoordt prejudiciële vraag over beroepsmogelijkheden Openbaar Ministerie tegen beschikkingen raadkamer

  In zijn arrest nr. 130/2017 van 9 november 2017 beantwoordt het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld door de KI van het hof van beroep te Gent. Het onbeperkte recht van hoger beroep van het Openbaar Ministerie tegen alle beschikkingen van de raadkamer schendt de artikelen 10 & 11 GW niet.

 • Hof van Cassatie bevestigt argumentatie OVB inzake keuzemogelijkheid tussen gerechtelijke weg en IOS-procedure

  Het Hof van Cassatie bevestigt de argumentatie van de OVB inzake de keuzemogelijkheid tussen de gerechtelijke weg en de IOS-procedure.

 • Grondwettelijk Hof oordeelt: fiscale visitaties gaan gepaard met voldoende waarborgen tegen misbruik

  Op 12 oktober 2017 velde het GwH een arrest (nr. 116/2017) inzake de verenigbaarheid van de fiscale visitatie in het licht van een aantal grondrechten, inzonderheid het recht op de onschendbaarheid van de woning en het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven.

 • Grondwettelijk Hof moet prejudiciële vragen beantwoorden over btw-listing

  Bij vonnis van 16 oktober 2017 stelt de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel twee prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof over de toepassing van de btw-listing door advocaten. In afwachting van dat arrest van het Grondwettelijk Hof verwijst de rechtbank de zaak naar de rol.

 • Belgische Staat veroordeeld wegens onmenselijke behandeling en schending van het recht op leven van gedetineerden

  In twee recente arresten heeft het EHRM de Belgische Staat andermaal veroordeeld wegens schending van de mensenrechten van gedetineerden.

 • Het recht op bijstand van een advocaat op de algemene vergadering van een vennootschap hangt onlosmakelijk samen met het recht op vrije keuze van deze advocaat

  De voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent heeft recentelijk het belang van de bijstand door een advocaat, zowel aan aandeelhouders als aan bestuurders, op de algemene vergadering van een nv bevestigd. Op straffe van een fikse dwangsom heeft hij aan de curatoren, aangesteld over de betreffende nv, het verbod opgelegd om (i) de toegang tot de algemene vergadering te weigeren aan de advocaten die bijstand verlenen aan aandeelhouders en/of bestuurders of (ii) te verhinderen dat die advocaten de aandeelhouders en/of bestuurders bijstaan. Het recht op bijstand van een advocaat en de vrije keuze van advocaat zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er kan geen beperking worden opgelegd aan dat recht op vrije keuze.

 • Grondwettelijk Hof velt arrest inzake art. 495 Ger.W.

  Het Grondwettelijk Hof velde op 6 juli 2017 een arrest inzake art. 495 Ger.W.

 • Grondwettelijk hof herbevestigt standpunt taxatie pro-Deovergoedingen

  In zijn arrest 65/2017 d.d. 1 juni 2017 herbevestigde het Grondwettelijk Hof het standpunt over de taxatie van pro-Deovergoedingen, dat het eerder innam in het sleutelarrest 30/2016 d.d. 25 februari 2016. Doordat tot op heden geen overeenstemming kon worden gevonden tussen de communautaire Ordes en de FOD Financiën over de toepassing van de gewijzigde circulaire AAFisc nr. 30/2016 konden in tal van dossiers juridische procedures niet worden vermeden.

 • IOS-procedure en nodeloze kosten: hof van beroep Gent volgt stelling OVB

  Het hof van beroep te Gent volgt in een arrest van 24 april 2017 de stelling van de OVB dat het aanwenden van de dagvaarding in plaats van de buitengerechtelijke procedure invordering van onbetwiste geldschulden in B2B-verhoudingen (artt. 1394/20 e.v. Ger.W./PP I) op zich geen fout uitmaakt en dus geen aanleiding geeft tot het ten laste leggen van de in het gelijk gestelde partij van de proceskosten. In een tweede arrest van dezelfde dag wordt gesteld dat de kosten niet ambtshalve ten laste van de eisende in het gelijk gestelde partij kunnen worden gelegd. Beide arresten betreffen hoger beroep tegen vonnissen uit 2016.

 • EHRM aanvaardt Belgisch vertrouwelijk strafdossier en anonieme getuigenverklaringen

  In het recente arrest Van Wesenbeeck t. België heeft het EHRM beslist dat het gebrek aan toegang tot het vertrouwelijk strafdossier en de onmogelijkheid voor de verdediging om anonieme getuigen te (laten) ondervragen, niet onverenigbaar zijn met het recht op een eerlijk strafproces in de zin van art. 6 EVRM.

 • Neerlegging van conclusies ter griffie én toezending aan de tegenpartij moeten tijdig gebeuren

  Krachtens artikel 747, §2, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt de rechter het aantal conclusies en de uiterste datum waarop de conclusies ter griffie moeten worden neergelegd en toegezonden aan de andere partij, alsook de datum en het uur van de pleitzitting en de duur ervan.

  Het Hof van Cassatie bevestigt in het arrest van 21 april 2017 dat, wanneer de rechter bij toepassing van de voornoemde bepaling termijnen bepaalt om conclusie te nemen, zowel de neerlegging van de conclusie ter griffie als de toezending ervan aan de tegenpartij binnen de bepaalde termijn moet gebeuren.

 • EHRM veroordeelt onmenselijke behandeling Belgische gedetineerden

  Op 16 mei 2017 werd de Belgische Staat andermaal veroordeeld wegens onmenselijke en vernederende behandeling van twee gedetineerden. Het arrest roept herinneringen op aan het 'quasipilootarrest' Vasilescu t. België, waarin het EHRM de structurele overbevolking in de Belgische gevangenissen aan de kaak stelde.

 • Hof van Cassatie aanvaardt gefaxt grievenformulier

  In een recent arrest oordeelt het Hof van Cassatie dat de zekerheid die volgens art. 204 Sv. moet bestaan dat de grieven uitgaan van de appellant of van zijn raadsman, niet vereist dat dat geschrift een originele handtekening bevat. Die zekerheid kan volgens het Hof ook worden bereikt wanneer een ondertekend geschrift tijdig wordt gefaxt en niet wordt betwist dat de handtekening wel degelijk die is van de appellant of zijn raadsman.

 • Eenzijdig verzoekschrift ondertekend door advocatenvennootschap nietig verklaard

  De beslagrechter van Dendermonde heeft op 27 oktober 2016 een eenzijdig verzoekschrift nietig verklaard omdat het ondertekend was door een advocatenvennootschap, vertegenwoordigd door twee advocaten, en niet door de advocaten als natuurlijke persoon.

 • Parlementaire vraag griffierechten

  Minister Geens zal overleg plegen met alle betrokken actoren over de hervorming van de griffierechten

 • Hof van Justitie velt arrest over visum Syrisch gezin

  Op 7 maart 2017 velde het Hof van Justitie van de Europese Unie een arrest in een ophefmakende visumzaak rond een Syrisch gezin. De Unierechter besliste dat het recht van de Unie in deze niet van toepassing is.

 • Reglement detachering blijft overeind na de cassatiearresten van 3 februari 2017

  Op 3 februari 2017 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over twee verzoeken tot nietigverklaring van het OVB-reglement van 27 januari 2016 tot invoeging van Afdeling III.1.9 ‘Werkzaamheden van advocaten in het kader van detachering’. Het Hof heeft beide vorderingen verworpen.

 • Het Grondwettelijk Hof oordeelt dat derdenverzet tegen een arbitrale uitspraak mogelijk moet zijn

  Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 16 februari 2017 geoordeeld dat derden, die door een arbitrale beslissing benadeeld worden, derdenverzet moeten kunnen aantekenen tegen die arbitrale uitspraak.

  Het feit dat benadeelde derden slechts in geval van bedrog een vordering tot vernietiging van de arbitrale beslissing kunnen instellen, levert volgens het Grondwettelijk Hof geen schending op van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

 • Langverwacht arrest Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging OVB in btw-zaak

  In zijn langverwacht arrest 27/2017 van 23 februari 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de beroepen tot vernietiging van artikel 60 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen door de OVB en andere partijen volledig verworpen. Het Hof meent dat er geen schending van het recht op toegang tot de rechter is en dat er evenmin een schending van het beroepsgeheim van advocaten is.

 • Verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf is ongrondwettig

  In een belangrijk arrest van 9 februari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf ongrondwettig is "wanneer die straf dermate afbreuk doet aan de financiële toestand van de persoon aan wie ze is opgelegd dat ze een schending van het eigendomsrecht inhoudt". Het Hof besloot dat het verplichte karakter van de verbeurdverklaring het gelijkheidsbeginsel schendt, in samenhang gelezen met het recht op eigendom.

 • Arrest Grondwettelijk Hof griffierechten

  Het Grondwettelijk Hof geeft de OVB gelijk in haar vernietigingsberoep tegen de wet tot verhoging van de griffierechten. Het criterium van de waarde van de zaak is niet pertinent om de tarieven van de griffierechten in lijn te brengen met de werkingskosten.

 • Grondwettelijk Hof eist rechtsmiddel tegen weigering inzage in het opsporingsonderzoek

  Dankzij een zeer recent arrest van het Grondwettelijk Hof hebben verdachten voortaan het recht om hoger beroep in te stellen tegen de weigering van de procureur om inzage te verlenen in het strafdossier, ook in de fase van het opsporingsonderzoek.

 • Grondwettelijk Hof bevestigt: geen recht op toegang tot één enkele rechter voor feitelijke samenwoners

  Vorderingen van feitelijk samenwonenden over de uitoefening van hun rechten of over hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben, worden onderworpen aan het gemeen recht. Ze kunnen niet voor de familierechtbank worden gebracht.

  Naar aanleiding van een prejudiciële vraag oordeelde het Grondwettelijk Hof in arrest 1/2017 van 19 januari 2017 dat het verschil in behandeling met gehuwden en wettelijke samenwoners geen discriminatie inhoudt. Het recht op toegang tot de rechter omvat namelijk niet het recht op een rechter naar keuze van de rechtzoekende.

 • Herhaling irrelevant voor berekening toelaatbaarheidsdatum voorwaardelijke invrijheidstelling bij gecorrectionaliseerde misdaden

  In een arrest van 19 oktober 2016 herinnert het Hof van Cassatie aan het arrest van het Grondwettelijk Hof dat oordeelde dat de staat van herhaling niet in aanmerking genomen kan worden om de toelaatbaarheidsdatum te berekenen voor de voorwaardelijke invrijheidstelling in geval van gecorrectionaliseerde misdaden.

 • De burgerlijke vordering in strafzaken verjaart volgens het gemene recht

  In een arrest van 22 november 2016 herinnert het Hof van Cassatie eraan dat de burgerlijke vordering ook in strafzaken gewoon verjaart volgens het gemeenrechtelijke verjaringsregime van het Burgerlijk Wetboek. Art. 26 V.T.Sv. sluit het burgerrechtelijke verjaringsregime niet uit; het verklaart het integendeel juist van toepassing.

 • Grondwettelijk Hof stelt ongrondwettigheid in wetgeving tweedelijnsbijstand vast

  Het Grondwettelijk Hof (GwH) besliste in arrest nr. 143/2016 dat de afwezigheid van kosteloze rechtsbijstand voor rechtspersonen die strafrechtelijk vervolgd worden, een schending uitmaakt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie) in samenhang gelezen met artikel 6.3.c. van het EVRM. Het GwH stelde tevens dat de wetgever moet optreden om een regeling te bepalen voor het kosteloze optreden van de lasthebber ad hoc wiens aanwijzing in artikel 2 VT Sv. wordt vastgelegd.

 • Grondwettelijk Hof stelt lacune vast in de bevoegdheid van de vrederechter

  Het Grondwettelijk Hof stelt een lacune vast in de bevoegdheid van de vrederechter om kennis te nemen van schuldvorderingen van nutsbedrijven tegen particulieren, wanneer een dergelijke schuldvordering is gecedeerd aan een derde. Die lacune kan worden ingevuld door de verwijzende rechter.

 • Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over extrafamiliale nieuwe adoptie

  Op 22 september 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 347-1 BW ongrondwettig is.

 • België nog twee jaar respijt voor definitieve oplossing internering

  In het pilootarrest W.D. t. België van 6 september 2016 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de Belgische behandeling van geïnterneerden - of liever: het gebrek daaraan - streng veroordeeld. Het Hof stelt, met unanimiteit, een schending vast van verschillende mensenrechtelijke bepalingen (art. 3 EVRM, art. 5, §1 EVRM en art. 5§4 en 13 juncto 3 EVRM) en gunt de wetgever twee jaar tijd om structurele hervormingen door te voeren.

 • Belgische RPV-regeling is niet conform het EU recht

  Op 28 juli 2016 viel de beslissing van het Hof van Justitie van de EU in de prejudiciële procedure met betrekking tot de Belgische wetgeving die toelaat om advocatenkosten op de verliezer te verhalen. Het Hof oordeelde dat het Belgisch systeem niet garandeert dat een significant en passend deel van de redelijke kosten door de verliezende partij wordt gedragen.

  De studiedienst van de OVB bekijkt welke gevolgen die rechtspraak zal hebben in het Belgisch rechtssysteem.

 • Het Hof van Justitie bevestigt de heffing van btw op diensten verricht door advocaten

  Het Hof van Justitie heeft in het arrest van 28 juli 2016 geoordeeld dat de Belgische opheffing van de btw-vrijstelling voor advocatenhonoraria niet strijdig is met het Europees recht. Ook oordeelde het Hof van Justitie dat diensten van advocaten verricht in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand niet zijn vrijgesteld van btw.

  De zaak betreft een prejudiciële procedure voor het Hof van Justitie. De prejudiciële vragen werden gesteld door het Grondwettelijk Hof van België, waar de OVB en enkele andere partijen een zaak aanhangig maakten om de afschaffing van de vrijstelling van btw op advocatendiensten te bestrijden.

 • België op het matje: EHRM eist verhoor kroongetuige ter zitting

  In het arrest-Riahi van 14 juni 2016 werd België veroordeeld door het EHRM omdat de rechtbank weigerde het slachtoffer, wiens verklaring het enige bewijsmiddel was, op te roepen ter terechtzitting. De OVB grijpt dat arrest aan om het belang van een zorgvuldig onderzoek ter terechtzitting te beklemtonen.

 • Minnelijke schikking in strafzaken: meer controle strafrechter vereist

  Op 2 juni 2016 gaf het Grondwettelijk Hof aan dat een louter formele controle van de strafrechter op een minnelijke schikking in strafzaken niet kan volstaan. De onafhankelijkheid van de rechter en het recht op een eerlijk proces vereisen een gemotiveerde beslissing van het OM én een rechterlijke controle van de wettigheid en proportionaliteit van de schikking.

  Een wetswijziging dringt zich dus op.

 • Grondwettelijk Hof bevestigt: rechtbank van koophandel niet bevoegd voor hoger beroep inzake huurgeschillen tussen ondernemingen

  Het stelt geen probleem dat hogere beroepen tegen vonnissen tussen ondernemingen, gewezen door de vrederechter krachtens diens bijzondere bevoegdheden, niet langer voor de rechtbank van koophandel maar voor de rechtbank van eerste aanleg moeten worden gebracht. Zo oordeelde het Grondwettelijk Hof in arrest 76/2016 van 25 mei 2016, naar aanleiding van een prejudiciële vraag gesteld door de arrondissementsrechtbank te Antwerpen. Die regeling ontzegt de handelaar namelijk niet het recht op toegang tot de rechter.

 • Europees Aanhoudingsbevel na verstekvonnis: Hof van Justitie verduidelijkt voorwaarden

  De tenuitvoerlegging van een Europees Aanhoudingsbevel na een veroordeling bij verstek kan worden geweigerd wanneer het niet zeker is dat de betrokkene tijdig op de hoogte was van de tijd en de plaats van de terechtzitting. In een prejudiciële beslissing oordeelt het Hof van Justitie dat die zekerheid er niet is wanneer een huisgenoot de dagvaarding in ontvangst neemt.

 • Rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze van advocaat

  Het Hof van Justitie heeft op 7 april 2016 in twee arresten geoordeeld dat het begrip “administratieve procedure” in de zin van artikel 4, lid 1, a) van richtlijn 87/344 – dat de vrije keuze van advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekering oplegt - niet beperkt is tot gerechtelijke procedures in bestuursaangelegenheden.

 • Ereloonovereenkomsten beoordeeld door de raad van de Orde

  Het Hof van Cassatie oordeelde op 24 maart 2016 dat de beoordelingsbevoegdheid van de raad van de Orde conform artikel 446ter Ger.W. niet beperkt is tot het eenzijdig vastgesteld ereloon door partijbeslissing, maar ook geldt wanneer de advocaat voorafgaandelijk een ereloonovereenkomst heeft gesloten met zijn cliënt.

 • Europees Aanhoudingsbevel kan worden uitgesteld wegens onmenselijke detentieomstandigheden

  Op 5 april 2016 antwoordde het Hof van Justitie van de EU op een Duitse prejudiciële vraag dat de tenuitvoerlegging van een Europees Aanhoudingsbevel kan worden uitgesteld wanneer er een concreet en reëel risico bestaat dat de betrokken persoon in onmenselijke detentieomstandigheden zal belanden.

 • Class action “à la Belge”: advocaten mogen geen groepsvertegenwoordiger zijn

  Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 17 maart 2016 de wet betreffende de rechtsvordering tot collectief herstel (class action) gedeeltelijk vernietigd. Het Hof oordeelde dat ook vertegenwoordigende instanties uit andere EU-lidstaten in België als groepsvertegenwoordiger moeten kunnen optreden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat steunt op het vrij verkeer van diensten. Het Grondwettelijk Hof bevestigt daarnaast dat advocaten niet als groepsvertegenwoordiger kunnen optreden in een class action, al is het Hof het niet eens met de redenen die hiervoor destijds in de parlementaire voorbereiding werden gegeven.

 • Grondwettelijk Hof geeft OVB gelijk in vernietigingsberoep tegen wetgeving rechtsplegingsvergoeding

  Het Grondwettelijk Hof stelt de OVB in het gelijk door vernietiging van de wetgeving die de overheid ontslaat van het betalen van een rechtsplegingsvergoeding wanneer zij in het ongelijk wordt gesteld.

 • Grondwettelijk Hof werpt nieuw licht op taxatie pro-Deovergoedingen

  In antwoord op een prejudiciële vraag stelt het Grondwettelijk Hof dat ook vergoedingen, waarin de laattijdige uitbetaling het gevolg is van door de overheid opgelegde formaliteiten en procedures, moeten kunnen worden beschouwd als afzonderlijke belastbare achterstallen en bijgevolg belast worden aan het gemiddeld tarief.

 • Raad van State stelt OVB in het gelijk - beroep tegen KB procedure RvV

  De Raad van State stelt OVB in het gelijk in haar vernietigingsberoep tegen het KB ter uitwerking van de elektronische procesvoering voor Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

  Nieuwe uitvoeringsregelgeving voor de elektronische procedure voor de RvV zal rekening moeten houden met het belang van de vertrouwelijkheid van de informatie en zal een communicatiemiddel moeten inplannen dat in dat opzicht voldoende waarborgen biedt.

 • Geen schadevergoeding onwerkzame hechtenis niet per se strijdig met vermoeden van onschuld

  Op 9 februari 2016 besliste het EHRM dat de weigering om een vrijgesproken verdachte een vergoeding te betalen voor de voorlopige hechtenis die hij onderging omdat die voorlopige hechtenis te wijten was aan zijn eigen gedrag, niet per se in strijd is met het vermoeden van onschuld.

 • Gebruik onrechtmatig bewijs in fiscale zaken verworpen door Hof van Justitie

  Na het Hof van Cassatie heeft inmiddels ook het Hof van Justitie zich uitgesproken over het gebruik van onrechtmatig bewijs in fiscale zaken.

 • Raad van State vernietigt termijn van acht dagen voor betaling van het rolrecht

  RvS, arrest nr. 233.609: algemene vergadering afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State vernietigt termijn van acht dagen voor betaling van het rolrecht.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep OVB tegen wetswijziging procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep van de OVB tegen wetswijziging procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (GwH 27 januari 2016, nr. 13/2016)

 • Grondwettelijk Hof laat zittingen in de gevangenis toe

  Sinds 2014 kunnen de raadkamer en KI zitting houden in de gevangenis wanneer ze oordelen over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Ook de strafuitvoeringsrechtbank kan zich naar de gevangenis begeven. De Orde van Vlaamse Balies vocht die wetten aan bij het Grondwettelijk Hof. Dat zag geen problemen met zittingen in de gevangenis, maar formuleerde enkele belangrijke nuanceringen.

 • Het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: analyse van het arrest Grondwettelijk Hof

  Zoals in de vorige editie van OrdeExpress meegedeeld, vernietigde het Grondwettelijk Hof op 17 december 2015 de door de OVB aangevochten SUO-wetgeving op een aantal vlakken. Hier leest u een uitgebreidere samenvatting van dat arrest.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt SUO-wetgeving gedeeltelijk

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wetgeving over het strafuitvoeringsonderzoek gedeeltelijk. Hier vindt u al een opsomming van de vernietigde bepalingen en van de bepalingen waaraan het Hof een grondwetsconforme interpretatie gaf.

 • Verlenging van de observatie: BOM-magistraat krijgt dag respijt

  In een arrest van 17 november 2015 laat het Hof van Cassatie toe dat de machtiging tot verlenging van de observatie in het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevaardigd de dag na het verstrijken van de vorige machtigingsperiode.

 • Kortere termijn hoger beroep tegen schadevergoeding in strafzaken dan in burgerlijke zaken

  De termijn voor hoger beroep tegen een door de strafrechter opgelegde schadevergoeding is korter dan de termijn voor hoger beroep tegen die toekenning door de burgerlijke rechter. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 29 oktober 2015 dat daarbij geen sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.

 • Hof van Justitie Europese Unie schiet het recht op bescherming van persoonsgegevens te hulp

  Op 6 oktober 2015 sprak het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uit in de veelbesproken "Safe Harbor" zaak.

  De uitspraak komt als antwoord op de prejudiciële vraag van het Ierse High Court, naar aanleiding van de klacht van Facebookgebruiker Schrems. Die vond het ongehoord dat Facebook Ireland zijn persoonsgegevens overmaakte aan Facebook Inc., dat die gegevens op Amerikaanse servers verwerkte.

  Hij betwiste in het bijzonder de automatische toepassing van de "Veiligehavenbeginselen" voor gegevens gestockeerd op Amerikaanse servers, naar aanleiding van de onthullingen van Edward Snowden en het daaropvolgende NSA-schandaal.

  U leest hier de uiteenzetting van de argumenten van het Hof.

 • Salduz: bij voorkeur een zelf gekozen advocaat

  Wanneer de politie zonder gegronde reden de verdachte verhindert zich te laten bijstaan door een advocaat naar keuze tijdens het eerste politieverhoor, kan dat volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens leiden tot een schending van het recht op een eerlijk proces.

 • Raad van State kent voor het eerst schadevergoeding toe

  In arrest nr. 232.416 van 2 oktober 2015 kende de Raad van State voor het eerst schadevergoeding tot herstel toe. In die zaak weigerde de FOD Binnenlandse Zaken een identificatiekaart af te leveren. De mogelijkheid van schadevergoeding werd ingevoerd door het nieuwe artikel 11bis van de gecoördineerde wetten op de Raad van State.

 • Schorsing verjaring wanneer inverdenkinggestelde bijkomend onderzoek vraagt tijdens regeling der rechtspleging? Geen probleem!

  Op 11 juni 2015 vernietigde het Grondwettelijk Hof al de schorsing van de verjaring door een verzoek tot bijkomend onderzoek van de burgerlijke partij of ambtshalve beslissing van de rechter. Het Hof beklemtoont nogmaals in haar arrest van 17 september 2015 (nr. 112/2015) dat het geen probleem heeft met die schorsing wanneer het verzoek uitgaat van de inverdenkinggestelde tijdens de regeling der rechtspleging.

 • GwH verwerpt vernietigingsberoep tegen wet hervorming cassatieprocedure in strafzaken

  Op 16 juli 2015 velde het Grondwettelijk Hof het arrest 108/2015, waarin het een vernietigingsberoep tegen de wet van 14 februari 2014 met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken verwerpt.

 • Afstand van Salduzbijstand kan alleen met voldoende informatie

  In de zaak Zachar en Cierny t/ Slovenië stelt het EHRM op 21 juli 2015 een schending van het recht op een eerlijk proces (artikel 6 EVRM) vast omdat de verdachten onvoldoende informatie kregen over hun rechten en de mogelijke gevolgen van de strafprocedure. Daardoor konden de verdachten niet met voldoende kennis van zaken afstand doen van hun recht op bijstand van een advocaat bij het verhoor.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt gedeeltelijk schorsingsgrond voor verjaring strafvordering

  In zijn arrest nr. 83/2015 van 11 juni 2015 vernietigde het Grondwettelijk Hof de verjaringsverlengende maatregel in strafzaken die vorig jaar in artikel 24 V.T.S.v. werd ingevoerd. De gevolgen van de vernietigde bepaling worden evenwel gehandhaafd tot er een nieuwe wetsbepaling komt, en uiterlijk tot 31 december 2016.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt databewaringswet

  Op 11 juni 2015 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Die wet gaf omzetting aan de Europese dataretentierichtlijn van 2006/24/EG, die eerder in 2014 reeds door het Hof van Justitie van de EU werd vernietigd.

  U leest hier op welke argumenten de vernietiging van de Belgische wet steunt.

 • Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tot vernietiging van artikel 52/3 Vreemdelingenwet

  In arrest nr. 89/2015 verwerpt het Grondwettelijk Hof alle argumenten van verzoekende partijen in een vernietigingsberoep tegen artikel 11 van de wet van 8 mei 2013 dat artikel 52/3 van de Vreemdelingenwet wijzigt.

 • Fiscus mag onrechtmatig bewijs gebruiken in fiscale zaken, maar niet onbeperkt

  In zijn arrest van 22 mei 2015 heeft het Hof van Cassatie beslist dat voortaan het gebruik door de administratie van onrechtmatig verkregen bewijs in fiscale zaken is toegelaten. Het Hof voegt daar weliswaar meteen aan toe dat dergelijk gebruik altijd moet worden getoetst aan de beginselen van behoorlijk bestuur en het recht op een eerlijk proces.

 • Onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken: Cassatie verduidelijkt

  Bij arrest van 19 mei 2015 verduidelijkte het Hof van Cassatie enkele topics over de vraag wanneer onrechtmatig verkregen bewijs moet worden uitgesloten.

 • Cassatiememorie in strafzaken indienen

  Sinds 1 februari 2015 gelden de nieuwe regels inzake het cassatieberoep in strafzaken. Zo moet de eiser zijn middelen via een memorie indienen, ten laatste 15 dagen voor de terechtzitting. Het Hof van Cassatie verduidelijkt nu dat die termijn 15 "volledig vrije dagen" tussen het indienen en de terechtzitting bevat.

 • Grondwettelijk Hof herziet rechtspraak rechtsplegingsvergoeding

  Het Grondwettelijk Hof herziet de rechtspraak in verband met de rechtsplegingsvergoeding. Dat heeft ook interessante gevolgen voor het vernietigingsberoep dat de Orde van Vlaamse Balies instelde tegen artikel 17 van de wet van 25 april 2014.

 • Arrest Grondwettelijk Hof elektronische procedure RvV

  De OVB slaat haar slag in het vernietigingsberoep tegen de wijziging van de Vreemdelingenwet betreffende de elektronische procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

 • Wetgeving GAS-boetes houdt stand voor het Grondwettelijk Hof

  Het Grondwettelijk Hof verwierp op 23 april 2015 de beroepen tot vernietiging van de GAS-wet.

 • Verhoor door onderzoeksrechter: geen inzage strafdossier, wel overleg met advocaat

  In het arrest A.T. tegen Luxemburg van 9 april 2015 beslist het EHRM dat artikel 6 EVRM geen inzage in het strafdossier verlangt vooraleer de verdachte door de onderzoeksrechter wordt verhoord. Het EHRM vereist wel dat de verdachte voor dat belangrijke verhoor met zijn advocaat kan overleggen zodat die advocaat hem effectief kan bijstaan.

 • Grondwettelijk hof vernietigt strafbepalingen inzake “ernstige fiscale fraude” niet

  De OVB diende een vernietigingsverzoek in bij het Grondwettelijk Hof tegen 2 wetten tegen belastingfraude.
  Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter in 2 arresten dat de wetten geen schending uitmaken van het wettigheidsbeginsel in strafzaken (arrest nr. 13/2015 van 5.02.2015 en nr. 41/2015 van 26.03.2015).

 • Btw-listing: vordering OVB in kort geding verworpen

  Op maandag 23 maart heeft de Franstalige Brusselse kortgedingrechter de vordering van AVOCATS.BE verworpen wegens gebrek aan spoedeisendheid. Deze namiddag heeft ook de Nederlandstalige kortgedingrechter de vordering van de OVB verworpen, zij het niet omwille van gebrek aan spoedeisendheid, maar met het argument dat het om een geschil over objectieve rechten zou gaan in plaats van over subjectieve rechten.

 • EHRM: Het recht op tegenspraak is geen vrijgeleide voor loze beschuldigingen

  In het arrest-Füchs oordeelt het EHRM dat de veroordeling van een Duitse advocaat wegens lasterlijke beweringen tegenover een deskundige, geen schending van het recht op vrije meningsuiting (artikel 10 EVRM) uitmaakt. De verdediging mag kritisch tegenspraak voeren over het deskundigenbewijs in strafzaken, maar dat is geen vrijgeleide voor loze beschuldigingen zonder objectieve grondslag.

 • Universitaire studiejaren tellen mee voor de berekening van het pensioen

  Universitaire studiejaren tellen wel degelijk mee voor de berekening van het pensioen, zo bevestigt de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen.

 • EHRM vraagt uitdrukkelijke reactie strafrechter op Salduzschendingen

  In principe mogen bekentenissen die in strijd met de Salduzwet zijn afgelegd, niet worden gebruikt om de veroordeling op te gronden. In twee recente arresten gaat het EHRM evenwel nog verder en vraagt een uitdrukkelijke reactie van de strafrechter op de schendingen.

 • Grondwettelijk Hof waakt over vrijheid van meningsuiting in tijden van terrorisme

  Het Grondwettelijk Hof oordeelde in zijn arrest van 28 januari 2015 dat een aantal terrorismebepalingen de Grondwet niet schendt.

 • GwH: bepaalde schulden wel kwijtscheldbaar in het kader van collectieve schuldenregeling, andere niet

  Het Grondwettelijk Hof stelde in een arrest van 10 december 2014 dat de wetgever zonder het gelijkheidsbeginsel te schenden vermag te oordelen dat bepaalde schulden en andere niet in het kader van een collectieve schuldenregeling kwijtscheldbaar zijn.

 • GwH vernietigt advocatenaktewet en bepalingen WER niet

  Het Grondwettelijk Hof acht de advocatenaktewet en de bepalingen in het WER betreffende de onderzoeksbevoegdheden van de mededingingsautoriteit conform de Grondwet.

 • Viervoudige veroordeling België door EHRM, niet motiveren arrest hof van assisen

  Op 18 november 2014 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België in vier arresten wegens het niet motiveren van een arrest van het hof van assisen.

 • Grondwettelijk Hof spreekt zich nog niet ten gronde uit over btw

  In zijn arrest van 13 november 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zich nog niet ten gronde uitgesproken over het beroep tot nietigverklaring dat onder meer door de OVB was ingespannen tegen de artikelen 60 en 61 van de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, waardoor de btw-vrijstelling voor advocaten vanaf 1 januari 2014 werd afgeschaft. Het Grondwettelijk Hof stelt in zijn beschikkend gedeelte eerst een aantal vragen aan het Hof van Justitie.

 • Kantoor van cliënt kan 'vaste' plaats van tewerkstelling zijn

  De verplaatsingen van een advocaat met kantoor op zijn woonplaats naar een cliënt kunnen volgens het hof van beroep te Antwerpen tot het woon-werkverkeer behoren en niet tot het werk-werkverkeer.

 • Rechtspraak Hof van Justitie EU - Vrij verkeer van personen - Rechtsmisbruik?

  Het Hof van Justitie van de EU sprak zich op 17 juli 2014 uit in een zaak over het vrij verkeer van personen. De zaak betrof twee Italiaanse rechtenstudenten die zich na hun studies in Italië in Spanje als advocaat lieten inschrijven aan de balie en nadien terugkeerden naar Italië om er het beroep uit te oefenen.

  Het ging om een prejudiciële vraag over de toepassing van het vrije verkeer van personen, de regels inzake toegang tot het beroep van advocaat en de mogelijkheid tot weigering van inschrijving op het tableau van een Orde van Advocaten van onderdanen van een lidstaat die hun beroepskwalificatie als advocaat in een andere lidstaat hebben verkregen.

 • Voortaan opnieuw Nederlandstalige procureur des Konings Brussel mogelijk

  Op 30 juni 2014 heeft het Grondwettelijk Hof zijn langverwachte arrest geveld in de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het Hof heeft finaal enkel art. 57, 5° vernietigd en geoordeeld dat het zich niet kon uitspreken over de grondwettigheid van de andere aangevoerde middelen.

 • GwH: afzonderlijke aanslag art. 219 WIB onder rechterlijke controle

  In antwoord op een prejudiciële vraag stelde het Grondwettelijk Hof dat de toepassing van de afzonderlijke aanslag in de vennootschapsbelasting uit artikel 219 WIB een rechterlijke controle met volle rechtsmacht vereist. Zo niet schendt artikel 219 WIB de artikelen 10, 11 en 13 GW, in samenhang gelezen met artikel 6.1 EVRM.

 • Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie EU in de zaak C-314/13

  Het Hof van Cassatie van Litouwen stelde een prejudiciële vraag over de toepassing in art. 3, lid 1, sub b van de verordening (EG) nr. 765/2006 van de Raad van 18 mei 2006 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Wit-Rusland, zoals gewijzigd bij uitvoeringsverordening (EU) nr. 84/2011 van de Raad van 31 januari 2011 (PB L 28, blz. 17) en bij verordening (EU) nr. 588/2011 van de Raad van 20 juni 2011.

  Omdat de autoriteiten van Wit-Rusland er, volgens de internationale gemeenschap, in 2006 niet in geslaagd waren om democratische verkiezingen te houden, heeft de Europese Raad besloten beperkende maatregelen toe te passen tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor de schending van de internationale verkiezingsnormen (art. 2 verordening (EG) nr. 765/2006). Dat gebeurt door bevriezing van hun tegoeden en economische middelen.

  De uitzondering van art. 3 laat toe om een deel van tegoeden die bevroren zijn, vrij te stellen indien ze uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten.

 • Grondwettelijk Hof vernietigt bestuurlijke lus Raad voor Vergunningsbetwistingen

  In een arrest van 8 mei 2014 stelde het Grondwettelijk Hof (GwH) de ongrondwettigheid vast van de bestuurlijke lus in de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dat arrest zet de gevoeligheid van het GwH voor de rechtsbescherming van de burger tegen het bestuur in de verf. Het GwH zag tevens problemen in verband met de kostenregeling naar aanleiding van de toepassing van de bestuurlijke lus. Het arrest doet daarnaast de vraag rijzen in welke mate de invoering van de mogelijkheid tot toepassing van de bestuurlijke lus in de procedure voor de Raad van State gelijkaardige bezwaren oproept.

 • Advocatenerelonen vorderen - verjaren

  De rechtbank van eerste aanleg te Leuven sprak zich bij vonnis van 5 maart 2014 uit over de verjaring van de vordering tot betaling van kosten- en ereloonstaten van een advocaat en het einde van het mandaat van de advocaat in dat verband. Een advocaat die geen provisies vraagt, mag, volgens de rechtbank, bij beëindiging van zijn opdracht wel steeds de betaling van zijn kosten en erelonen vragen.

 • Europese databewaringsrichtlijn ongeldig

  Op dinsdag 8 april 2014 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese richtlijn nr. 2006/24/EG betreffende de bewaring van gegevens ongeldig. De richtlijn vormt volgens het Hof een inbreuk op het fundamenteel recht op privacy en het fundamenteel recht tot bescherming van persoonlijke gegevens.

 • Rechtsplegingsvergoeding advocaat-voorlopig bewindvoerder

  Wordt een advocaat-voorlopig bewindvoerder in het gelijk gesteld in een gerechtelijke procedure, dan geeft artikel 1022, eerste lid Ger.W. geen recht op een rechtsplegingsvergoeding. Volgens het Grondwettelijk Hof is dat niet discriminerend.

 • Als advocaat-verzoeker voor eigen rekening optreden voor de rechtbank?

  Voor een Servisch hof van beroep werd geoordeeld dat een advocaat niet in eigen persoon mag optreden voor zichzelf, maar zich moet laten vertegenwoordigen door een advocaat, ook al is hij zelf advocaat.

  Het EHRM heeft evenwel geoordeeld dat dat een schending inhoudt van art. 6 § 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De advocaat is wel bekwaam om het betreffende hoger beroep zelf en voor eigen rekening in te stellen, aangezien hij dat in hoedanigheid van advocaat ook met de nodige diligentie doet voor zijn cliënten.

 • Gedeeltelijke vernietiging van de uitbreiding van het spreekrecht van de advocaat

  Het Hof heeft het bestreden artikel 2 van de wet van 23 februari 2012 tot wijziging van artikel 458bis Sw. om het uit te breiden voor misdrijven van huiselijk geweld, vernietigd, maar enkel in zoverre het van toepassing is op de advocaat die houder is van vertrouwelijke informatie van zijn cliënt, dader van het misdrijf dat is gepleegd in de zin van dat artikel, wanneer die informatie mogelijk incriminerend is voor die cliënt.

 • Beperkt erfrecht langstlevende wettelijk samenwonende is niet discriminerend

  Het Grondwettelijk Hof meent dat het beperktere efrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende het gelijkheidsbeginsel niet schendt.

 • Vrije keuze van advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekering

  Bij arrest van 7 november 2013 heeft het Hof van Justitie zich uitgesproken over de vrije keuze van advocaat in het kader van een rechtsbijstandsverzekering.

 • Nieuw arrest Grondwettelijk Hof over het afstammingsrecht

  Op 17 oktober 2013 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat artikel 330, § 1, vierde lid BW niet ongrondwettig is.

 • Overlevering van minderjarigen en hun strafrechtelijke (on)verantwoordelijkheid

  Op 6 februari 2013 besliste het Hof van Cassatie (P.13.0172.F) dat de overlevering van een minderjarige (zelfs als die zestien jaar of ouder is) moet worden geweigerd, omdat die naar Belgisch recht strafrechtelijk onverantwoordelijk is. De Belgische uitzondering van uithandengeving (artikel 57bis van de Jeugdbeschermingswet van 8 april 1965) betreft de vervolging van minderjarigen door Belgische rechtbanken en niet de procedure van overlevering.

  Amper vier maanden later, in zijn arrest van 11 juni 2013 (P.13.0780.N), gooit het Hof het roer volledig om: een zestien- of zeventienjarige die een zwaar misdrijf pleegt, kan strafrechtelijk verantwoordelijk zijn in de zin van artikel 4.3° van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, zodat die persoon desgevallend toch kan worden overgeleverd.

 • Art. 22bis, vierde lid Gw.: geen directe werking

  De Raad van State oordeelde in haar arrest van 29 mei 2013 dat art. 22bis van de Grondwet geen directe werking heeft.

 • Gedeeltelijke vernietiging van de uitbreiding van het spreekrecht van de advocaat

  Op 26 september 2013 vernietigde het Grondwettelijk Hof gedeeltelijk artikel 6 van de wet van 30 november 2011 tot wijziging van de wetgeving wat de verbetering van de aanpak van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie betreft. Die bepaling breidt het spreekrecht zoals bepaald in artikel 458bis Sw. gevoelig uit, met een verdere afkalving van het beroepsgeheim van de advocaat tot gevolg.

 • Het Grondwettelijk Hof en het afstammingsrecht

  Het Grondwettelijk Hof acht de onmogelijkheid om het vermoeden van vaderschap en de vaderlijke erkenning te betwisten indien het kind bezit van staat heeft ten aanzien van zijn juridische vader, ongrondwettelijk.

 • Synthesememories bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  Het neerleggen van een synthesememorie bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen moet op een correcte manier verlopen. Zo niet riskeert men een verwerping van het ingestelde beroep wegens procedurefouten.

 • Rechtsplegingsvergoeding ten laste van een gemachtigd ambtenaar

  Op 7 maart 2013 antwoordde het Grondwettelijk Hof op een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. De vraag ging over de rechtsplegingsvergoeding ten laste van een gemachtigd ambtenaar en luidde als volgt:

  « Schendt artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een rechtsplegingvergoeding ten laste van de gemachtigde ambtenaar kan worden gelegd wanneer hij in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 157 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie voor de burgerlijke rechtbank ingestelde herstelvordering? ».

  Het Grondwettelijk Hof meent dat er hier sprake is van een schending.

 • Kosten van een tuchtprocedure

  Een tuchtraad die de kosten van het onderzoek ten laste legt van de advocaat, moet die kosten reëel begroten.

 • Veroordeling België door EHRM (internering)

  Op 10 januari 2013 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens België opnieuw voor inbreuk op artikel 3 EVRM (verbod op mensonwaardige behandeling) omdat geïnterneerden worden opgesloten in instellingen die niet de juiste ondersteuning en behandeling bieden.