Wet Geworden

 • Nieuwe witwasreglementen controles en sancties

  De commissie stafhouders nam op 12 juni twee reglementen witwas aan: het reglement controles en het reglement sancties

 • Lees het wetgevingsdossier over Potpourri VIII

  De studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies analyseerde in een wetgevingsdossier de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, ook wel de 'Potpourri VIII-wet' genoemd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 5 juli t.e.m. 2 augustus 2019.

 • Omzendbrief nr. 131/6 gerechtskosten strafzaken gepubliceerd

  In het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2019 werd de omzendbrief nr. 131/6 van 24 juni 2019 over de gerechtskosten in strafzaken gepubliceerd.

 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties tweede semester 2019

  In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019 verscheen de mededeling van de interestvoet van de betalingsachterstand voor handelstransacties. De interestvoet bedraagt 8% voor het tweede semester 2019.

 • Tarieven advocatenprestaties rechtsbijstandsverzekering

  In het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2019 verscheen het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot uitvoering van de artikelen 8, §2 en 11 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering. Dat Koninklijk besluit legt de tarieven voor advocatenprestaties vast die zullen gelden onder de nieuwe rechtsbijstandsverzekering die op 1 september in werking treedt.

 • Omzettingstabellen lijfrente geactualiseerd

  De omzettingstabellen op basis waarvan het bedrag van het kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente wordt berekend, werden geactualiseerd door het ministerieel besluit van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek.

 • Omzettingstabellen vruchtgebruik geactualiseerd

  De omzettingstabellen van het vruchtgebruik werden geactualiseerd bij ministerieel besluit van 1 juli 2019 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, §3 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 21 juni t.e.m. 4 juli 2019.

 • Afschaffing formaliteit van het laten nummeren en afstempelen fiscaal dagboek vrije beroepers

  Door de wet van 2 mei 2019 houdende diverse fiscale bepalingen wordt de formaliteit van het laten nummeren en afstempelen van het fiscaal dagboek voor vrije beroepers afgeschaft.

 • Wet informatisering procedure collectieve schuldenregeling gepubliceerd in BS

  De wet op de informatisering van de procedure van collectieve schuldenregeling werd op 19 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Wet op het scannen van strafdossiers gepubliceerd in BS

  De wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen inzake informatisering van justitie en modernisering van het statuut van rechters in ondernemingszaken en inzake de notariële aktebank is op 19 juni gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Strafuitvoeringsrechter binnenkort bevoegd voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder

  Op 14 juni 2019 is de wet tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Decreet Justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand gepubliceerd in BS

  Op 17 juni is het decreet van 29 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 7 t.e.m. 20 juni 2019.

 • Wet diverse bepalingen in strafzaken gepubliceerd in BS

  Op 24 mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet houdende diverse bepalingen in strafzaken en inzake erediensten, en tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van het Sociaal Strafwetboek.

 • Het nieuwe bewijsrecht gepubliceerd in BS

  Op 14 mei 2019 werd de wet van 13 april 2019 tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoering van boek 8 'Bewijs' in dat Wetboek gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor wordt een nieuw Burgerlijk Wetboek ingevoerd dat zal bestaan uit negen boeken. Boek 8 omvat de gemoderniseerde en geactualiseerde bewijsregels.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 23 mei t.e.m. 6 juni 2019.

 • Wet rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het BS

  Op 8 mei 2019 werd de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandverzekering gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet voorziet een belastingvermindering voor premies voor rechtsbijstandverzekeringen die aan een aantal minimale voorwaarden voldoen voor onder andere gedekte risico's, minimale waarborg en wachttermijnen. Ook bouwgeschillen en echtscheidingsprocedures vallen onder de dekking.

 • Sanctie van onontvankelijkheid op vordering van onderneming met onjuiste/onvolledige inschrijving in de KBO geschrapt

  Op 17 mei 2019 verscheen de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat de inschrijving in de KBO betreft in het Belgisch Staatsblad. Daarmee wordt de sanctie van onontvankelijkheid opgeheven, die van toepassing is wanneer een onderneming wel is ingeschreven in de KBO maar een vordering instelt die gebaseerd is op een activiteit (i) waarvoor de onderneming niet is ingeschreven in de KBO of (ii) die niet valt binnen het statutaire doel van de onderneming. De wet treedt in werking op 27 mei 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 10 mei t.e.m. 23 mei 2019.

 • Nieuwe wet over bekendmaking van vonnissen en arresten

  Op 16 mei 2019 werd de Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek over de bekendmaking van vonnissen en arresten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Volgens die wet kan de openbare uitspraak van vonnissen en arresten worden beperkt tot het voorlezen van het beschikkend gedeelte. Ook moet de integrale tekst van de rechterlijke beslissingen bekendgemaakt worden in een voor het publiek toegankelijke, elektronische databank.

 • Inkomensbovengrens in DAVO-wet verhoogd

  Het bedrag dat als inkomensbovengrens dient om aanspraak te maken op een voorschot op het onderhoudsgeld wordt verhoogd van 1.800 euro naar 2.200 euro door de wet van 13 april 2019 (BS 29 april 2019). De wijziging treedt in werking op 1 januari 2020.

 • Buitengewone kosten vastgesteld in KB

  Met het KB van 22 april 2019 tot vaststelling van de buitengewone kosten die voortvloeien uit artikel 203, §1 van het Burgerlijk Wetboek en de wijze van tenuitvoerlegging ervan (BS 2 mei 2019) bepaalt de Koning welke onderhoudskosten voor kinderen buitengewone kosten zijn, welke kosten het voorwerp moeten zijn van een voorafgaand overleg en akkoord, en hoe de kosten moeten worden afgerekend. Het KB treedt in werking op 12 mei 2019.

 • Decreet jeugddelinquentierecht gepubliceerd in BS

  Het decreet dat het nieuwe jeugddelinquentierecht invoert, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 april 2019. Het decreet treedt in werking op 1 september 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 26 april t.e.m. 9 mei 2019.

 • Nieuw KB tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

  Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In het besluit worden verschillende bepalingen overgenomen van verscheidene koninklijke besluiten waarvan de wettelijke grondslag voortaan wordt gevormd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 5 t.e.m. 25 april 2019.

 • Langverwacht uitvoeringsbesluit rechtsplegingsvergoeding en wet van 21 februari 2010 in werking getreden

  Het KB van 29 maart 2019 werd op 10 april 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dat KB wijzigt het KB van 26 oktober 2007 en doet, na vele jaren, de wet van 21 februari 2010 - die de notie ‘gerechtelijke band’ introduceert in het Gerechtelijk Wetboek - in werking treden. Zowel het KB van 29 maart 2019 als de wet van 21 februari 2010 zijn daarmee op 20 april 2019 in werking getreden.

  Een nota van de studiedienst van de OVB brengt de historische context van het KB van 29 maart 2019 in herinnering en becommentarieert het KB van 29 maart 2019.

 • Nieuwe wet over de gerechtskosten in strafzaken

  Op 19 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad de nieuwe wet over de gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten en tot invoeging van een artikel 648 in het Wetboek van Strafvordering. De wet moet het systeem van de gerechtskosten specifiek voor strafzaken hervormen en moderniseren en treedt in werking op 1 januari 2020.

 • Nieuw wetgevingsdossier over wijzigingen vennootschapsrecht

  In een beknopt wetgevingsdossier kan u een overzicht vinden van de voornaamste wijzigingen die het nieuwe Wetboek vennootschappen en verenigingen met zich meebrengt en die van belang zijn voor de advocatuur.

 • Praktijk jeugdrecht wijzigt door Decreet Integrale Jeugdhulp

  In het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 werd het decreet van 15 maart 2019 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende het decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet betreffende de integrale jeugdhulp gepubliceerd (hierna: ‘Decreet Integrale Jeugdhulp’). Dat decreet brengt wijzigingen aan in het Wetboek van Strafvordering en in drie andere decreten die voor de praktijk van het jeugdrecht van groot belang zijn.

 • Omzendbrief over de Kraakwet licht wet verder toe

  Het college van procureurs-generaal bracht op 4 april 2019 een omzendbrief uit met betrekking tot het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken. Met de omzendbrief wil het College het nieuwe wettelijke kader, de doelstellingen van de wetgever en het te volgen strafrechtelijk beleid toelichten. Lees hier de voornaamste zaken.

 • Brexitwet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

  Op 10 april 2019 verscheen de wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in het Belgisch Staatsblad. Titel 8 daarvan garandeert het behoud van de op basis van vestiging verworven rechten van Britse advocaten die in België gevestigd zijn tot 31 december 2020.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 22 maart t.e.m. 4 april 2019.

 • Nieuw Wetboek vennootschappen en verenigingen gepubliceerd in BS

  Op 4 april 2019 verscheen de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwe namen op terrorismelijst en bevriezing tegoeden

  Twee besluiten van respectievelijk 21 en 26 maart 2019 voegen een aantal nieuwe personen en entiteiten toe aan de terrorismelijst of aan de lijst van personen waarvan de tegoeden moeten worden bevroren.

 • Nieuwe databank moderniseert burgerlijke stand

  In het kader van de modernisering van de burgerlijke stand zijn recent een omzendbrief en een Koninklijk Besluit verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 • Werving en functioneren plaatsvervangende rechters gewijzigd

  In het Belgisch Staatsblad van 29 maart 2019 verscheen de wet van 23 maart tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een betere werking van de rechterlijke orde en van de Hoge Raad voor de Justitie. Die wet wijzigt de werving en het functioneren van plaatsvervangende rechters.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 8 maart t.e.m. 21 maart 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 22 februari t.e.m. 7 maart 2019.

 • Automatisering van de uitvoerbare titel bij niet betalen van onderhoudsuitkeringen

  Op 25 februari 2019 verscheen de wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwe informatiebrochure over aanpassing voornaam en geslachtsregistratie

  In het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2019 verscheen het KB van 17 februari 2019 over art. 135/1, §3, vijfde lid BW dat bepaalt dat de Koning een informatiebrochure moet opstellen met betrekking tot de aanpassing van de registratie van het geslacht bij de burgerlijke stand. Het KB treedt in werking op 31 maart 2019.

 • Relatieve nietigheid bij ontbreken rijksregister- of ondernemingsnummer

  De wet van 14 oktober 2018 die de griffierechten verhoogt, legt ook de verplichting op om het rijksregisternummer of het ondernemingsnummer te vermelden in rechterlijke uitspraken, dagvaardingen en verzoekschriften, en dat op straffe van nietigheid. De studiedienst onderzocht de draagwijdte van die nietigheid en licht het relatief karakter ervan verder toe.

 • Nieuwe KB's over modernisering burgerlijke stand

  Er verschenen drie Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad over de modernisering van de burgerlijke stand.

 • Betere financiële hulp aan slachtoffers terrorisme en cold cases

  In het Belgisch Staatsblad van 8 februari 2019 verschenen de wetten van 15 januari 2019 en 3 februari 2019, die een betere financiële hulp beogen aan slachtoffers van terrorisme en zogenaamde cold cases. Slachtoffers en hun advocaten moeten voortaan een nieuw verzoekschrift gebruiken om financiële hulp aan te vragen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 8 februari t.e.m. 21 februari 2019.

 • KB's Federale bemiddelingscommissie en commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling verschenen in BS

  Het KB van 17 januari 2019 tot vaststelling van de nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures, voor de indiening van de kandidaturen en voor de voordracht van de leden en de criteria voor de kandidaatstelling voor de leden van de Federale bemiddelingscommissie en van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling verscheen op 31 januari 2019 in het Belgisch Staatsblad. Op 31 januari 2019 werd ook het KB van 17 januari 2019 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en de reis- en verblijfskosten toegekend aan de leden van de Federale bemiddelingscommissie en de assessoren van de commissie voor de tuchtregeling en de klachtenbehandeling gepubliceerd.

 • Wet levenloos geboren kinderen gepubliceerd in BS

  De wet van 19 december 2018 tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 februari 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 25 januari t.e.m. 7 februari 2019.

 • Twee nieuwe verordeningen internationaal familiaal vermogensrecht

  Op 29 januari 2019 traden twee verordeningen in werking die voor de praktijk van het internationaal familiaal vermogensrecht van groot belang zijn. Het gaat over de verordening inzake huwelijksvermogensstelsels en de verordening inzake vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen.

 • Wet wijzigt inning griffierechten

  De wet van 14 oktober 2018 (BS 20 december 2018) heeft een aantal belangrijke gevolgen voor de rechtspraktijk. Zo worden vanaf 1 februari 2019 de griffierechten op een andere wijze geïnd. De griffierechten zijn immers niet langer verschuldigd op het ogenblik waarop de zaak op de rol wordt ingeschreven.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 11 januari t.e.m. 24 januari 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 21 december 2018 t.e.m. 10 januari 2019.

 • Wet diverse bepalingen betreffende justitie verschenen in Belgisch Staatsblad

  Op 31 december 2018 is de wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie verschenen in het Belgisch Staatsblad.

 • Wet hervorming griffierechten gepubliceerd

  In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 verscheen de wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. De nieuwe wet verhoogt de rolrechten gevoelig, maar verplaatst de inning ervan naar het einde van de procedure en legt ze ten laste van de veroordeelde partij.

 • Indexatie tarief akten gerechtsdeurwaarders 2019

  In het Belgisch Staatsblad van 20 december 2018 verscheen de indexatie van het tarief van de akten verricht door gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. De nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2019.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 7 t.e.m. 20 december 2018.

 • KB over vergoeding schadeafwikkelaar bij rechtsvordering tot collectief herstel gepubliceerd in BS

  Het Koninklijk Besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van de schadeafwikkelaar in het kader van de rechtsvordering tot collectief herstel werd op 17 december 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Aanpassing beperking aansprakelijkheid in Codex Deontologie voor Advocaten

  Het reglement tot wijziging van Afdeling III.1.3. ‘De beperking van de aansprakelijkheid’ van de Codex verscheen op 28 november 2018 in het Belgisch Staatsblad. In artikel 74 van de Codex wordt de zinsnede “,thans € 1.250.000” geschrapt. Lees meer over de aanpassing.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 22 november 2018 t.e.m. 6 december 2018.

 • Toevoeging nieuwe persoon door ISIS Al-Qaida Sanctiecomité VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft een nieuwe persoon toegevoegd aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 9 t.e.m. 22 november 2018.

 • Beknopt overzicht hervorming ondernemingsrecht, in werking getreden op 1 november 2018

  De wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht (hierna WHO) is op 1 november 2018 in werking getreden. Lees een beknopt overzicht van enkele belangrijke wijzigingen uit de WHO.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 19 oktober t.e.m. 8 november 2018.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 5 tot en met 18 oktober.

 • Omzendbrief gerechtskosten in strafzaken verschenen in BS

  Op donderdag 4 oktober 2018 verscheen de omzendbrief 131/5 van 25 september 2018 in het Belgisch Staatsblad. Daarin gaat het over de indexering van de bedragen die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 19 september tot en met 4 oktober.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 7 tot en met 18 september.

 • Nieuwe omzendbrief college procureurs-generaal inzake toegang en bijstand minderjarige door advocaat in strafzaken

  Het college van procureurs-generaal bracht eind augustus 2018 een nieuwe omzendbrief uit over de organisatie van het recht op toegang tot een advocaat voor minderjarigen en personen die ervan verdacht worden voor de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben. Conform de omzendbrief treedt die op 15 september 2018 in werking.

 • Wet bescherming persoonsgegevens van natuurlijke personen verschenen in BS

  De wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is op 5 september 2018 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • Wetgevingsdossier huwelijksvermogensrecht

  Op 1 september 2018 is de Erfwet van 31 juli 2017 in werking getreden, alsook de wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake.

  Raadpleeg het wetgevingsdossier hierover.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblinks de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 10 tot en met 24 augustus 2018 en van 25 augustus tot en met 6 september.

 • Enkele bepalingen Potpourri VI-wet traden in werking

  Sinds 1 september 2018 is de vrederechter bevoegd om kennis te nemen van vorderingen waarvan het bedrag 5.000 EUR niet te boven gaat. Op die datum werd ook de drempel van appellabiliteit tegen vonnissen van de vrederechter verhoogd tot 2.000 EUR. Ook traden verscheidene wijzigingen aan de EOT-procedure in werking.

 • Toevoeging nieuwe personen op ISIS/Al-Qaida sanctielijst VN-Veiligheidsraad

  Het ISIS (Da’esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad op 23 augustus 2018 heeft besloten om drie personen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.

 • Reglement witwaspreventie gepubliceerd in BS

  Het nieuwe reglement witwaspreventie werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juli 2018.

 • Actualisering omzettingstabellen vruchtgebruik

  Bij ministerieel besluit van 1 juli 2018 tot bepaling van de omzettingstabellen van het vruchtgebruik als bedoeld in artikel 745sexies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek werden de omzettingstabellen van het vruchtgebruik geactualiseerd. Raadpleeg hier de geactualiseerde tabellen.

 • Modernisering erf- en schenkbelasting aangepast aan nieuw erfrecht

  In het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2018 is het decreet verschenen van 6 juli 2018 tot modernisering van de erf- en schenkbelasting, aangepast aan het nieuwe erfrecht.

 • Inwerkingtreding wet hervorming erfrecht

  De wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake (BS 1 september 2017) treedt in werking op 1 september 2018, met uitzondering van een aantal overgangsmaatregelen die reeds in werking zijn getreden op 1 september 2017. Raadpleeg de wet en het wetgevingsdossier voor meer informatie.

 • Wetten burgerinfiltratie en spijtoptanten verschenen in BS

  In het Belgisch Staatsblad van 7 augustus 2018 verschenen simultaan de Wet van 22 juli 2018 i.v.m. de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie en de wet van 22 juli 2018 rond de invoering en werking van de spijtoptanten.

 • Wet wijziging huwelijksvermogensrecht en Erfwet verschenen in BS

  De wet van 22 juli 2018 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 juli 2018.

 • Wet diverse bepalingen burgerlijk recht en bevordering alternatieve vormen geschillenoplossing verschenen in BS

  De wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018.

 • Wet versterking recht op persoonlijk contact van grootouders verschenen in BS

  De wet van 15 juni 2018 tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek is in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018 verschenen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblinks de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 29 juni 2018 tot en met 19 juli 2018 en van 20 juli tot en met 9 augustus.

 • Decreet AVG verschenen in het Belgisch Staatsblad

  Op 26 juni 2018 verscheen het decreet van 8 juni 2018 houdende de aanpassing van de decreten aan de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna het Decreet AVG, in het Belgisch staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 15 juni 2018 tot en met 28 juni 2018.

 • Potpourri VI ontcijferd

  De studiedienst van de OVB stelt u een nota en een concordantietabel ter beschikking over de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde (ook wel ‘Potpourri VI-wet’ genoemd). Raadpleeg de documenten.

  Minister van Justitie Koen Geens werd tijdens de zitting in de Kamercommissie Justitie van 13 juni 2018 ondervraagd omtrent één van de meest ingrijpende wijzigingen van de Potpourri VI-wet, met name de wijziging aan de nietigheidsregeling in de Taalwet Gerechtszaken.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 1 tot en met 14 juni 2018.

 • Circulaire verduidelijkt invoering taks effectenrekeningen en toepassing op kwaliteitsrekeningen

  De circulaire 2018/C/65 van 25 mei 2018 verduidelijkt de invoering van een taks op effectenrekeningen, die werd ingevoerd door de wet van 7 februari 2018. Advocaten die een derdenrekening beheren zullen in dat geval het overzicht van de financiële instelling moeten bezorgen aan de belastingplichtige die daarom verzoekt.

 • Wet tot vermindering werklast rechterlijke orde verschenen in BS

  Op 30 mei 2018 verscheen de wet van 25 mei 2018 tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde in het Belgisch Staatsblad. De Orde van Vlaamse Balies stelt eerstdaags een toelichting ter beschikking over de bepalingen uit de wet die bijzondere aandacht vergen.

 • Nieuwe KB's wijziging gegevensbank (Foreign) Terrorist Fighters en gegevensbank Haatpropagandisten

  Op 30 mei 2018 verscheen een nieuw KB tot wijziging van de gemeenschappelijke gegevensbank 'Foreign Terrorist Fighters' naar gemeenschappelijke gegevensbank 'Terrorist Fighters'. Op die manier wordt de gegevensbank uitgebreid met de categorie 'Homegrown Terrorist Fighters'. Op diezelfde dag verscheen ook het KB over de gegevensbank Haatpropagandisten.

 • "Class actions" uitgebreid tot kmo's

  De wet van 30 maart 2018 houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot kmo’s betreft, van het Wetboek van economisch recht, werd op 22 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 18 mei 2018 tot en met 31 mei 2018.

 • Op 25 mei is het zover: de GDPR

  De afgelopen maanden heeft de OVB u herhaaldelijk geïnformeerd over de naderende inwerkingtreding van de zgn. GDPR (General Data Protection Regulation). Die 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' brengt de privacy en bescherming van persoonsgegevens naar een nieuw elan. Ook de advocatuur ontsnapt niet aan deze evolutie.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 4 mei 2018 tot en met 17 mei 2018.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 20 april 2018 tot en met 3 mei 2018.

 • Nieuw KB ereloon en kosten insolventiefunctionarissen

  Parallel met Boek XX trad ook een nieuw Koninklijk Besluit houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van insolventiefunctionarissen in werking op 1 mei 2018. Het is zowel van toepassing op nieuwe als lopende insolventieprocedures.

 • Advocaten kunnen sinds 1 mei 2018 failliet gaan

  Op 1 mei 2018 trad de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in werking evenals de drie bijhorende uitvoeringsbesluiten van 26 april 2018. Voortaan worden ook de beoefenaars van een vrij beroep, onder meer advocaten, onderworpen aan de insolventieprocedures. Zo zullen ze bijvoorbeeld ook failliet kunnen gaan.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 6 april 2018 tot en met 19 april 2018.

 • Wet diverse bepalingen aanvullende pensioenen verschenen in BS

  Op 30 maart 2018 werd de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 23 maart 2018 tot en met 5 april 2018.

 • Wetsontwerp wijzigingen strafrecht, strafvordering en gerechtelijk recht definitief goedgekeurd

  Op 9 maart 2018 verscheen de definitief aangenomen tekst van het wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht op de website van de Kamer.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 9 maart 2018 tot en met 22 maart 2018.

 • Wet diverse bepalingen sociale bijdragen zelfstandigen verschenen in BS

  Op 2 maart 2018 werd de wet van 18 februari 2018 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 23 februari 2018 tot en met 8 maart 2018.

 • Wet Centraal Orgaan Inbeslagneming en Verbeurdverklaring verschenen in BS

  Op 26 februari 2018 verscheen de Wet houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring in het Belgisch Staatsblad.

 • Wetsontwerp tot wijziging wet tot oprichting van Gegevensbeschermingsautoriteit aangenomen

  Op 15 februari 2018 verscheen op de website van de Kamer de in de plenaire vergadering aangenomen tekst van 8 februari 2018 van het voorstel.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 8 februari 2018 tot en met 22 februari 2018.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 25 januari 2018 tot en met 8 februari 2018.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 12 januari 2018 tot en met 25 januari 2018.

 • Wetsvoorstel opdrachten en samenstelling Centraal Orgaan Inbeslagneming en Verbeurdverklaring aangenomen

  Op 18 januari 2018 werd het wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring aangenomen. Het ontwerp werd ter bekrachtiging aan de Koning voorgelegd.

 • Wet tot invoering van beveiligingsperiode en aanpassing van onmiddellijke aanhouding gepubliceerd

  Op 11 januari 2018 verscheen de wet van 21 december 2017 tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft.

 • Wet tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit verschenen in het B.S.

  De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) verscheen op 10 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad. Hierdoor treedt het derde hoofdstuk van die wet in werking.

 • Wetsontwerp hervorming gerechtelijke kantons definitief aangenomen

  Het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen werd definitief aangenomen in de plenaire vergadering en wordt aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 22 december 2017 tot en met 11 januari 2018.

 • Ministeriële omzendbrief over gedetineerde vreemdelingen heft MO 1815 op

  De ministeriële omzendbrief nr. 1815 bis betreffende de gedetineerde vreemdelingen wijzigt de omzendbrief nr. 1815.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 8 tot en met 21 december.

 • Nieuwe omzendbrief college procureurs generaal inzake verlenging arrestatietermijn 24u-48u

  Naar aanleiding van de wijziging van artikel 12 van de grondwet en de verlenging van de arrestatietermijn van 24 naar 48 uur, vaardigde het college van procureurs-generaal op 29 november 2017 een nieuwe omzendbrief uit.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 24 november tot en met 7 december.

 • Nieuw grievenformulier hoger beroep

  Op 1 december 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit tot vervanging van de bijlage bij het KB van 18 februari 2016 tot uitvoering van artikel 204, derde lid van het Wetboek van Strafvordering (nieuw grievenformulier hoger beroep).

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 10 tot en met 23 november 2017.

 • Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit aangenomen in de Kamer

  Het wetsontwerp van 16 november 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd op 20 november 2017 aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de nieuwsbrief Prometheus "wetgeving" van 20 oktober tot en met 9 november 2017.

 • Nieuwe 'krakerswet' verscheen op 6 november in het Belgisch Staatsblad

  De wet van 18 oktober 2017 omtrent het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed verscheen op maandag 6 november in het Belgisch Staatsblad en treedt binnen 10 dagen in werking. In de nasleep van enkele recente en sterk gemediatiseerde zaken is die nieuwe wet dus een feit.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 19 oktober 2017.

 • Anti-witwaswetten in het Belgisch Staatsblad

  Op 6 oktober 2017 werden in het Belgisch Staatsblad twee wetten opgenomen die verband houden met de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en de beperking van betaling in contanten.

  U leest er hier meer over.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 september tot en met 5 oktober 2017.

 • Insolventieprocedures ook mogelijk voor advocaten vanaf 1 mei 2018

  Op 11 september 2017 verscheen de wet van 11 augustus 2017 houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in het Belgisch Staatsblad. De wet voert onder meer een nieuwe definitie in van de de beoefenaar van een vrij beroep en opent vanaf 1 mei 2018 de insolventieprocedures voor advocaten. De OVB treft daartoe volop de nodige voorbereidingen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 2 tot en met 21 september 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 4 augustus tot en met 1 september 2017.

 • Nieuw erfrecht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  Op 1 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake.

 • Fusie griffies stedelijke kantons

  Door het Koninklijk Besluit van 18 juli 2017 zal in de nabije toekomst dezelfde griffie aan de vredegerechten van meerdere stedelijke kantons worden verbonden. De inwerkingtreding zal gefaseerd gebeuren.

 • Was het nu PP I, II, III, IV of V? Vind onmiddellijk wat u zoekt met PP à la carte!

  Tijdens het zomerreces verscheen ook de vijfde potpourriwet in het Belgisch Staatsblad. De studiedienst verspreidde opnieuw een uitgebreid wetgevingsdossier en paste het gecoördineerd overzicht Potpourri à la carte aan.

 • Reglement betreffende de advocaat-gerechtelijk mandataris

  Op 31 juli 2017 publiceerde het Belgisch Staatsblad het reglement tot wijziging van Hoofdstuk I.2 - Onafhankelijkheid en van Hoofdstuk IV.1- Advocaat-gerechtelijke mandataris van de Codex Deontologie voor Advocaten.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 30 juni tot en met 3 augustus 2017.

 • Extra namen op de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad

  Op 20 juli 2017 nam de VN-Veiligheidsraad twee resoluties aan waarmee 6 personen en 4 entiteiten aan de ISIS/Al-Qaida sanctielijst van de VN-Veiligheidsraad werden toegevoegd.

  Dat impliceert een volledige bevriezing van tegoeden en economische middelen van die personen en entiteiten.

  U leest er hier meer over.

 • Mededeling EPI: Collectieve brief nr. 140bis aangepast aan de gewijzigde interneringswet

  Het directoraat-generaal penitentiaire inrichtingen (EPI) heeft zijn collectieve brief nr. 140 van 30 augustus 2016, inclusief bijlagen, aangepast aan de wijzigingen die Potpourri V heeft aangebracht aan de interneringswet.

 • Extra namen op de Nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  Op 7 en 27 juli 2017 werden in totaal 195 namen toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen, in het kader van de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

 • Procedure versneld in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid

  In het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2017 is de wet gepubliceerd van 8 juni 2017 betreffende de coördinatie van het deskundig onderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 16 tot en met 29 juni 2017.

 • Recht op schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht

  Op 6 juni 2017 werd de wet houdende invoeging van een Titel 3 "De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken om het mededingingsrecht" in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht (1).

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 2 tot en met 15 juni 2017.

 • Wet van 19 april 2017 nationale registers gerechtsdeskundigen + erratum

  Op 12 juni 2017 werd een kort erratum gepubliceerd over de Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting
  van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register van beëdigd vertalers, tolken en vertalerstolken (1)

 • DNA-gegevensbank 'Intervenanten' krijgt wettelijke basis

  Op 31 mei 2017 is een wet van 17 mei 2017 gepubliceerd met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank 'Intervenanten' in de schoot van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).

 • Europees onderzoeksbevel in strafzaken in nationale wetgeving omgezet

  Met de wet van 22 mei 2017 betreffende het onderzoeksbevel in strafzaken heeft de Belgische wetgever richtlijn 2014/41/EU omgezet naar Belgisch recht. Die had tot doel het momenteel zeer verspreide geheel van internationale regelgeving inzake rechterlijke samenwerking op het gebied van bewijsverkrijging in strafzaken te vervangen door één Unierechtelijk instrument dat de voordelen uit de klassieke wederzijdse rechtshulp in strafzaken combineert met de voordelen uit de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning.

 • Nieuw model informatieformulier hoorrecht minderjarige

  Op 1 juni 2017 trad het nieuwe Koninklijk Besluit van 28 april 2017 in werking. Dat KB tot vaststelling van het model van informatieformulier bedoeld in artikel 1004/2 van het Gerechtelijk Wetboek vervangt het Koninklijk Besluit van 23 augustus 2014 en heft het op. Het nieuwe KB verscheen in het Belgisch Staatsblad op 22 mei 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 mei tot en met 1 juni 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot en met 18 mei 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 april tot en met 4 mei 2017.

 • Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand in werking vanaf 1 mei 2017

  Op 1 mei 2017 is het Begrotingsfonds tweedelijnsbijstand eindelijk in werking getreden. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt om de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand, en de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand te financieren.

 • Aantal geïnterneerden in Belgische gevangenissen gedaald tot 727

  In antwoord op een parlementaire vraag deelde de minister van Justitie mee dat in ons land 727 geïnterneerden in de gevangenis verblijven.

 • Herinnering verplichte inschrijving syndici in KBO

  Door het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om de gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Ter opvolging van eerdere berichtgeving brengt de OVB een brief daarover van de minister van Justitie onder de aandacht.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot en met 20 april 2017.

 • Statuut voor pleegzorgers is een feit

  Met ingang van 1 september 2017 krijgen pleegzorgers een eigen juridisch statuut. Gedurende de plaatsing nemen de pleegzorgers beslissingen inzake dagelijkse en dringende belangrijke aangelegenheden. Andere bevoegdheden ter uitoefening van het ouderlijk gezag kunnen aan de pleegzorgers gedelegeerd worden. De familierechtbank is bevoegd voor beslissingen rond ouderlijk gezag, maar de jeugdrechtbank kan maatregelen inzake ouderlijk gezag nemen voor zover die samenhangen met jeugdbeschermingsmaatregelen.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  20 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen. Let dus op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem. Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 maart tot en met 6 april 2017.

 • Verplichte inschrijving syndici in KBO vanaf 1 april 2017

  Door het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 zijn verenigingen van mede-eigenaars vanaf 1 april 2017 verplicht om gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Wet Begrotingsfonds tweedelijnsbijstand verschenen in het BS

  Op 31 maart 2017 werd de wet 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat Begrotingsfonds zal worden gebruikt ter financiering van de vergoedingen van de advocaten belast met de juridische tweedelijnsbijstand , alsook ter financiering van de werkingskosten van de bureaus voor juridische bijstand.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot en met 23 maart 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 februari tot en met 9 maart 2017.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot en met 23 februari 2017.

 • Afschaffing kwartaalvoorschotten btw vanaf 1 april 2017

  Vanaf 1 april 2017 moeten belastingplichtigen die kiezen voor een btw-aangifte per kwartaal geen kwartaalvoorschotten meer betalen. Het Koninklijk Besluit daarover verscheen vandaag in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 januari tot en met 9 februari 2017.

 • Vereenvoudiging conservatoir bankbeslag over de Europese grenzen heen

  De Verordening Europees bevel conservatoir bankbeslag is vorige week van toepassing geworden.

  In het kader van een Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen kan een gerecht in een EU-land de tegoeden op een bankrekening van een schuldenaar in een ander EU-land bevriezen (met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken). Die procedure is van toepassing op geldelijke vorderingen in burgerlijke en handelszaken in grensoverschrijdend verband. Het verzoek om dergelijk bevel tot conservatoir beslag wordt ingediend via een standaardformulier. Indien een Europees bevel tot conservatoir bankbeslag wordt toegekend, worden de bankrekeningen van de schuldenaar geblokkeerd ten belope van de hoogte van de vordering van de schuldeiser. Het surplus blijft beschikbaar.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot en met 24 januari 2017.

 • Hervorming BOM-wet gepubliceerd

  Op dinsdag 17 januari 2017 is de wet van 25 december 2016 tot uitbreiding van de BOM-wet en informaticarecherche in het Belgisch Staatsblad verschenen. De nieuwe bepalingen treden in werking op 27 januari 2017.

 • Overzicht gepubliceerde eindejaarswetgeving

  Zoals elk jaar vertaalt de drukke parlementaire activiteit net voor het Kerstreces zich tijdens de Kerstvakantie in een tsunami van nieuwe wetgeving. De studiedienst bezorgt u hierbij een overzicht van de relevante wetten voor de advocatuur.

 • Wetgevingsdossier PP IV

  Net voor de jaarwisseling verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie, beter bekend als de vierde potpourriwet. Zoals bij de drie vorige wetten, heeft de studiedienst ook daarvan een uitvoerig wetgevingsdossier opgesteld.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 23 december 2016 tot en met 12 januari 2017.

 • Wijziging bevel tot betalen en de nieuwe 'schorsing' van het recht tot sturen

  Op 1 juli 2017 treedt een nieuwe regeling in werking inzake het bevel tot betalen van verkeersboetes. Daardoor wordt o.m. het bedrag van het bevel tot betalen aanzienlijk verhoogd en krijgt de procureur een nieuwe administratieve sanctie in handen in vorm van een schorsing van het recht tot sturen.

 • Verhoging opdeciemen strafrechtelijke geldboetes

  Met ingang van 1 januari 2017 zijn de opdeciemen op strafrechtelijke geldboetes verhoogd van 50 naar 70.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 9 tot en met 22 december 2016.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  6 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen. Let op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem.

  Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 november tot en met 8 december 2016.

 • Centrale btw-administratie bevestigt btw-onderwerping curatoren onbeheerde nalatenschappen

  De centrale btw-administratie bevestigt haar eerdere standpunt dat het toepassingsgebied van art. 44, §2, 2° Wbtw niet kan worden uitgebreid tot de prestaties die de advocaat verricht in zijn hoedanigheid van curator over een onbeheerde nalatenschap. Dergelijke prestaties zijn bijgevolg aan de normale btw-regeling onderworpen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot en met 24 november 2016.

 • Salduz bis van kracht op 27 november 2016

  De wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord breidt het consultatie- en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor uit. De OVB zet de voornaamste wijzigingen voor u op een rij.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 28 oktober tot en met 10 november 2016.

 • Extra namen op de Belgische lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  15 namen zijn toegevoegd aan de nationale lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme. Zo probeert de Belgische overheid mogelijke toekomstige terroristische activiteiten te verhinderen.

  Let op als personen of gemachtigden van entiteiten die op die lijst staan u benaderen in het kader van een eventueel juridisch probleem. Wees bovendien steeds aandachtig voor de bepalingen van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die desgevallend op u van toepassing kunnen zijn.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 14 tot en met 27 oktober 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 30 september tot en met 13 oktober 2016.

 • Fiscus geeft restrictieve lezing aan arrest Grondwettelijk Hof inzake taxatie achterstallige pro-Deovergoedingen

  Met de Circulaire AAFisc Nr. 30/2016 d.d. 22 september 2016 geeft de fiscus gevolg aan het arrest van het Grondwettelijk Hof van 25 februari 2016, waardoor pro-Deovergoedingen voortaan in aanmerking komen voor taxatie als afzonderlijk belastbare achterstallen. De OVB gaat niet akkoord met de restrictieve lezing van het arrest door de fiscus.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 16 tot en met 29 september 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 2 tot en met 15 september 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 augustus tot en met 1 september 2016.

 • Nieuwe nummering Codex treedt in werking

  De hernummerde versie van de Codex Deontologie voor Advocaten die op 31 mei 2016 gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad, treedt vandaag, op 1 september, in werking.

 • Bevriezing van tegoeden van twee verdachten van terrorisme

  Op 12 augustus 2016 verscheen een Ministerieel Besluit dat de bevriezing van tegoeden en economische middelen van twee personen beveelt, wegens vermoede banden met terroristische groeperingen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 29 juli tot en met 18 augustus 2016.

 • Uitvoeringsbesluiten hervorming juridische tweedelijnsbijstand

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 10 augustus 2016 twee Koninklijke Besluiten en één Ministerieel Besluit over de juridische tweedelijnsbijstand. Zo vervolledigt minister Geens zijn hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. U leest hier meer.

 • Nieuwe namen op lijst van personen en entiteiten die verdacht worden van terrorisme

  In het Belgisch Staatsblad verscheen vandaag het het KB van 21 juli 2016 tot aanvulling van de lijst van personen en entiteiten bedoeld in artikelen 3 en 5 van het KB van 28 december 2006 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme.

  Dat KB voegt tien personen toe aan de nationale lijst van personen en entiteiten die ervan verdacht worden terroristische daden te stellen of pogen te stellen, ze te vergemakkelijken of eraan deel te nemen en van wie de tegoeden en economische middelen overeenkomstig worden bevroren.

  U vindt de nationale lijst hier.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 juni tot en met 28 juli 2016.

 • Invordering van onbetwiste geldschulden

  Op 2 juli 2016 traden de artikelen 1394/20 tot en met 1394/27 Ger. W. in werking betreffende de invordering van onbetwiste geldschulden. De OVB geeft een stand van zaken van de huidige wetgeving en wijst erop dat er enkele onjuiste en voorbarige geruchten de ronde doen.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 12

  De afgelopen maanden werden opnieuw enkele bijzondere reglementen gesignaleerd. Tevens worden enkele nog niet gepubliceerde bijzondere reglementen aangevuld.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot en met 23 juni 2016.

 • Hernummering Codex Deontologie voor Advocaten

  De Codex Deontologie voor Advocaten werd hernummerd. De nieuwe versie van de Codex verscheen op 31 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad.

 • EU beschermt minderjarige verdachten in strafzaken

  Op 11 mei 2016 verscheen een nieuwe EU-richtlijn die de rechten van minderjarige verdachten in het strafproces verstevigt. Die richtlijn wil de procedurele bescherming uit andere richtlijnen specifiek vertalen en uitbreiden naar minderjarigen, die zeker in geval van vrijheidsberoving erg kwetsbaar zijn in het strafrechtelijk onderzoek. De Richtlijn moet uiterlijk 11 juni 2019 worden omgezet in het Belgisch recht.

 • Bedragen rechtsplegingsvergoeding gestegen vanaf 1 juni 2016

  Door een nieuwe overschrijding van het indexcijfer van de consumptieprijzen met tien punten vorige maand werden op 1 juni 2016 de bedragen van de rechtsplegingsvergoedingen automatisch met 10 % verhoogd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 mei tot en met 9 juni 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot en met 24 mei 2016.

 • Wetgevingsdossier PP III

  De wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie verscheen op 13 mei 2016 in het Belgisch Staatsblad. De studiedienst van de OVB bezorgt u daarbij opnieuw een uitgebreid wetgevingsdossier.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 29 april tot en met 12 mei 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 15 tot en met 28 april 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 4 maart tot en met 14 april 2016.

 • Hoger beroep in strafzaken - verlengde termijn van 30 dagen

  Potpourri II verlengde vanaf 1 maart 2016 de termijn om hoger beroep in te stellen naar 30 dagen. De vraag is dan hoe het zit met de nog lopende beroepstermijnen op 1 maart...

 • Hoger beroep op grieven, grievenformulier voldoende of toch niet? Let op uw beroepsaansprakelijkheid! De OVB geeft haar mening.

  Sinds 1 maart moet een partij die hoger beroep in een strafzaak wil instellen, nauwkeurig zijn grieven meedelen binnen de beroepstermijn. Dit kan via een modelformulier, zoals voorzien bij KB.

  Sommigen vinden echter dat het louter aanvinken of aankruisen niet volstaat. De OVB meent dat het grievenformulier overeenkomstig het KB van 5 februari 2016 wel volstaat, maar laat elke advocaat zelf beslissen welk standpunt hij volgt. Omdat uw beroepsaansprakelijkheid in het gedrang kan komen zetten wij voor u de standpunten even op een rij.

 • Geen klacht meer vereist voor vervolging belaging

  Op 10 maart 2016 keurde de Kamer een wetsvoorstel goed, waardoor een klacht van het slachtoffer niet meer vereist is om het misdrijf belaging ("stalking") te vervolgen en te berechten. Tijdens de parlementaire werkzaamheden heeft de OVB daar ook voor gepleit.

 • EU beschermt vermoeden van onschuld en recht op aanwezigheid tijdens strafproces

  In haar streven naar een betere bescherming van de rechten van verdediging van verdachten in alle lidstaten van de Europese Unie, vaardigt de EU een richtlijn uit die het vermoeden van onschuld wil beschermen. Daarnaast benadrukt de richtlijn ook het recht om aanwezig te zijn tijdens het strafproces, al laat ze wel ruimte voor verstekprocedures.

 • Besluit Vlaamse Regering Omgevingsvergunning gepubliceerd

  Op 23 februari werd het Besluit Vlaamse Regering Omgevingsvergunning gepubliceerd. Dat wil verschillende aspecten van de vergunningsprocedure samenbrengen om de efficiëntie en rechtszekerheid te bevorderen.

 • Drempel btw-vrijstelling verhoogd voor advocaat-medewerkers en stagiairs

  De verhoging van de drempel van de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen wordt nu ook toegepast voor advocaat-medewerkers en advocaat-stagiairs die gebruikmaken van de facultatieve bijzondere regeling.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 februari tot en met 3 maart 2016.

 • PPII en KB Grievenformulier hoger beroep in strafzaken in Staatsblad

  De tweede potpourriwet, die het straf(proces)recht aanzienlijk wijzigt, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 februari 2016 en trad in werking op 29 februari 2016. De bepalingen inzake o.m. hoger beroep en verzet traden een dag later, op 1 maart, in werking. In het Staatsblad verscheen ook een KB met een modelformulier om hoger beroep in strafzaken in te stellen.

 • Zaakverdelingsreglementen: deel 1

  Vorige week werden de eerste vier zaakverdelingsreglementen van de rechtbanken van eerste aanleg Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Namen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 februari tot en met 18 februari 2016.

 • Indexatie gerechtskosten strafzaken

  De tarieven van de gerechtskosten in strafzaken blijven in 2016 behouden op die van 2013.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 januari tot en met 4 februari 2016.

 • Potpourri II: OVB bezorgt u een volledig wetgevingsdossier

  Op 28 januari 2016 keurde de Kamer de tweede potpourriwet goed. Die wet wijzigt het strafrechtlandschap aanzienlijk: alle misdaden kunnen door de correctionele rechtbank worden berecht, het Belgisch strafprocesrecht kent nu een vorm van "guilty plea" en de regels inzake de rechtsmiddelen worden aanzienlijk gewijzigd.

  Door de wet wordt de advocaat nog meer geresponsabiliseerd in de strafprocedure. De OVB biedt u daarom een wetgevingsdossier aan, waarin de voornaamste krachtlijnen van Potpourri II uiteengezet worden.

 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 1ste semester 2016

  De nieuwe interestvoet bij de betalingsachterstand van handelstransacties bedraagt voor het 1ste semester van 2016 8,5 %.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 8 tot en met 21 januari 2016.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 11: aanpassing alleenzetelende rechter

  Als gevolg van de inwerkingtreding van de bepalingen van potpourri I over de alleenzetelende rechter zullen alle rechtbanken en hoven hun bijzondere reglementen moeten wijzigen. In dit deel worden reeds de aangepaste bijzondere reglementen van het hof van beroep Antwerpen en de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen opgenomen.

 • Eerste wijzigingen PP I al een feit

  Amper twee maanden na de uitvaardiging van potpourri I zijn er al twee wijzigingswetten met betrekking tot de spoedeisende zaken op de rol van de familierechtbank en het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie.

 • Nieuwe programma- en tax shiftwetten regering Michel

  Traditiegetrouw zijn er bij de jaarwisseling opnieuw enkele programmawetten verschenen in het Belgisch Staatsblad. Daarnaast zijn ook de eerste wetten gepubliceerd die uitvoering geven aan de tax shift. Enkele bepalingen daarvan zijn ook relevant voor de advocatuur.

 • Toepassingsbesluiten btw-vrijstelling kleine ondernemingen & opeisbaarheid belasting

  Tijdens de kerstvakantie verschenen in het Belgisch Staatsblad drie Koninklijke Besluiten over de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen en de opeisbaarheid van de belasting.

 • Indexatie tarieven akten gerechtsdeurwaarders

  In het Belgisch Staatsblad van 28 december 2015 verschenen de nieuwe tarieven van de akten van gerechtsdeurwaarders, die van toepassing zijn in 2016.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 18 december 2015 tot en met 7 januari 2016.

 • Verhoging drempel btw-vrijstelling kleine ondernemingen: wet gepubliceerd

  Inmiddels is de wet gepubliceerd die de drempel voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen verhoogt naar 25.000 euro.

 • Parlementaire vraag nieuwe artikelen 46/1 en 32ter Ger.W. (PP I)

  Minister Geens verduidelijkte als antwoord op een parlementaire vraag de draagwijdte van de artikelen 46/1 en 32ter Ger.W.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 4 tot en met 17 december 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 20 november tot en met 3 december 2015.

 • Potpourri I: OVB bezorgt u een volledig wetgevingsdossier

  De eerste potpourriwet is in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. U vindt hier een volledig wetgevingsdossier met een overzicht van de belangrijkste items, inclusief datum inwerkingtreding, OVB-standpunten en gecoördineerde wetteksten.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 19 november 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 23 oktober tot en met 5 november 2015.

 • Potpourri I verschenen in Belgisch Staatsblad

  Vandaag verscheen de eerste potpourriwet in het Belgisch Staatsblad.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 10

  Inmiddels zijn de eerder gesignaleerde bijzondere reglementen van de rechtbanken van eerste aanleg West-Vlaanderen en Leuven gewijzigd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 9 tot en met 22 oktober 2015.

 • Zelfstandige mantelzorger krijgt beter statuut

  Drie Koninklijke Besluiten zorgen voor een verbetering van het statuut van een zelfstandige die zijn of haar beroepsactiviteit onderbreekt om zorg te dragen voor een familielid. Ze breiden de vrijstelling en het recht op uitkering aanzienlijk uit.

 • 1 jaar familierechtbanken: stand van zaken

  Ongeveer een jaar geleden trad de wet betreffende de familierechtbanken in werking. De werking ervan loopt echter allesbehalve van een leien dakje. De OVB wees eerder al op verschillende problemen met de familierechtbanken. Enkele volksvertegenwoordigers stelden gisteren verscheidene vragen aan de minister van Justitie naar aanleiding van de verjaardag van de familierechtbanken.

  U leest hier de parlementaire vragen en antwoorden.

 • Parlementaire vragen pro-fiscoverklaring

  Minister van Justitie Geens gaf uitleg over de pro-fiscoverklaring in het kader van de verhoogde griffierechten. Hij kreeg o.a. een vraag over het probleem van de vordering die deels wel en deels niet in geld waardeerbaar is. De minister bevestigde daarbij dat het rolrecht enkel verschuldigd is op het in geld waardeerbare gedeelte van een vordering.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 september tot en met 8 oktober 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot en met 24 september 2015.

 • Nieuwe Europese verordening successierecht - Europese erfrechtverklaring

  Sinds 17 augustus is de EU-verordening 650/2012 van toepassing. De verordening voert een geharmoniseerde set van regels in over de hele Europese Unie.

  De harmonisatie betreft de rechterlijke bevoegdheid, het toepasselijke recht en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen en authentieke akten. Bovendien creëert de verordening een zeer innovatieve "Europese erfrechtverklaring". Daardoor kunnen erfgenamen en begunstigden hun hoedanigheid en de daaraan verbonden rechten in alle EU-lidstaten laten gelden.

 • Tarieven akten gerechtsdeurwaarders strafzaken

  Sinds 1 september geldt een nieuw KB tot vaststelling van het tarief voor prestaties van gerechtsdeurwaarders in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 9

  De bijzondere reglementen van de arbeidsrechtbank Gent en de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen werden inmiddels eveneens gepubliceerd. Aan enkele andere bijzondere reglementen werden wijzigingen aangebracht.

 • Technische correcties op strafwetboek, wetboek van strafvordering en gerechtelijk wetboek

  De wet van 20 juli 2015 brengt enkele correcties aan in het Strafwetboek, het Wetboek van strafvordering en het Gerechtelijk Wetboek. U vindt hier een korte samenvatting van die wijzigingen.

 • Nieuwe samenstelling probatiecommissies

  U vindt het ministerieel besluit met de nieuwe benoemingen voor de probatiecommissies (ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie) bij de documenten.

 • Interest betalingsachterstand handelstransacties

  De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt voor het tweede semester van dit jaar 8,5%.

 • Meer tijd voor omzetting bewindvoering naar nieuwe bewind

  De periode om beschermingsstatuten die reeds bestonden onder de 'oude' wetgeving (artikel 488bis BW) om te zetten naar de nieuwe wetgeving inzake bewind werd verlengd van 2 jaar naar 5 jaar.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 26 augustus tot 10 september 2015.

 • Hoger beroep tegen EOT-vonnis bij verzoening

  Echtgenoten kunnen gezamenlijk hoger beroep aantekenen tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming in eerste aanleg uitspreekt ingeval zij zich verzoenen na die uitspraak, maar vóór het verstrijken van de termijn van hoger beroep.

 • Vertegenwoordiging wettelijk samenwonenden

  Tot nu toe konden partijen voor de vrederechter, de rechtbank van koophandel en de arbeidsgerechten enkel vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of door een bloed- of aanverwant. De wet van 17 juli 2015 breidt die mogelijkheid uit tot wettelijk samenwonenden.

 • Parlementaire vraag sociale bijdragen zelfstandigen

  Minister Borsus beantwoordde een parlementaire vraag over de nieuwe berekeningswijze van de sociale bijdragen van zelfstandigen.

  Op www.bijdragenhervorming2015.belgium.be leest u hoe die bijdragen nu weer berekend worden.

 • Griffiekeuze voor neerlegging van stukken uitgesteld

  Het zal pas in 2017 mogelijk worden om stukken neer te leggen bij een griffie naar keuze, die die stukken dan verder overzendt aan de juiste instantie.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot 25 augustus 2015.

 • Strafuitvoeringsrechter pas op 1 januari 2016 aan de slag

  De wetgever stelt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de strafuitvoering van gevangenisstraffen onder de drie jaar en inzake de strafuitvoeringsrechter uit tot 1 januari 2016.

  Voorlopig kan de minister van Justitie dus nog oordelen of die delinquenten voorlopig in vrijheid kunnen worden gesteld. Een recente ministeriële omzendbrief codificeert alle bestaande omzendbrieven hierover om een transparante en eenduidige toepassing van die ministeriële bevoegdheid te faciliteren.

 • Commissie voor onderhoudsbijdragen is samengesteld

  De effectieve en plaatsvervangende leden van de commissie voor onderhoudsbijdragen werden intussen officieel benoemd. Bekijk hier de samenstelling van de commissie.

 • Magistraten familie- en jeugdkamers krijgen 1 jaar extra om brevet te halen

  De magistraten van het Openbaar Ministerie en van de zetel van de nieuwe familie- en jeugdkamers krijgen één jaar langer de tijd om hun specifieke brevet te halen.

 • Nieuwe tabel omzetting vruchtgebruik langstlevende

  De nieuwe tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk samenwonende gelden vanaf 19 juli 2015. U vindt ze hier.

 • Vergoeding van schade aan overheidsgoederen door gedetineerden

  De FOD Justitie kan de schade aan zijn goederen verhalen op de gedetineerde die die schade veroorzaakte. Als de gedetineerde de schade niet vrijwillig vergoedt, kan de vergoeding worden ingehouden van het bedrag dat hij krijgt voor bijvoorbeeld penitentiaire arbeid. Zo stelt een collectieve brief van het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 3 juli tot en met 6 augustus 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 juni tot en met 2 juli 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot en met 18 juni 2015.

 • Nog over de hervorming van de griffierechten

  De OVB volgt de implementatie van de hervorming van de griffierechten op de voet. Hier leest u nog enkele aandachtspunten in verband met de toegang tot de rechter, een addendum en de pro-fiscoverklaring.

 • Sekwester: gewijzigde bevoegdheidsregels

  Vanaf 20 juni 2015 is de vrederechter niet langer de enige rechter die een sekwester kan aanstellen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 mei tot en met 4 juni 2015.

 • Hervorming griffierechten: circulaire FOD Financiën - nieuw model pro-fiscoverklaring

  Sinds maandag 1 juni 2015 is de hervorming van de griffierechten in werking treden. De rolrechten worden voortaan bepaald op basis van de waarde van de zaak via een pro-fiscoverklaring. Voor de familierechtbank geldt een afwijkende regeling.

 • Intrekking rijbewijs bij niet-betalen onderhoudsgeld

  Sinds 1 augustus 2014 kan de strafrechter als alternatieve straf het rijbewijs intrekken van onderhoudsplichtigen die hun alimentatie niet betalen. In de Kamercommissie Justitie kon de minister van Justitie geen statistieken geven over de toepassing van die straf maar bleef hij het principe verdedigen. De OVB is alvast de andere mening toegedaan...

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 21 mei 2015.

 • Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO)

  De voorbije weken werden verschillende parlementaire vragen gesteld over de werking en het budget van de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO). U leest hier de antwoorden van de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Armoedebestrijding.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 april tot en met 5 mei 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 maart tot en met 23 april 2015.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 8

  Tijdens de afgelopen weken verschenen nog enkele bijzondere reglementen of wijzigingen van eerder gepubliceerde bijzondere reglementen, die u langs deze weg worden gesignaleerd.

 • Standpunt OVB verhoging griffierechten

  De OVB meent dat het wetsontwerp in verband met de verhoging van de griffierechten het recht op toegang tot de rechter schendt. Lees hier haar argumenten.

 • Bijstand minderjarige tijdens hoorrecht bij familierechtbank

  De minister van Justitie ging in de Kamercommissie Justitie dieper in op de bijstand van de minderjarige door een advocaat of een vertrouwenspersoon wanneer die minderjarige gehoord wordt door de familierechtbank.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot en met 26 maart 2015.

 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties 1ste semester 2015

  In het Belgisch Staatsblad verscheen de nieuwe interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties.

 • KB tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 (vreemdelingenrecht) gepubliceerd in BS

  De KB's van 13 en 16 februari 2015 tot wijziging van het KB van 8 oktober 1981 (vreemdelingenrecht) zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 februari tot en met 12 maart 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 6 tot en met 26 februari 2015.

 • Indexering wettelijke interestvoet

  In het Belgisch Staatsblad werd de nieuwe wettelijke interestvoet voor 2015 gepubliceerd.

 • Indexering gerechtskosten in strafzaken

  De gerechtskosten in strafzaken blijven dezelfde als die van 2013 en 2014.

 • Hervorming cassatie in strafzaken

  Sinds 1 februari 2015 gelden de nieuwe wettelijke regels inzake de cassatieprocedure in strafzaken. Om de instroom van cassatieberoepen in te dijken, legt de nieuwe regeling verschillende procedurele ontvankelijkheidsvereisten op.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 23 januari tot en met 5 februari 2015.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 9 tot en met 22 januari 2015.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 7

  De bijzondere reglementen van de politierechtbanken West-Vlaanderen en van de vredegerechten van Oost-Vlaanderen werden inmiddels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 • Indexering bedragen bij inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn

  In het Belgisch Staatsblad verscheen het bericht over de indexering van de bedragen inzake de beperking van de inbeslagneming wanneer er kinderen ten laste zijn.

 • Voorlopige invrijheidstelling om medische redenen

  De procedure voor voorlopige invrijheidstelling om medische redenen is sinds 12 januari 2015 gewijzigd.

  De voorlopige invrijheidstelling wordt de exclusieve bevoegdheid van de strafuitvoeringsrechter. Het is dus niet langer de minister van Justitie die beslist.

 • Tabellen omzetting vruchtgebruik langstlevende gepubliceerd

  De tabellen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en de langstlevende wettelijk samenwonende werden in het Staatsblad gepubliceerd.

  De nieuwe regeling treedt op 25 januari 2015 in werking.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 6

  Inmiddels werden nog een aantal bijzondere reglementen van rechtbanken in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Familierechtbank: nieuwe werkwijze om minderjarigen te horen

  De minister van Justitie kreeg op 16 december 2014 in de Kamer een vraag over de nieuwe werkwijze bij de familierechtbanken om minderjarigen vanaf 12 jaar te horen. De minister verwijst daarbij naar de verontrustende signalen die hij eerder ontving van de OVB.

 • Eerste programmawetten regering Michel

  Net voor de jaarwisseling verschenen twee programmawetten van de regering Michel in het Belgisch Staatsblad. Vooral de wet diverse bepalingen betreffende justitie is relevant voor de advocatuur en bevat onder meer wijzigingen inzake strafrecht en gerechtelijk recht.

 • Indexering niet voor beslag vatbare bedragen

  Door het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 werden de niet voor beslag vatbare bedragen geïndexeerd.

 • Indexering tarieven akten gerechtsdeurwaarders

  De tarieven van de akten verricht door gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken werden traditiegetrouw geïndexeerd.

 • Beleidslijn RvVB vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid

  De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft een beleidslijn bekendgemaakt over de mogelijkheid een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen. Dat kan sinds 1 januari 2015 ook telefonisch en per e-mail.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 19 december 2014 tot en met 8 januari 2015.

 • Internering

  De minister van Justitie beantwoordde tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 11 december 2014 verschillende vragen over de geïnterneerden.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot en met 18 december 2014.

 • College van de hoven en rechtbanken van start gegaan

  Op 17 november 2014 werd in het Belgisch Staatsblad de samenstelling van het nieuwe College van hoven en rechtbanken gepubliceerd, wat meteen gold als oprichting. Afgelopen maandag stelde het nieuwe College zichzelf voor aan de buitenwereld, waarbij het eens te meer de onderfinanciering aanklaagde en verklaarde geen failliete organisatie te willen erven met een berg schulden.

 • Uitstel inwerkingtreding wet 11 juli 2013 zakelijke zekerheden op roerende goederen

  De wetgever heeft beslist om de inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake uit te stellen tot 1 januari 2017. Het was de bedoeling dat de wet op 1 december 2014 in voege zou treden, maar dat is bij gebreke aan pandregister niet gelukt.

 • Besluit Vlaamse regering rechtspleging sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges

  Inwerkingtreding van het het Besluit van de Vlaamse regering houdende rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges op 1 januari 2015 (BS 3 december 2014).

 • KB opleiding cassatie in strafzaken gepubliceerd in BS

  Het langverwachte KB dat de opleiding cassatie in strafzaken instelt, is op 10 oktober 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Advocaten die een penaal cassatieberoep wensen aan te tekenen moeten die opleiding gevolgd hebben.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 november tot en met 4 december 2014.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot en met 20 november 2014.

 • Beroep tegen beslissing vrederechter sinds oprichting familierechtbank

  Sinds de inwerkingtreding van de familierechtbank rijst de vraag of het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter van voor 1 september 2014 ingesteld moet worden bij de familierechtbank of bij het hof van beroep. De minister van Justitie kreeg daarover een vraag in de Kamercommissie Justitie.

 • Centraal bestand vonnissen, arresten en akten onderhoudsuitkering van start

  Op 1 november 2014 trad het Centraal bestand van vonnissen, arresten en akten die een onderhoudsuitkering toekennen in werking. Die geïnformatiseerde databank moet de invordering van achterstallige onderhoudsuitkeringen door gerechtsdeurwaarders of door de DAVO vergemakkelijken.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 5

  Inmiddels verscheen ook het bijzonder reglement van de arbeidsrechtbank Leuven in het Belgisch Staatsblad.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 oktober tot en met 6 november 2014.

 • Decreet omgevingsvergunning verschenen

  Het lang verwachte decreet omgevingsvergunning verscheen vandaag in het Belgisch Staatsblad.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 4

  In dit deel worden twee aanvullingen op eerder verschenen bijzondere reglementen opgenomen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot en met 23 oktober 2014.

 • Aansprakelijkheid notaris voortaan beperkt

  Notarissen die hun ambt uitoefenen in een vennootschap kunnen voortaan genieten van een beperking van hun aansprakelijkheid.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 september tot 9 oktober 2014.

 • Integrale versie Wetboek Economisch Recht

  Onder de regering Di Rupo werd het Wetboek Economisch Recht via aanbouwwetgeving boek per boek uitgevaardigd. De FOD Economie maakte een integrale gecoördineerde versie. Die vindt u hier.

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 3

  Ter aanvulling van de eerder gesignaleerde bijzondere reglementen zijn opnieuw enkele reglementen van rechtbanken en hoven beschikbaar.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 11 tot 24 september 2014.

 • Haags Kinderbeschermingsverdrag sinds 1 september van toepassing

  Vanaf 1 september 2014 is het Haags Kinderbeschermingsverdrag van toepassing in België. Dat verdrag bepaalt o.a.:
  - welk recht van toepassing is in internationale geschillen over het ouderlijk gezag
  - welke instantie maatregelen neemt om kinderen en hun vermogen te beschermen
  - de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen over de bescherming van kinderen die een andere staat genomen heeft


 • Interestvoet betalingsachterstand handelstransacties

  In het Belgisch Staatsblad van 5 september 2014 verscheen de nieuwe interestvoet betalingsachterstand handelstransacties.

 • Wijziging RPR op facturen

  Advocaten die vanuit een vennootschap factureren: let op dat u bij de verplichte opgave van het rechtspersonenregister de nieuwe bevoegde rechtbank van koophandel en afdeling aanpast op uw facturen!

 • Bijzondere reglementen rechtbanken: deel 2

  Ondertussen zijn ook de bijzondere reglementen van de rechtbanken van eerste aanleg Leuven en Antwerpen, de rechtbank van koophandel Bergen/Charleroi en de arbeidsrechtbank Gent in het Belgisch Staatsblad verschenen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 augustus tot 10 september 2014.

 • Model informatieformulier hoorrecht minderjarige

  Hier vindt u het model van informatieformulier om de minderjarige te verwittigen van zijn recht om gehoord te worden in het kader van de nieuwe artikelen 1004/1 en 1004/2 Ger.W.

 • Nieuw: klachtenprocedure bij schending kinderrechten

  België stemde in met het derde facultatief protocol bij het Kinderrechtenverdrag dat voorziet in een klachtrecht voor de minderjarige bij het Comité inzake de Rechten van het Kind. Interessant wanneer u als advocaat optreedt voor een minderjarige!

 • Modellen bewind

  De FOD Justitie stelt verscheidene modellen ter beschikking als hulpmiddel bij de toepassing van de nieuwe wet op het bewind.
  Hier vindt u een invulbare versie van die modellen terug.

 • Gecoördineerde wet familierechtbank na reparatiewetten

  De wet op de familie- en jeugdrechtbank werd nog voor de inwerkingtreding verschillende keren gerepareerd. De studiedienst stelde voor u een aangepaste gecoördineerde wettekst op. Mr. Steven Brouwers geeft een grondig overzicht van de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe wet én de reparatiewetten.

 • Eerste nieuwe bijzondere reglementen rechtbanken

  De implementatie van de hertekening van het gerechtelijk landschap is inmiddels in volle gang. Van een aantal nieuwe rechtbanken zijn reeds de bijzondere reglementen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en de rest zal wellicht spoedig volgen.

 • GAS - omzendbrief 22 juli 2014

  De omzendbrief verduidelijkt de implicaties van de GAS-wet, voornamelijk de weerslag op gemeentelijke reglementen en op procedurele aspecten.

 • KB 13 juni 2014 wijziging KB 7 december 2010 CBB (schuldbemiddeling)

  KB van 13 juni 2014 tot wijziging van het KB van 7 december 2010 (CBB/schuldbemiddeling): terminologische wijzigingen en nieuw model bericht collectieve schuldenregeling.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 4 juli tot 14 augustus en van 15 tot 26 augustus 2014.

 • Gecoördineerde wetgeving bewind na reparatiewetten

  De nieuwe wetgeving op de bewindvoering ten aanzien van meerderjarige wilsonbekwame personen werd intussen gerepareerd en treedt op 1 september 2014 in werking. Hier vindt u een gecoördineerde wettekst.

 • Interneringswet gepubliceerd in het Staatsblad

  De interneringswet van 5 mei 2014 werd intussen gepubliceerd in het Staatsblad. De wet zal uiterlijk op 1 januari 2016 in werking treden.

 • Koninklijk besluit vrijstelling btw kleine ondernemingen

  Ter uitvoering van art. 36 van de wet van 15 mei 2014 bepaalt het koninklijk besluit van 29 juni 2014 de concrete toepassingsvoorwaarden en formaliteiten met betrekking tot de vrijstellingsregeling van btw voor kleine ondernemingen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 20 juni tot 3 juli 2014.

 • Controles op naleven verplichtingen Boek III WER (ex-Dienstenwet verplichtingen)

  De in maart aangekondigde controles door de Federale inspecteurs van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van Boek III van het Wetboek van Economisch Recht (ex-Dienstenwet) werden aangevangen.

 • Wettelijke regels omzetting vruchtgebruik

  De wet van 22 mei 2014 bepaalt de wettelijke regels voor de waardering van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende indien dat wordt omgezet in een kapitaal of in een lijfrente. De omzettingstabellen worden elk jaar in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 • Nieuwe procedureregels Raad voor Vreemdelingenbetwistingen: let op uw termijnen!

  Bij de wet van 10 april 2014 (BS 21 mei 2014), in werking getreden op 1 juni 2014, worden verscheidene procedureregels bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) gewijzigd.

 • Probatie als autonome straf

  Voortaan kan de strafrechter als hoofdstraf een autonome probatiestraf opleggen als de veroordeelde een misdrijf heeft gepleegd dat met een politiestraf of een correctionele straf kan worden gesanctioneerd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot 19 juni 2014.

 • Overzicht Wetboek Economisch Recht

  Voor het Wetboek Economisch Recht hanteerde de wetgever het principe van de aanbouwwetgeving. Inmiddels zijn alle 18 boeken gepubliceerd; enkel een aantal koninklijke besluiten ontbreken nog. Zes boeken zijn ook voor de advocatuur relevant.

 • Nieuw deel WER gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

  Het invoegen van Boek XI "Intellectuele Eigendom" in het Wetboek van Economisch Recht werd voltooid met het verschijnen van twee wetten in het BS van 12 juni 2014. De inwerkingtreding is bij koninklijk besluit bepaald op 1 januari 2015.

 • Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek: verduidelijking "belangrijk bedrag"

  Het KB van 25 april 2014 verduidelijkt wat men onder "belangrijk bedrag" in de zin van artikel 464/4, § 1, eerste lid Sv. moet verstaan.


 • Nieuwe KB's procedure Raad van State (schadevergoeding/volle rechtsmacht)

  De twee koninklijke besluiten van 25 april 2014 (BS 16 juni 2014) betreffen enerzijds de procedureregels voor de verzoeken tot schadevergoeding tot herstel en anderzijds de procedureregels die gemeenschappelijk zijn aan alle procedures voor de Raad van State waarin die oordeelt met volle rechtsmacht.

  Het koninklijk besluit van 25 mei 2014 betreffende de schadevergoeding tot herstel bedoeld in artikel 11bis van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, voert de eigenlijke procedureregeling in met betrekking tot de schadevergoeding tot herstel in het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Boek XVII, Wetboek van economisch recht

  Op 15 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet houdende invoeging in boek XVII van het Wetboek van economisch recht, van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet wat betreft de beoefenaars van een vrij beroep. Hier leest u de wijzigingen die met die wet worden doorgevoerd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 mei tot 4 juni 2014.

 • Marktpraktijken en consumentenbescherming voor vrije beroepers

  Op 30 mei 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 15 mei 2014 houdende invoeging van Boek XIV “Marktpraktijken en consumentenbescherming betreffende de beoefenaars van een vrij beroep” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XIV en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XIV, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

  Dat boek beoogt voornamelijk de regeling van de marktpraktijken en de bescherming van de consument betreffende de beoefenaars van een vrij beroep, onverminderd de bijzondere regels die hieromtrent zijn vastgesteld voor de verschillende vrije beroepen.

  Hier leest u een beknopte synthese van de nieuwigheden die met die wet in het Belgisch recht worden ingevoerd.

 • Inwerkingtreding wet hervorming onbekwaamheidsstatuten uitgesteld

  De inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten voor meerderjarige beschermde personen was aanvankelijk gepland op 1 juni 2014, maar wordt uitgesteld tot 1 september 2014.

 • Wijziging DAVO-wet

  Om tot een effectievere invordering van onderhoudsschulden te komen, wordt de DAVO-wet gewijzigd en wordt een Centraal bestand opgericht van vonnissen, arresten en akten die een onderhoudsuitkering toekennen. De rechter kan voortaan ook het rijbewijs intrekken bij een veroordeling tot het misdrijf familieverlating.

 • Gewijzigde procedure Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

  Door de wet van 10 april 2014 zal de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen op een aantal aspecten wijzigen.

 • Nieuwe bevoegdheden vrederechter en rechtbank van koophandel

  Zowel de vrederechters als de rechtbanken van koophandel krijgen er met de wet van 26 maart 2014 tal van nieuwe bevoegdheden bij.

 • Verhoging drempel vrijstelling kleine ondernemingen

  Sinds 1 april 2014 werd het drempelbedrag voor de vrijstelling van kleine ondernemingen opgetrokken van 5 580 euro naar 15 000 euro. Nu is ook de wettelijke basis er.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 25 april tot 21 mei 2014.

 • Verplaatsingsvergoedingen gerechtsdeurwaarders burgerlijke en handelszaken

  Het koninklijk besluit met de nieuwe verplaatsingsvergoedingen van de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 mei 2014 en treedt retroactief in werking op 1 april 2014.

 • Digitalisering ruimtelijk vergunningenbeleid

  Door het besluit van de Vlaamse regering van 4 april 2014 zal het ruimtelijk vergunningenbeleid in het Vlaams Gewest worden gedigitaliseerd.

 • Toekenning voorrechten slachtoffers strafbare feiten in hypotheekwet

  Een nieuwe wet van 21 februari 2014 brengt in de hypotheekwet van 16 december 1851 een aantal wijzigingen aan, waardoor slachtoffers van strafbare feiten voortaan worden bevoorrecht.

 • Lijst veilige landen blijft identiek

  De lijst met veilige landen werd onlangs opnieuw gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en bevat dezelfde landen als vorig jaar.

 • Wijziging procedure Hof van Cassatie

  Bij wet van 10 april 2014 wordt het Gerechtelijk Wetboek gewijzigd wat betreft de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure.

 • Rechtzetting materiële vergissingen

  Door de wet van 28 februari 2014 zal een rechter die zijn rechtsmacht over een geschilpunt heeft uitgeput ter zake niet meer kunnen worden geadiëerd, behoudens de uitzonderingen bepaald in het Gerechtelijk Wetboek.

 • Nieuwe procedure klachtenbehandeling bij Hoge Raad voor de Justitie

  Door de wet van 4 april 2014 wordt de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie grondig hervormd.

 • Drie nieuwe programmawetten Justitie

  Met drie nieuwe programmawetten heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom net voor het einde van de legislatuur van de regering Di Rupo een hele resem maatregelen uitgevaardigd. Het gros van de bepalingen heeft betrekking op gerechtelijk recht, strafrecht en burgerlijk recht.

 • Implementatie hervorming gerechtelijke arrondissementen

  De implementatie van de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen noodzaakt een waslijst aan koninklijke besluiten, die in de volgende weken en maanden zonder twijfel nog sterk zal aangroeien. Ook werd een nieuwe reparatiewet gepubliceerd en blijkt een volgende al op komst.

 • Wijziging bijzondere wet Grondwettelijk Hof

  In het Belgisch Staatsblad van 15 april 2014 verscheen de bijzondere wet van 4 april 2014 tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof. De nieuwe bijzondere wet bevat enerzijds voornamelijk technische wijzigingen en beoogt anderzijds de invoering van de mogelijkheid van de elektronische procesvoering.

 • Voortaan ook rechtsplegingsvergoeding bij de Raad van State

  Door het koninklijk besluit van 28 maart 2014 wordt ook bij de Raad van State een rechtsplegingsvergoeding ingevoerd, die ten laste komt van de in het ongelijk gestelde partij. Daarmee neemt de Raad grosso modo de regeling over van art. 1022 Ger.W., die geldt voor de meeste rechtscolleges.

 • Nieuwe namen rechtbanken en hoven

  Sinds 1 april 2014 telt België nog maar 12 gerechtelijke arrondissementen. Als gevolg daarvan zijn ook de namen van de meeste hoven en rechtbanken veranderd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 28 maart tot 10 april en van 11 tot 24 april 2014.

 • Reglement over advocaat en media in werking

  Op 16 januari 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe reglement over advocaat en media. Het trad in werking op 16 april 2014. Wat er precies wijzigt ten opzichte van het reglement van 4 juni 2003 inzake advocaat en media, leest u hier.

 • Scheiding bij internationale gezinnen

  De Europese Commissie heeft een bewustwordingscampagne uitgewerkt over twee aspecten van de EU-regelgeving bij scheiding in internationale gezinnen:
  - het gezag over kinderen en het bezoekrecht
  - de grensoverschrijdende kinderontvoering door ouders

 • Vanaf 1 april 2014 nieuwe gerechtelijke arrondissementen

  De hervorming van het gerechtelijk landschap treedt in werking op dinsdag 1 april 2014. Voortaan blijven er nog 12 gerechtelijke arrondissementen over en zal de rechterlijke orde grotendeels zelf voor haar beheer instaan. De rechtbanken en hoven worden verdeeld in afdelingen, die overeenstemmen met de huidige zittingsplaatsen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 tot 27 maart 2014.

 • Elektronisch toezicht als autonome straf

  Voortaan kan het elektronisch toezicht opgelegd worden als autonome straf, naast de gevangenisstraf, de werkstraf en de geldboete.

 • Wet verzelfstandiging beheer rechterlijke organisatie

  De wet van 18 februari 2014 betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie werd op 4 maart 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt in werking op 1 april 2014.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 20 februari tot 12 maart 2014.

 • Controles FOD Economie over de Dienstenwet

  Naar aanleiding van een samenkomst met een aantal vertegenwoordigers van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie meldt de OVB dat advocaten in de loop van dit jaar zullen worden onderworpen aan controles uitgevoerd door inspecteurs van de FOD. Die controles zullen nagegaan of en in welke mate de advocatuur voldoet aan de informatieverplichtingen onder de nieuwe wet van 17 juli 2013 tot invoeging van het toekomstig Boek III van het Wetboek van Economisch Recht, die de Dienstenwet van 2010 vanaf mei 2014 zal vervangen.

 • Striktere voorwaarden voor het instellen van een vordering voor het EHRM sinds 1 januari 2014

  Op 19 december 2013 verscheen in OrdeExpress een artikel over het strikter worden van de voorwaarden om een individuele vordering voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in te stellen.

  Hier vindt u alle nuttige links terug.

 • Indexatie gerechtskosten in strafzaken

  Het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2014 bepaalt dat de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken dezelfde zijn als die van 2013. U vindt hier de omzendbrief van 31 januari 2013 die vorig jaar de bedragen indexeerde.

 • Bevoegdheden (voorlopig) bewindvoerder bij organisatie begrafenis

  "Mag de voorlopig bewindvoerder de begrafenis van de beschermde persoon organiseren en de begrafeniskosten betalen?" werd aan minister Turtelboom gevraagd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 7 tot 19 februari 2014.

 • Verduidelijking administratie resterende btw-vragen

  Op 4 februari 2014 ontving elke Vlaamse advocaat via mail de Beslissing E.T. nr. 125.358, die door de dienst btw van de FOD Financiën aan de OVB en de OBFG werd overgemaakt. Die Beslissing bevat antwoorden op talrijke vragen en verzuchtingen, door de OVB voorgelegd aan de fiscale administratie.

 • Elektronische procesvoering administratieve rechtscolleges

  In tegenstelling tot de rechterlijke macht lukt het de veel kleinere administratieve rechtscolleges wel om werk te maken van een daadwerkelijke elektronische procesvoering. De Orde verwacht veel van de doordachte toepassing bij de Raad van State, maar is allerminst te spreken over de regeling die bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen wordt opgelegd.

 • Hervorming Raad van State

  Op 3 februari 2014 verschenen in het Belgisch Staatsblad de wet van 19 januari 2014 houdende hervorming van de bevoegdheid, procedureregeling en organisatie van de Raad van State en enkele bijhorende koninklijke besluiten. Een eerdere wet van 6 januari 2014 inzake de Zesde Staatshervorming werd op 31 januari 2014 al gepubliceerd en zal de Raad toelaten om voortaan ook schadevergoedingen toe te kennen. De nieuwe wetgeving zal zorgen voor fundamentele aanpassingen. De Orde van Vlaamse Balies is evenwel niet onverdeeld gelukkig met de hervorming en vreest dat de rechtsbescherming van de burger in gevaar kan komen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 24 januari tot 6 februari 2014.

 • Nieuwe percentages interestvoeten betalingsachterstand handelstransacties

  In het Belgisch Staatsblad van vandaag werden de nieuwe percentages van de interestvoeten voor de betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd.

 • Wettelijke regeling van de kwaliteitsrekening van advocaten

  De wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft, is op 16 januari 2014 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 1 juni 2014.

 • Reglement over advocaat en media

  Op 16 januari 2014 publiceerde het Belgisch Staatsblad het nieuwe reglement over advocaat en media. Het treedt in werking op 16 april 2014. Wat er precies wijzigt ten opzichte van het reglement van 4 juni 2003, leest u hier.

 • Invoering elektronische rechtspleging bij de Raad van State

  Na een proefproject, waaraan de advocatuur haar medewerking heeft verleend, voert een Koninklijk Besluit van 13 januari 2014 nu de elektronische rechtspleging in bij de Raad van State voor bijna alle ingeleide gedingen. Advocaten zullen voortaan processtukken kunnen neerleggen op een beveiligde website.

 • Spreekrecht minderjarigen

  De inhoud van de uitnodigingsbrief die de griffie aan de minderjarige stuurt om hem uit te nodigen om gehoord te worden, verschilt sterk van rechtbank tot rechtbank. Minister Turtelboom erkent dat en meent dat vanaf de oprichting van de familie- en jeugdrechtbank kindvriendelijke modelformulieren opgesteld kunnen worden.

 • Verzoekschrift EOT: neer te leggen documenten

  Sinds 1 september 2013 moet in bepaalde gevallen bij het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) geen uittreksel uit de geboorteakte van de echtgenoten en de kinderen, geen uittreksel uit de huwelijksakte en geen bewijs van nationaliteit van de echtgenoten worden gevoegd. Toch wordt dat bij bepaalde griffies (onterecht) nog gevraagd.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 10 tot 23 januari 2014.

 • Wet eenheidsstatuut arbeiders en bedienden - erratum

  Het artikel over het eenheidsstatuut voor werknemers en bedienden in de vorige editie van OrdeExpress meldde dat er voor de berekening van de opzeggingstermijn voor werknemers die op 1 januari 2014 reeds in dienst waren bij de werkgever een dubbele telling moest gebeuren. Een en ander moet daarbij echter verduidelijkt worden.

 • Inwerkingtreding wetgeving inzake wilsonbekwamen mogelijk uitgesteld

  De inwerkingtreding van de wet tot invoering van een beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen wordt mogelijk uitgesteld tot 1 september 2014, het moment waarop ook de wet op de familie- en jeugdrechtbank in werking treedt.

 • Ministeriële omzendbrief: voorlopige hechtenis via elektronisch toezicht

  De FOD Justitie verspreidde op 7 januari de ministeriële omzendbrief nr. ET/SE n°3 over het bevel tot aanhouding uitgevoerd onder elektronisch toezicht. Een korte samenvatting en de volledige omzendbrief vindt u hier.

 • Nieuwe programmawetten

  Op 31 december 2013 verschenen in het Belgisch Staatsblad drie programmawetten die voor advocaten mogelijk van belang kunnen zijn. Daarnaast is er nog een specifieke programmawet over justitie op komst.

 • Wetboek Economisch Recht - Boek VI - Consumentenbescherming

  Eind 2013 werd in het Wetboek Economisch Recht (zie Belgisch Staatsblad 30 december 2013) een nieuw boek "Marktpraktijken en consumentenbescherming" ingelast.

 • Wet eenheidsstatuut arbeiders en bedienden

  De aanpassingen van het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden traden op 1 januari 2014 in werking. Die herzieningen brengen een aantal wijzigingen met zich mee die nog een stapje verder gaan in de gelijkmaking van beide statuten. Er komt een harmonisering van de opzeggingstermijn, de carenzdag en proefperiode worden afgeschaft, het ontslag moet worden gemotiveerd en het recht op outplacement wordt uitgebreid.

 • Btw: ontvangstbewijsboekjes en dagboek ontvangsten en uitgaven

  Welke boekhoudkundige verplichtingen heeft op de advocaat vanaf 1 januari 2014?

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 20 december 2013 tot 9 januari 2014.

 • Wet kwaliteitsrekening advocaten

  Het Belgisch Staatsblad publiceerde op 10 december 2013 de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft. Deze wet treedt in werking op 1 juni 2014.

 • Wet hervorming gerechtelijke arrondissementen en bevordering mobiliteit

  Op 1 december 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde. Door die wet wordt het aantal gerechtelijke arrondissementen teruggebracht van 27 naar 12 en wijzigt de gerechtelijke organisatie grondig.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 5 tot 19 december 2013.

 • Nieuwe berekeningswijze sociale bijdragen voor zelfstandigen

  De nieuwe berekening geldt vanaf 1 januari 2015 en wil een systematische band tot stand brengen tussen de bijdragen en de economische realiteit van elke zelfstandige.

 • Betalingsachterstand

  De wet van 22 november 2013 wijzigt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand. De wet is van toepassing als er contractueel niets anders werd overeengekomen.

 • Wetboek Economisch Recht - Boek XV "Rechtshandhaving"

  De wet van 20 november 2013 voegt Boek XV over "Rechtshandhaving" in in het Wetboek Economisch Recht.

 • Wetboek Economisch Recht - "Algemene definities" ingevoegd in Boek I

  Op 7 november 2013 voegde een wet titel I "Algemene definities" in in Boek I, dat betrekking heeft op definities.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 november tot 4 december 2013.

 • Salduz-actua

  In de afgelopen weken en maanden ging veel aandacht naar de EU-richtlijn inzake de bijstand van een advocaat bij het verhoor. Die werd op 6 november 2013 gepubliceerd en België beschikt nu nog over 36 maanden om ze te implementeren. Reeds op 14 februari 2013 werd echter – zoals eerder bericht – het zogenaamde Valentijnsarrest gewezen door het Grondwettelijk Hof (arrest 7/2013). Sinds 1 september geldt dat arrest volledig. Wat dat concreet betekent, leest u hier.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 8 tot 20 november 2013.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 17 oktober tot 7 november 2013.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 3 tot 16 oktober 2013.

 • Decreet Integrale Jeugdhulp in Staatsblad

  Het Decreet Integrale Jeugdhulp werd op 13 september 2013 in het Staatsblad gepubliceerd.

 • Wet familie- en jeugdrechtbank in Staatsblad

  De wet die de familie- en jeugdrechtbank invoert, werd op 27 september 2013 in het Staatsblad gepubliceerd.

 • Wat brengt het nieuwe Belgische arbitragerecht?

  De nieuwe arbitragewet van 24 juni 2013 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013. Zij trad in werking op 1 september 2013.

  Met die aanpassingen krijgt België een nieuwe arbitragewet die tot de meest vooruitstrevende ter wereld behoort en die de aantrekkingskracht van België voor internationale arbitrages aanzienlijk zal vergroten.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 13 september tot 2 oktober 2013.

 • Wijziging basiswet gevangeniswezen: voorwaarden voor naaktfouillering versoepeld

  Op 6 september verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 1 juli 2013 tot wijziging van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden. Die wijzigt o.a. een aantal bepalingen omtrent arbeid in de gevangenis en naaktfouillering.

 • Nieuw Wetboek Economisch Recht - Wet 17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III

  Op 14 augustus 2013 verscheen in het Staatsblad Boek III van het nieuw Wetboek Economisch Recht, « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen ».

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 29 augustus tot 12 september 2013.

 • Ministeriële omzendbrief elektronisch toezicht

  Op 18 juli jl. trad de ministeriële omzendbrief ET/SE-2 van 17 juli 2013 die het elektronisch toezicht op de straffen van minder dan drie jaar reglementeert, in werking.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 1 tot 28 augustus 2013.

 • Stijging pensioen zelfstandigen

  Vanaf 1 september gaan de minimumpensioenen voor zowel zelfstandigen als werknemers omhoog.

 • Wetgeving zakelijke zekerheden op roerende goederen

  In het Belgisch Staatsblad van 2 augustus 2013 werden de wetten van 24 juni en 11 juli 2013 betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen gepubliceerd. Het gaat over de wet van 24 juni 2013 tot regeling van aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake de zakelijke zekerheden op roerende goederen en de wet 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake.

  De hervorming van de roerende zekerheden is erg fundamenteel. De gehele systematiek van het zekerhedenrecht wordt aangepast aan het hedendaagse leven.

 • Voorbeeldbrief ingebrekestelling door advocaat

  Op 1 juli jl. werd de wet van 23 mei 2013 tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek, teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van - onder andere - de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

  Lees verder voor meer info en een voorbeeld van een verjaringsstuitende ingebrekestellingsbrief door een advocaat.

 • Nieuwe wetgeving gemeentelijke administratieve sancties

  De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) werd op 1 juli 2013 in het Staatsblad gepubliceerd. Die wet treedt op 1 januari 2014 in werking.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 27 juni tot 31 juli 2013.

 • Wet houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding

  Op 29 juli 2013 trad de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen inzake fraudebestrijding in werking.

 • Witwaspreventie: lijst derde equivalente landen en Europese publieke overheden of instellingen

  Een KB van 19 juli 2013 publiceert de lijst van derde equivalente landen en van Europese publieke overheden of instellingen zoals bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2°, respectievelijk 5° van de witwaspreventiewet.

 • Wet tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van ondernemingen

  De wet van 27 mei 2013 tot wijziging van verschillende wetgevingen inzake de continuïteit van de ondernemingen verscheen in het Belgisch Staatsblad van 22 juli 2013. Ze treedt, op enkele uitzonderingen na, in werking op 1 augustus 2013.

  De wet is niet van toepassing op beoefenaars van vrije beroepen. Er kan worden gewezen op enkele grote luiken, zoals het personele toepassingsgebied, de gegevensverzameling en het handelsonderzoek, de procedure, de gevolgen van de beslissing tot reorganisatie, de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord en de gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag.

 • Decreet integrale jeugdhulp aangenomen

  De plenaire vergadering van het Vlaams parlement keurde op 3 juli 2013 het ontwerp van het decreet integrale jeugdhulp goed.

 • Wet hervorming onbekwaamheidsstatuten

  De wet tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten werd op 14 juni 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal op 1 juni 2014 in werking treden.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 14 tot 26 juni 2013.

 • De nieuwe advocatenakte

  Op 3 juni 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte. Daarmee is de advocatenakte een feit. Binnenkort wordt tevens de wet betreffende de verjaringsstuitende werking van de ingebrekestelling door een advocaat gepubliceerd, waarover we u zeker ook zullen berichten. Er volgen nadien enkele modellen voor de toepassing van die twee nieuwe wetten in de praktijk.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 31 mei tot 13 juni 2013.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 31 mei tot 13 juni 2013.

 • De nieuwe "advocatenakte"

  Op 3 juni 2013 publiceerde het Belgisch Staatsblad de wet van 29 april 2013 betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte. Daarmee is de advocatenakte een feit. Binnenkort wordt tevens de wet betreffende de verjaringsstuitende werking van de ingebrekestelling door een advocaat gepubliceerd, waarover we u zeker ook zullen berichten. Er volgen nadien enkele modellen voor de toepassing van die twee nieuwe wetten in de praktijk.

 • De verjaringsstuitende ingebrekestelling door een advocaat is een feit

  Op 8 mei nam de plenaire vergadering van de Kamer de tekst aan van het wetsontwerp 'tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat, van de gerechtsdeurwaarder of van de persoon die krachtens artikel 728, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen'.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 1 tot 16 mei 2013.

 • Uitvoering hervorming gerechtelijk arrondissement Brussel

  Hoe staat het met de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel en de lopende werklastmeting? Op die vraag antwoordde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de Senaatscommissie Justitie.

 • Nieuwe lijst veilige landen

  Voor asielaanvragen van asielzoekers uit Albanië, Bosnië-Herzegovina, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kosovo, Montenegro, Servië en India geldt een specifieke procedure tot niet-inoverwegingname met kortere behandelingstermijnen.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 18 tot 30 april 2013.

 • Nieuwe facturatieregels voor btw-plichtige ondernemingen

  Voortaan wordt de btw opeisbaar als de prestatie is geleverd of de betaling (voorafbetaling) heeft plaatsgevonden.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 21 maart tot 17 april 2013.

 • Wijziging Limosa-aangifte

  Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 19 december 2012 dat de Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen onverenigbaar is met het door het Europees recht gewaarborgde vrij verkeer van diensten.
  Naar aanleiding van het arrest verscheen deze week in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit dat de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot de Limosa-verplichtingen aanpast in die zin dat een beperkter aantal gegevens moet worden meegedeeld.

 • Nieuw wetboek economisch recht

  In OrdeExpress nr. 3 van 6 februari 2013 (8e jaargang) las u al iets over het nieuw wetboek economisch recht waar toen volop aan gewerkt werd. Op 29 maart werd de wet van 28 februari 2013 tot invoering van het wetboek van economisch recht in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Zoals in februari al aangegeven, komt het volledige wetboek tot stand via de techniek van de “aanbouwwetgeving” en zal het uit meerdere boeken bestaan.

  Boek I, titel 2, hoofdstuk 6 geeft de definities eigen aan boek VIII over "Kwaliteit van producten en diensten".

  De Koning bepaalt de datum van inwerkingtreding van de wet. Tot die dag blijven de oude wetten en besluiten van toepassing.

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 8 tot 20 maart 2013.

 • Verstrenging van de voorwaardelijke invrijheidstelling

  Op 19 maart 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 17 maart 2013 "tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten".

 • Nieuwsbrief Prometheus wetgeving - bibliotheek Antwerpen

  U vindt via de weblink de Prometheus nieuwsbrief "wetgeving" van 22 februari tot 7 maart 2013.

 • Collectieve schuldenregeling gewijzigd door de wet werklastvermindering

  De studiedienst heeft gepoogd voor u de artikels te coördineren (wat is weggevallen vindt u in de teksten als bijlage niet meer terug en wat door de wet werd toegevoegd hebben we in vet opgenomen).

 • Kleine wijziging van de wet continuïteit ondernemingen

  Artikel 9 van de wet continuïteit ondernemingen onderging een kleine wijziging door artikel 67 van de wet werklastvermindering.

 • Indienen van facturen door onbetaalde verkoper

  Art. 20, 5° Hypotheekwet werd gewijzigd door Art. 45 Wet 14 januari 2013.

 • Wet 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, Belgisch Staatsblad 1 maart 2013

  In deze wet, met verraderlijke titel, worden door de wetgever in verschillende domeinen heel wat wijzigingen doorgevoerd.

  De studiedienst van de OVB heeft geprobeerd u enige duiding en/of een gecoördineerde versie te verschaffen.

  Aangezien de wet op zoveel verschillende domeinen betrekking heeft, hebben wij de verschillende luiken afzonderlijk onder de loep genomen. U vindt ze hieronder. We behandelen enkel de deelaspecten die relevant zijn voor de advocatuur.

 • Geen aangetekende brief meer bij betekening gerechtsdeurwaardersexploot

  Artikel 38 Ger. W. werd in deze zin vereenvoudigd door artikel 74 van de wet werklastvermindering.

 • Wijziging in de bepalingen omtrent beslag op roerend goed

  Artikel 64 van de wet werklastvermindering wijzigt de bepalingen omtrent beslag op roerend goed.
  Wijziging van art. 1514 Ger. W.

 • Vervollediging Centraal Huwelijksovereenkomstenregister

  De regeling over het Centraal Huwelijksovereenkomstenregister werd aangepast.

 • Vereenvoudiging akten Burgerlijke Stand

  In het kader van de werklastvermindering werden een aantal bepalingen over de akten van de Burgerlijke Stand gemoderniseerd.

 • Vereenvoudiging verzoekschrift EOT

  De procedure tot echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) wordt vereenvoudigd.

 • Het adoptieverzoek versoepeld

  De formaliteiten voor de ontvankelijkheid van het verzoek tot interne of interlandelijke adoptie worden in bepaalde gevallen versoepeld.

 • Indexcijfer februari 2013

  Nieuw indexcijfer - gezondheidsindexcijfer februari 2013.

 • Nieuwe koninklijke besluiten overheidsopdrachten

  Twee nieuwe koninklijke besluiten vervolledigen de bestaande overheidsopdrachtenwetgeving, respectievelijk voor speciale sectoren en openbare werken.

 • Wijziging Strafwetboek en wet verzachtende omstandigheden

  In het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2013 verscheen de wet tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden. Deze nieuwe wet brengt een aantal strafverhogingen met zich mee, waarvan u hier een overzicht vindt.

 • Indexcijfer januari 2013

  Nieuw indexcijfer - gezondheidsindexcijfer januari 2013.

 • Wijziging bepalingen Gerechtelijk Wetboek

  De programmawetten van 31 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie wijzigen onder meer twee wetten met betrekking tot elektronische procesvoering. Op hun beurt wijzigen deze wetten een aantal artikelen uit het Gerechtelijk Wetboek, die voor de advocaat in de praktijk belangrijk zijn.

 • Wijziging erfrecht

  Twee wetten van 10 december 2012 wijzigen het erfrecht.

 • Nieuw indexcijfer december 2012

  Nieuw indexcijfer - gezondheidsindexcijfer december 2012.

 • Programmawetten van 27 en 31 december 2012

  Nog voor het jaareinde verschenen in het Belgisch Staatsblad een aantal programmawetten, met uiteenlopende inhoud.

  Meer specifiek zijn er twee wetten die betrekking hebben op Justitie.

  In vogelvlucht een overzicht van wat deze wetten u te bieden hebben.