Wet in Wording

 • Scannen van strafdossiers binnenkort wettelijk verankerd

  Op 25 april 2019 heeft de Kamer het wetsvoorstel goedgekeurd waardoor het inscannen van strafdossiers met smartphones en andere scantechnologieën mogelijk wordt.

 • Aanpassing procedure voor strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen tot drie jaar

  Tijdens een hoorzitting op 20 maart van de Commissie Justitie van de Kamer vertolkte meester Tom Bauwens, lid van de Commissie Strafrecht van de OVB, het standpunt van de OVB over het hangende wetsvoorstel tot aanpassing van de procedure voor de strafuitvoeringsrechter voor vrijheidsstraffen van drie jaar of minder.

 • Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering neergelegd in parlement

  Op de valreep werd op 18 februari 2019 het wetsvoorstel tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering neergelegd in het parlement. Dat wetsvoorstel herneemt de tekst van het voorontwerp van de minister van Justitie, waarmee de OVB en de OBFG zich eerder akkoord verklaarden.

 • Vlaams Parlement keurt nieuw jeugddelinquentierecht goed

  Het Vlaams Parlement keurde op 6 februari het ontwerp van het decreet betreffende het jeugddelinquentierecht goed. Het nieuwe jeugddelinquentierecht gaat in op 1 september 2019.

 • Wetsontwerp levenloos geboren kinderen aangenomen

  De plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers nam op 13 december 2018 het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de regelgeving betreffende het levenloos kind aan.

 • Rapport Vrijdaggroep over Belgische gevangenissen

  In de Commissie Justitie van de Kamer vroeg een volksvertegenwoordiger naar de reactie van de minister van Justitie op het recente rapport van de Vrijdaggroep over de Belgische gevangenissen. Lees de reactie van de minister.

 • Stand van zaken hervorming strafrecht

  In de Commissie Justitie van de Kamer werd de minister van Justitie ondervraagd over de lopende hervorming van het strafrecht naar aanleiding van het ontslag van twee experten van de Commissie voor de hervorming van het strafrecht. Zijn antwoord leest u hier.

 • Parlementaire vraag DPA-deposit

  In de Commissie Justitie van de Kamer antwoordde de minister van Justitie gisterennamiddag op vragen van volksvertegenwoordigers over het verplicht gebruik van DPA-deposit door advocaten.

 • Laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur neergelegd

  Op 24 oktober 2018 legde minister van Justitie Koen Geens zijn laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur neer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Ook in de laatste maanden zal er niet op de lauweren worden gerust en zullen nog tal van wetsontwerpen in het parlement worden ingediend, waarvan meerdere niet zonder belang zijn voor de advocatuur.

 • Voorontwerp wijzigingsdecreet integrale jeugdhulp goedgekeurd

  De Vlaamse Regering keurde op de de ministerraad van 5 oktober 2018 het voorontwerp van het decreet met wijzigingsbepalingen bij het decreet over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp en het decreet over de integrale jeugdhulp goed.

 • Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek ingediend

  Het wetsontwerp wil diverse reparaties en wijzigingen doorvoeren aan onder andere de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek betreffende de onbekwaamheid en de bepalingen van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid, alsook aan de naamwetgeving en het afstammingsrecht.

 • Toelichting cumul plaatsvervangende rechters en gerechtelijke mandatarissen

  Naar aanleiding van een recent voorontwerp van de regering tot omzetting van de aanbevelingen van de GRECO ontstond enige ongerustheid over de cumul van plaatsvervangende rechters en gerechtelijke mandatarissen. De Hoge Raad voor de Justitie verduidelijkt daarom expliciet dat die toekomstige onverenigbaarheid beperkt zal blijven tot het kanton in het geval van de vredegerechten en tot de afdeling in het geval van de rechtbanken.

 • Wetsontwerpen bescherming gegevens natuurlijke personen en oprichting informatieveiligheidscomité definitief goedgekeurd

  Op 19 juli 2018 werden het Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en het Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, definitief goedgekeurd door de Kamer.

 • Instemming met facultatief protocol antifolterverdrag definitief goedgekeurd

  Op 19 juli 2018 werd het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002, definitief goedgekeurd.

 • Hoorzitting wetsvoorstel niet voor beslag vatbare goederen

  Op woensdag 4 juli 2018 stelde de OVB haar standpunt voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Justitie inzake het wetsvoorstel niet voor beslag vatbare goederen.

 • Afschrift strafdossier: minister van Justitie bereidt wetsontwerp voor

  In de Commissie Justitie van 13 juni 2018 antwoordde de minister van Justitie op een parlementaire vraag naar aanleiding van de problematiek dat momenteel aan een wetsontwerp gewerkt wordt dat duidelijkheid moet verschaffen.

 • Versterking recht op persoonlijk contact van grootouders

  Op 7 juni 2018 werd een wetsvoorstel in de Kamer goedgekeurd waardoor het recht op persoonlijk contact van grootouders met hun kleinkinderen wordt versterkt.

 • Wetsontwerp bescherming persoonsgegevens geagendeerd in Kamercommissie Justitie

  Het wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is verschenen op de website van de Kamer en stond geagendeerd op dinsdag 12 juni 2018 in de Kamercommissie Justitie.

 • Houdbaarheid systeem plaatsvervangende rechters

  De plaatsvervangende rechters blijven volop in de actualiteit. Meerdere parlementsleden ondervroegen de minister van Justitie over de houdbaarheid van het systeem, nu de meerderheid van de vacante plaatsen niet meer ingevuld geraakt.

 • OVB gehoord over hervorming huwelijksvermogensrecht

  Op verzoek van de Kamercommissie Justitie werd de OVB gehoord over het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft.

  De studiedienst stelde in overleg met mr. Dominique Pignolet een standpunt op over de vooropgestelde wijzigingen. Lees hier het standpunt dat de OVB - vertegenwoordigd door mr. Pignolet - naar voren bracht tijdens de hoorzitting van 29 mei 2018.

 • Wetsvoorstel tot wijziging wet Gegevensbeschermingsautoriteit: GBA absoluut niet klaar

  Op 23 mei 2018 keurde de Kamercommissie Justitie in allerijl het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit goed. Door de hoogdringendheid keurde de plenaire vergadering op 24 mei het voorstel definitief goed. Het voorstel werd ter bekrachtiging aan de koning voorgelegd.

 • Wetsontwerp werklastvermindering voor de rechterlijke orde goedgekeurd

  Op 9 mei 2018 verscheen de aangenomen tekst van het wetsontwerp werklastvermindering voor de rechterlijke orde op de website van de Kamer.

 • Hoorzitting wetsontwerp spijtoptanten: OVB dient nota in

  In OrdeExpress van 19 april 2018 las u dat het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten verscheen op 13 april 2018 op de website van de Kamer.

  Op dinsdag 15 mei vond een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Justitie over het wetsontwerp. De OVB diende hiertoe een schriftelijke nota in.

 • Kritiek op systeem van plaatsvervangende rechters

  In de Commissie Justitie ondervroegen enkele volksvertegenwoordigers de minister van Justitie eens te meer over het systeem van de plaatsvervangende rechters. Daarbij werd ook de kritiek van de OVB daarop aangehaald.

 • Wetsontwerp burgerinfiltratie aangenomen in Kamercommissie Justitie

  Op 11 april 2018 verscheen de door de Kamercommissie Justitie aangenomen tekst van het wetsontwerp met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie op de website van de Kamer.

 • Advies Raad van State over wetsvoorstel procedure onmiddellijke verschijning

  Op 20 maart 2018 bracht de Raad van State een advies uit over het wetsvoorstel betreffende de procedure van onmiddellijke verschijning.

 • Wetsvoorstel verlenen van kopie van elektronisch dossier

  Op 28 maart 2018 verscheen het wetsvoorstel betreffende het verlenen van een kopie van het elektronisch dossier.

 • Wetsontwerp tot invoeren van wettelijke regeling inzake spijtoptanten ingediend

  Het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van een wettelijke regeling inzake spijtoptanten verscheen op 13 april 2018 op de website van de Kamer.

 • Wetsvoorstel verplichte persoonlijke verschijning bij verklaring wettelijke samenwoning ingediend

  Op 22 maart 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de verplichte persoonlijke verschijning bij de verklaring van wettelijke samenwoning betreft.

 • Voorstel decreet justitiehuizen en eerstelijnsbijstand: tekst beschikbaar

  Op 10 januari 2018 werd het voorstel van decreet houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand ingediend in het Vlaams Parlement. De tekst is sinds 8 maart ook effectief beschikbaar op de website van het Vlaams Parlement.

 • Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de snelrechtprocedure betreft

  Op 19 maart 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de snelrechtprocedure betreft op de website van de Kamer. Samen met het op 21 februari 2018 verschenen wetsvoorstel betreffende de procedure van onmiddellijke verschijning, is dat al het tweede initiatief op korte tijd om het snelrecht terug in te voeren.

 • Wetsontwerp diverse bepalingen in strafzaken ingediend

  Op 14 maart 2018 verscheen het wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken op de website van de Kamer. Op dinsdag 20 maart 2018 vond ook een hoorzitting plaats in de Kamercommissie Justitie.

 • Hervorming strafprocesrecht: hoorzitting met de leden van de commissie tot hervorming van het strafprocesrecht

  Op dinsdag 21 maart 2018 vond in de Kamercommissie Justitie een hoorzitting plaats met de leden van de commissie tot hervorming van het strafprocesrecht.

 • Wetsvoorstel tot wijziging huwelijksvermogensrecht: advies Raad van State gepubliceerd

  Op 14 maart 2018 verscheen het advies van de Raad van State t.a.v. het wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensrecht op de website van de Kamer.

 • Advies HRJ over wetsontwerp bevordering alternatieve vormen van geschillenoplossing

  De Hoge Raad voor de Justitie heeft haar advies uitgebracht over titel 9 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. Titel 9 van het wetsontwerp handelt over de diverse wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

 • Wetsvoorstel taxatie pro-Deovergoeding: advies Kamercommissie Financiën en Begroting

  De Kamercommissie Financiën en Begroting besprak dinsdag 27 februari 2018 het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 met betrekking tot de vergoedingen voor juridische tweedelijnsbijstand.

  Het wetsvoorstel heeft als opzet om de vergoedingen tweedelijnsbijstand te onderwerpen aan de gemiddelde aanslagvoet van het jaar waarin ze door de advocaten worden ontvangen en niet aan het progressief tarief.

 • Advies Hoge Raad Justitie t.a.v. wetsontwerp werklastvermindering verschenen

  Op 23 februari 2018 verscheen het advies van de Hoge Raad voor de Justitie inzake het wetsontwerp van 5 december 2017 tot wijziging Gerechtelijk Wetboek, Burgerlijk Wetboek en Wet op het gebruik der talen in gerechtszaken, gericht op werklastvermindering voor de Rechterlijke Orde.

 • Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling: OVB gehoord in de Kamercommissie Justitie

  Op 6 maart 2018 stelde de OVB haar standpunt, in het bijzonder over bemiddeling en collaboratieve onderhandeling, voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Justitie over het wetsontwerp van 5 februari 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing.

 • Wetsontwerp wijzigingen strafrecht, strafvordering en gerechtelijk recht in tweede lezing goedgekeurd

  Op 1 maart 2018 keurde de Kamercommissie Justitie het ontwerp – na verschillende amendementen – in tweede lezing goed.

 • OVB over de hervorming van het Burgerlijk Wetboek: goederen-, verbintenissen- en bewijsrecht

  De OVB heeft opmerkingen ingediend op de voorstelteksten over het goederenrecht, verbintenissenrecht en bewijsrecht in het kader van de hervorming van het Burgerlijk Wetboek.

 • Wetsontwerp met oog op invoeren bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie

  Op 19 februari 2018 verscheen het wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie op de website van de Kamer.

 • Wetsvoorstel procedure van onmiddellijke verschijning: de terugkeer van het snelrecht?

  Op 21 februari 2018 verscheen het wetsvoorstel betreffende de procedure van onmiddellijke verschijning op de website van de Kamer. Met dat voorstel wordt een terugkeer van het snelrecht betracht.

 • Wetsvoorstel tot wijziging wet Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd, nieuwe amendementen ingediend

  In OrdeExpress van 25 januari 2018 las u dat, met de inkt van de nieuwe wet nog nat, op 24 januari 2018 reeds een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend was. Inmiddels werd dat voorstel op 6 februari 2018 aangenomen in de Kamercommissie Justitie.

  Intussen werden op 6 februari 2018 meteen ook 2 amendementen ingediend die die aanpassingen verder moeten verfijnen.

 • Wetsontwerp met oog op bevordering van alternatieve vormen geschillenoplossing ingediend

  Op 5 februari 2018 verscheen het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing op de website van de Kamer.

 • Wetsvoorstel tot verbetering toegang juridische tweedelijnsbijstand door verhoging inkomensmaxima

  Op 6 februari 2018 verscheen een wetsvoorstel tot verbetering van de toegang tot de juridische tweedelijnsbijstand op de website van de Kamer.

 • Wetsontwerp wijzigingen bepalingen strafrecht, strafvordering en gerechtelijk recht goedgekeurd

  Op 2 februari 2018 keurde de Kamercommissie Justitie het wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht goed.

  Belangrijk hierbij is dat voorafgaand aan die goedkeuring, diverse voorstellen voor verbetering van het ontwerp zoals voorgesteld door de OVB op de hoorzitting van 9 januari 2018, via amendementen ingang vonden in de goedgekeurde tekst.

 • Wetsvoorstel tot oprichting Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend

  De wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit verscheen op 10 januari 2018 in het Belgisch Staatsblad. Op 24 januari 2018 verscheen een voorstel tot wijziging van die wet op de website van de Kamer.

 • Hervorming ondernemingsrecht: OVB gehoord in Kamercommissie Handels- en Economisch recht

  Op 19 januari 2018 stelde de OVB haar standpunt voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht inzake het wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

 • Wetsvoorstel tot wijziging wet betreffende opschorting, uitstel en probatie ingediend

  Op 22 januari 2018 verscheen een wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie op de website van de Kamer.

 • Wetsvoorstellen tot wijziging onderhoudskosten kinderen & wijziging onderhoudsbijdragen ingediend

  Op 22 januari 2018 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de onderhoudskosten van kinderen betreft op de website van de Kamer. Ook verscheen die dag het wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de onderhoudsbijdragen betreft. Beide voorstellen kwamen er naar aanleiding van het verslag van de Commissie voor de onderhoudsbijdragen.

 • Wetsvoorstel tot wijziging huwelijksvermogensrecht ingediend

  Op 21 december 2017 verscheen het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake op de website van de Kamer.

 • Voorontwerp decreet jeugddelinquentierecht goedgekeurd op ministerraad

  De Vlaamse regering heeft op 22 december 2017, na advies van de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin, de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Vlaamse Jeugdraad, opnieuw haar principiële goedkeuring gehecht aan het voorontwerp van het decreet over het jeugddelinquentierecht.

 • Wetsontwerp van 7 december 2017 hervorming ondernemingsrecht

  De voornaamste betrachting van het wetsontwerp van 7 december 2017 houdende hervorming van het ondernemingsrecht bestaat erin een nieuwe definitie van de onderneming op een meer coherente wijze te omschrijven.

  Andere belangrijke wijzigingen betreffen de hernoeming van de rechtbank van koophandel tot ondernemingsrechtbank, de verdere ontmanteling van het Wetboek van koophandel, de modernisering van het bewijsrecht en de geboden oplossing voor het optreden in rechte van groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid.

  Voor de advocatuur is het van bijzonder belang dat het wetsontwerp beoogt Boek XIV WER af te schaffen, dat van toepassing is op de beoefenaars van een vrij beroep voor de intellectuele prestaties kenmerkend voor deze beroepen die zij leveren.

 • Wetsontwerp strategisch partnerschap tussen EU-lidstaten en Canada goedgekeurd

  Op 23 november 2017 werd in de Kamer het wetsontwerp (2793) neergelegd houdende instemming met de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016.

 • Neem deel aan de publieke consultatie over hervorming Burgerlijk Wetboek

  Momenteel loopt er een publieke consultatie over de hervorming van het Burgerlijk Wetboek. U kan uw opmerkingen en suggesties op de voorstelteksten overmaken aan de FOD Justitie tot 1 februari 2018. De studiedienst van de OVB nodigt u uit om uw feedback ook aan haar mee te delen (bij voorkeur ten laatste op 22 januari 2018).

 • Wetsontwerp tot wijziging van de Vreemdelingenwet

  Op 7 december 2017 werd het Wetsontwerp (2798) ingediend tot wijziging van de Vreemdelingenwet om de uitvoering van de maatregelen tot verwijdering te garanderen.

 • Wetsontwerp naar aanleiding van voorontwerp werklastvermindering

  Op 5 december 2017 werd het wetsontwerp ingediend tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Dat wetsontwerp vloeit (o.m.) voort uit het op 14 juli 2017 door de ministerraad goedgekeurde voorstel van de minister van Justitie voor een (voorontwerp van) wet inzake de werklastvermindering binnen de Rechterlijke Orde.

 • Wetsontwerp over voorlopige hechtenis bij onmiddellijke aanhouding en beveiligingsperiode goedgekeurd

  Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 over de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van de beveiligingsperiode werd op 8 december 2017 goedgekeurd door de Kamercommissie justitie.

 • Voorstel om in het Reglement van de Kamer een artikel over het lobbyregister in te voegen

  Op 7 december 2017 verscheen op de website van de Kamer een voorstel om in het Reglement van de Kamer een artikel over het lobbyregister in te voegen.

 • Wetsvoorstel bijzondere verbeurdverklaring in drugszaken

  Momenteel is een wetsvoorstel van 30 november 2017 betreffende de bijzondere verbeurdverklaring in drugszaken hangende (datum ronddeling 4 december 2017).

 • Hervorming privacycommissie tot gegevensbeschermingsautoriteit: advies privacycommissie gepubliceerd

  Op 4 december 2017 werd het advies van de privacycommissie gepubliceerd inzake de hervorming van de commissie tot gegevensbeschermingsautoriteit.

 • Wetsontwerp hervorming gerechtelijke kantons aangenomen in Kamercommissie Justitie

  Het wetsontwerp betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, werd op 14 december 2017 aangenomen in de Kamercommissie Justitie.

 • Hervorming van het huwelijksvermogensrecht goedgekeurd door de ministerraad

  Op 1 december 2017 keurde de ministerraad het voorstel voor de hervorming van het huwelijksvermogensrecht goed. Het concrete wetsvoorstel werd ingediend op 5 december in de Kamercommissie Justitie van het parlement.

 • Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van de beveiligingsperiode

  De Kamercommissie Justitie buigt zich momenteel over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft en tot invoering van de beveiligingsperiode. Dat ontwerp werd op 23 oktober 2017 door de regering ingediend.

 • Aangenomen in de Kamer: wijzigingen ingevolge de verlenging van de arrestatietermijn zonder rechterlijke controle

  Op 19 oktober 2017 werd het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel aangenomen in de Plenaire Vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

 • Wetsontwerp houdende wijziging van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht

  Op 6 november 2017 werd door de regering een wetsontwerp ingediend met wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht. Met dit wetsontwerp beoogt de regering tegemoet te komen aan een aantal recente arresten van het Grondwettelijk Hof.

 • Wetsontwerp tot oprichting van Gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurd

  De Kamercommissie Justitie keurde op 24 oktober 2017 het wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit goed. Dit wetsontwerp beoogt de hervorming van de privacycommissie tot de zogenaamde Gegevensbeschermingsautoriteit en is een rechtstreeks gevolg van de nakende inwerkingtreding (25 mei 2018) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 • Herindeling gerechtelijke kantons: wetsontwerp neergelegd in Kamer

  In de Kamercommissie Justitie ondervroegen meerdere volksvertegenwoordigers de minister van Justitie opnieuw over de herindeling van de gerechtelijke kantons. Het betreffende wetsontwerp werd vorige week in het parlement neergelegd.

 • Wetsontwerp tot oprichting van de gegevensbeschermingsautoriteit: de privacycommissie gehoord

  In OrdeExpress van 5 oktober 2017 kon u lezen hoe de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hervormd moet worden tot de zogenaamde gegevensbeschermingsautoriteit, ten laatste tegen 25 mei 2018. Te dien einde is momenteel een wetsontwerp hangende.

  Op dinsdag 17 oktober 2017 vond over dat wetsontwerp een nieuwe hoorzitting plaats, ditmaal met twee afgevaardigden van de privacycommissie zelf: voorzitter Willem Debeuckelaere en vice-voorzitter Stefan Verschuere.

 • Parlementaire vraag over de bijstand voor minderjarigen door een advocaat bij een politieverhoor

  Naar aanleiding van de nota van het College van procureurs-generaal m.b.t. het verhoor van niet-aangehouden minderjarige verdachten, werd op dinsdag 26 september 2017 een parlementaire vraag gesteld aan de minister van Justitie. De minister was niet op de hoogte van de nota en wil het overleg tussen OVB en het College van procureurs-generaal een kans geven.

 • Hervorming privacycommissie op grond van de AVG: wet in de pijplijn

  Op grond van de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet ook de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL of privacycommissie) grondig hervormd worden. Hoofddoel is de omvorming van de privacycommissie tot een moderne gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met meer slagkracht. Een wetsontwerp daarvoor is hangende.

 • Griffierechten vanaf 1 september 2017

  Bij gebrek aan een nieuwe regeling griffierechten door de wetgever wordt de oude tot nader order opnieuw van toepassing.

 • Standpunt OVB strafbaarstelling kraken

  De Kamercommissie Justitie vroeg de OVB om schriftelijk advies over het hangende wetsvoorstel dat het zogenaamde 'kraken' strafbaar wil stellen en dat de procedure tot uithuiszetting van krakers wil vereenvoudigen en versnellen. De OVB neemt een genuanceerd standpunt in. Enerzijds heeft zij het volste begrip voor de behartigenswaardige doelstelling het eigendomsrecht een adequate bescherming toe te kennen. Anderzijds heeft zij ook haar twijfels bij de noodzaak, effectiviteit, haalbaarheid en proportionaliteit van een aantal van de voorgestelde maatregelen.

 • Ministeriële omzendbrieven wijzigen reglementering voorlopige invrijheidstelling en elektronisch toezicht

  Twee ministeriële omzendbrieven wijzigden recentelijk de reglementering inzake voorlopige invrijheidstelling en elektronisch toezicht.

 • Stand van zaken hervorming strafprocedure

  De OVB bezorgt u een stand van zaken over de voorstellen van de commissie van experts tot hervorming van het strafprocesrecht.

 • Nieuwe toelaatbaarheidsdata voorlopige invrijheidstelling

  Om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, wordt tijdelijk afgeweken van de toelaatbaarheidsdata voor de voorlopige invrijheidstelling van veroordeelden die één of meer vrijheidsstraffen ondergaan waarvan het uitvoerbaar gedeelte drie jaar of minder bedraagt, zoals bepaald in de ministeriële omzendbrief nr. 1817 van 15 juli 2015, zoals gewijzigd door de ministeriële omzendbrief nr. 1817bis van 29 april 2016.

 • Parlementaire vraag over een uniforme regeling voor inzage van het strafdossier

  In antwoord op een parlementaire vraag over een uniforme regeling voor inzage van het strafdossier verwees de minister van Justitie naar een circulaire van de FOD Financiën, die de problemen op het terrein grotendeels oplost, en naar de stappen die ondernomen worden in de richting van een digitale justitie, waaronder DPA-deposit.

 • Verplichting facturatie gerechtsdeurwaarder aan instruerende advocaat op komst

  Per brief van 24 mei 2017 kondigde de centrale btw-administratie aan de OVB aan dat de gerechtsdeurwaarder weldra zijn factuur zal mogen opmaken op naam van de instruerende advocaat, die optreedt voor een verzoekende partij en in die hoedanigheid een opdracht geeft aan een gerechtsdeurwaarder. De betreffende beslissing is thans nog niet gepubliceerd.

 • Werking DAVO blijft gemoederen beroeren

  In een aantal recente parlementaire vragen wordt de voorgenomen afbouw van het aantal DAVO-kantoren op de korrel genomen. Ook het gebrek aan bekendheid, de verhoging van de drempel om hulp te zoeken en de inefficiëntie van de terugvorderingen kwamen aan bod. Minister Van Overtveldt en staatssecretaris Demir beloven beterschap.

 • Parlementaire vragen over de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen

  In antwoord op enkele parlementaire vragen over de invoering van quota voor voorlopige hechtenissen, verklaarde minister Geens zelf geen voorstander te zijn van een rigide quotasysteem, maar nuanceerde hij dat de structurele overbevolking in de gevangenissen wel noopt tot oplossingen.

 • Maatregelen om de leefomstandigheden voor gedetineerden te verbeteren

  In antwoord op een parlementaire vraag over de recente veroordeling van de Belgische Staat wegens onmenselijke behandeling van gedetineerden, kondigde de minister van Justitie initiatieven aan om de leefomstandigheden voor gedetineerden te verbeteren.

 • Bijstand van een advocaat tijdens forensisch psychiatrische onderzoeken blijft behouden

  In antwoord op een parlementaire vraag over de bijstand van een advocaat tijdens forensisch psychiatrische onderzoeken, verklaarde de minister van Justitie dat een aanpassing van de bestaande regeling niet aan de orde is. De (facultatieve) aanwezigheid van een advocaat tijdens die onderzoeken blijft dus behouden.

 • Hoorzitting wetsvoorstel erfrecht

  Op dinsdag 23 mei 2017 stelde de OVB haar standpunt voor op de hoorzitting bij de Kamercommissie Justitie inzake het voorstel voor de hervorming van het erfrecht.

 • Maatregelen bijzondere ministerraad veiligheid

  Op zondag 14 mei 2017 vond een bijzondere ministerraad plaats die werd gewijd aan het thema veiligheid. De regering keurde daarop ook een aantal maatregelen goed inzake Justitie.

 • Hoorzitting wetsontwerp Boek XX Insolventie van ondernemingen

  Tijdens een hoorzitting op 10 mei 2017 in de Kamercommissie Handels- en Economisch Recht kon de OVB ultiem nog de aandacht vestigen op een aantal bezorgdheden met betrekking tot het wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX Insolventie van ondernemingen in het Wetboek Economisch Recht.

 • Parlementaire vraag: rechtsplegingsvergoeding bij gerechtelijke schuldinvordering

  Minister Geens beantwoordde op 19 april 2017 een parlementaire vraag over de rechtsplegingsvergoeding bij de gerechtelijke invordering van schulden. Hij kondigde daarbij een herziening van de wet van 21 april 2007 aan.

 • Wetsvoorstel rechtsbijstandsverzekering en vrije keuze advocaat definitief gestemd

  Het wetsvoorstel van 1 september 2014 werd uiteindelijk op 23 maart 2017 definitief gestemd in de plenaire kamer. De initiële tekst onderging een belangrijke wijziging om een compromis te bereiken met de meerderheid.

 • Hertekening kantongrenzen vredegerechten

  De hertekening van de kantongrenzen van de vredegerechten werd op 7 maart 2017 door het kernkabinet goedgekeurd. Meerdere volksvertegenwoordigers ondervroegen de minister van Justitie in de Kamercommissie Justitie over de uitvoering van die derde fase van de hervorming van de vredegerechten.

 • Parlementaire vraag over verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf

  De minister van Justitie werd in de Kamercommissie Justitie geïnterpelleerd over het recente arrest van het Grondwettelijk Hof waarin het de verplichte verbeurdverklaring van het middel van het misdrijf, ongrondwettig verklaarde.

 • Behoud zittingsplaatsen arbeidsrechtbanken ressort Gent

  Minister van Justitie Koen Geens werd gisteren in de Kamercommissie Justitie ondervraagd over de impact van de besparingen binnen Justitie op het behoud van de zittingsplaatsen van de arbeidsrechtbanken in het ressort Gent. Opnieuw weigerde de minister ter zake in zijn kaarten te laten kijken. De OVB dringt eens te meer aan op een meer transparante communicatie, die een maatschappelijk debat mogelijk maakt.

 • Kamercommissie Justitie keurt financieringsfonds tweedelijnsbijstand goed

  Het geamendeerde wetsvoorstel tot oprichting van een fonds voor de juridische bijstand werd op 14 februari 2017 besproken en definitief goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsvoorstel zal in de eerstkomende weken behandeld worden in de plenaire vergadering van de Kamer.

 • Ontwerpteksten wetsvoorstel financieringsfonds tweedelijnsbijstand beschikbaar

  Op de website van de Kamer vindt u de ontwerpteksten over het geamendeerde wetsvoorstel tot oprichting van een fonds voor de juridische bijstand, zoals goedgekeurd in eerste lezing door de Kamercommissie Justitie. De tweede lezing is normaal geagendeerd op woensdag 15 februari.

 • Wetsontwerp Potpourri V: OVB gehoord in Kamercommissie Justitie

  De Kamercommissie Justitie buigt zich momenteel over het wetsontwerp Potpourri V. De OVB mocht er op 7 februari haar standpunt uiteenzetten tijdens een hoorzitting. Ze vraagt de wetgever rekening te houden met enkele opmerkingen en suggesties.

 • Financieringsfonds tweedelijnsbijstand goedgekeurd door Kamercommissie Justitie

  Het geamendeerde wetsvoorstel tot oprichting van een fonds voor de juridische bijstand werd op 24 januari 2017 besproken en goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Het wetsvoorstel kent vele aanpassingen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State.

 • PP IV wordt vandaag goedgekeurd in Kamer

  Deze namiddag keurt de plenaire vergadering van de Kamer het wetsontwerp goed tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. De vierde potpourriwet zal nog voor de jaarwisseling in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

 • Stand van zaken Potpourri IV en verzet tegen de nutteloze kostenregeling

  Vorige week werd de vierde potpourriwet behandeld in de Kamercommissie Justitie. De OVB verzet zich tegen de regeling van de nutteloze kosten en protesteerde daartegen op alle mogelijke manieren en via diverse fora.

 • Geens maakt de sprong! De OVB volgt op en informeert u over de nieuwe bijzondere wetten

  Afgelopen dinsdag stelde minister van Justitie Koen Geens zijn ambitieuze beleidsplan "De sprong naar het recht voor morgen" voor over de hercodificatie van de basiswetgeving. Als de minister de vooropgestelde doelstellingen haalt, lijkt het er sterk op dat niet één domein in het recht onverlet zal worden gelaten. De studiedienst lijst nu reeds de belangrijkste punten uit het plan op.

 • Minister van Financiën belooft harmonisering vertrouwelijkheid en beroepsgeheim bij fiscale controles

  In zijn beleidsnota engageert minister van Financiën Johan Van Overtveldt zich om de vertrouwelijkheid van de briefwisseling tussen advocaat en cliënt en het beroepsgeheim van vrije beroepen bij fiscale controles te harmoniseren. De minister zal hiervoor nauw samenwerken met de beide communautaire Ordes.

 • Beleidsnota Justitie: commentaar studiedienst

  Met zijn beleidsnota Justitie 2017 gaat minister van Justitie Koen Geens verder op de ingeslagen modernisering van Justitie. De studiedienst las de nota zorgvuldig na en bezorgt u hierbij een becommentarieerde samenvatting van de verschillende deelluiken.

 • Parlementaire vraag over verruimde minnelijke schikking

  Naar aanleiding van de zaak-Chodiev, is de minister van Justitie geïnterpelleerd over de gefaseerde totstandkoming van de verruimde minnelijke schikking. De minister antwoordde dat de richtlijnen van het College van procureurs-generaal steeds voorschreven om vooruit te lopen op de inwerkingtreding van de reparatiewet.

 • Voortzetting modernisering justitie en recht - Beleidsnota Justitie 2017

  Met zijn beleidsnota Justitie 2017 gaat minister van Justitie Koen Geens verder op de ingeslagen modernisering van Justitie. Hij belooft in zijn derde regeringsjaar onder meer prioriteit te geven aan de modernisering van de verschillende wetboeken, de optimalisering van het gebouwenbeheer, de rationalisering van de gerechtsgebouwen en de digitaal ondersteunde rechtbank.

 • Nieuw wetsvoorstel Fonds juridische tweedelijnsbijstand

  Op 25 oktober 2016 werd een nieuw aangepast wetsvoorstel voor het Fonds juridische tweedelijnsbijstand ingediend in de Kamer. Daarin wordt niet alleen een verplichte bijdrage opgelegd in strafzaken, maar worden ook bijdragen opgelegd in burgerlijke zaken en zaken voor de Raad van State en de Raad voor vreemdelingenbetwistingen.

 • OVB heeft bedenkingen bij hervorming BIM-wet

  De Kamercommissie Justitie heeft de bespreking aangevat van het wetsontwerp tot hervorming van de wet op de bijzondere inlichtingenmethoden (BIM-wet). De commissieleden vroegen de OVB om schriftelijk advies. De OVB heeft bij het wetsontwerp immers enkele belangrijke bedenkingen, vooral daar het niet lijkt te voldoen aan de eisen die het Grondwettelijk Hof heeft gesteld.

 • Salduz bis in de Kamer: standpunt van de OVB

  Naar aanleiding van de bespreking van het wetsontwerp Salduz bis werd de OVB ook door het parlement om schriftelijk advies gevraagd. De regering hield rekening met een deel van de eerdere opmerkingen van de OVB, maar bij het neergelegde wetsontwerp heeft de OVB toch nog enkele fundamentele bedenkingen.

 • Raad van State volgt OVB: wetsontwerp Salduz bis aangepast

  In een advies over het voorontwerp van wet Salduz bis uitte de OVB ernstige kritiek op de mogelijkheid die aan minderjarigen zou worden gegeven om afstand te doen van de bijstand van een advocaat. De Raad van State volgt de OVB nu in haar kritiek, zodat de regering beslist heeft om die mogelijkheid te schrappen. Minderjarigen zullen ook in de toekomst geen afstand kunnen doen en behouden in een strafproces steeds hun recht op juridische bijstand van een advocaat.

 • OVB dringt aan op betere grondrechtenbescherming bij uitbreiding BOM-wet en informaticarecherche

  Tijdens een hoorzitting van de Kamercommissie Justitie op 20 september 2016 verdedigde de OVB haar standpunt over het wetsontwerp van 8 juli 2016 betreffende de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet- en elektronische en telecommunicaties. Dat wetsontwerp breidt de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie en van de politie in het opsporingsonderzoek, vooral in de cybersfeer, gevoelig uit. De OVB dringt aan op een betere grondrechtenbescherming voor alle betrokkenen.

 • Vierde potpourriwet in aantocht

  De vierde potpourri-wet van minister Geens is hangende voor de Kamercommissie Justitie.

  Net zoals voor de andere potpourriwetten heeft de studiedienst, bijgestaan door verschillende commissies en experts, zijn opmerkingen overgemaakt aan alle instanties die een invloed hadden op de wetsgenese. Vooral de vernieuwde procedure voor de rechtbanken van koophandel, de regeling inzake de nutteloze kosten, het centraal register voor collectieve schuldenregelingen en de controle op de kwaliteitsrekeningen lieten daarbij veel inkt vloeien.

  U leest hier alvast welke resultaten die inspanningen hebben mogen leveren.

 • Is er een oplossing in zicht voor de cipierstakingen?

  In de Kamercommissie Justitie lichtte de minister van Justitie toe wat er in het meest recente voorstel staat dat hij aan de vakbonden voorlegde. Hopelijk leidt dat tot het einde van de stakingen, die de levensomstandigheden en rechten van gedetineerden aanzienlijk verslechteren. De OVB uit ook haar bezorgdheid over die desastreuze toestanden.

 • Bespreking wetsontwerp tweedelijnsbijstand: volgende week in Kamercommissie Justitie

  De parlementaire bespreking van het wetsontwerp over de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand zal naar verwachting volgende week aanvatten in de Kamercommissie Justitie.

 • Parlementaire vraag: stand van zaken rechtsbijstandsverzekering

  Gisteren werd de minister van Justitie ondervraagd over de stand van zaken van zijn plannen om een globale rechtsbijstandsverzekering te promoten.

 • Wetsontwerp hervorming juridische tweedelijnsbijstand aangekondigd in Kamer

  Sinds begin deze week is het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand aangekondigd op de website van de Kamer.

 • Parlementaire vraag: toekomstige vergoedingen juridische tweedelijnsbijstand

  Gisteren werd de minister van Justitie gevraagd of de waarde van het pro-Deopunt voor het gerechtelijk jaar 2014-2015 zal worden bijgepast.

 • Parlementaire vraag: opstart Commissie objectivering onderhoudsbijdragen

  In de Kamercommissie Justitie gaf de minister van Justitie gisteren toelichting over de opstart van de Commissie ter objectivering van de onderhoudsbijdragen.

 • Het belang van begeleiding bij elektronisch toezicht

  Een Europees onderzoek, waaraan ook de Vrije Universiteit Brussel deelneemt, toont aan dat bij alternatieve straffen, zoals elektronisch toezicht, individuele begeleiding en controle broodnodig is. Zowel in het federaal als het Vlaams parlement werden de bevoegde ministers daarop attent gemaakt.

 • Extra strafrechtelijke munitie tegen kinderporno en mensenhandel

  De Commissie Justitie keurde een wetsontwerp goed waarmee de regering een aantal Europese richtlijnen wil omzetten inzake de strijd tegen kinderporno en mensenhandel/-smokkel. Het wetsontwerp wijzigt vooral een aantal strafbaarstellingen, al komen er ook enkele strafprocedurele aspecten aan bod.

 • Commissie Terreurbestrijding stemt nieuwe terreurmaatregelen

  De Commissie Terreurbestrijding keurde in de paasvakantie een wetsontwerp goed met enkele nieuwe maatregelen in de strijd tegen terreur. Zo worden de mogelijkheden tot nachtelijke huiszoekingen en telefoontap uitgebreid en wordt er voorzien in gemeenschappelijke databanken inzake terrorisme.

 • Potpourri III goedgekeurd in Commissie Justitie

  Het derde potpourriwetsontwerp, dat onder meer de elektronische betekening en de internering bevat, is op 11 maart 2016 in eerste lezing goedgekeurd. Er is een tweede lezing gevraagd in de Commissie, maar de OVB geeft hier al de aangenomen amendementen in eerste lezing weer.

 • Opnieuw uitstel btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen

  Anders dan eerder meegedeeld zal de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen dan toch niet op 1 april 2016 in werking treden.

 • Potpourri III in het parlement: OVB gehoord over standpunt internering

  Het wetsontwerp Potpourri III wordt thans behandeld in de Kamercommissie Justitie. De OVB mocht er haar standpunt verdedigen op een hoorzitting en vraagt de wetgever rekening te houden met enkele opmerkingen en suggesties over de interneringswet van 2014 en de wijzigingen van Potpourri III.

 • Potpourri III neergelegd in de Kamer

  Op 18 januari 2016 legde minister van Justitie Koen Geens zijn wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie neer in de Kamer. Dat wetsontwerp is het derde in een reeks van zogeheten potpourriwetten. Potpourri III bevat tal van wijzigingen van de gerechtelijke organisatie en de internering. Wij lichten er enkele voor u uit.

 • De gevangenissen van Geens: gedachtewisseling in de Kamer over penitentiair beleid

  In de Kamercommissie Justitie lichtte minister van Justitie Geens zijn toekomstig gevangenisbeleid toe. Hij wil de overbevolking in de Belgische gevangenissen wegwerken. Naast infrastructurele maatregelen wil hij het gebruik van de voorlopige hechtenis beperken en de gevangenisstraf voorbehouden voor de zwaarste misdrijven.

 • Over gerechtskosten en -deskundigen

  In de vergadering van de Kamercommissie Justitie van 20 januari ging de minister van Justitie uitvoerig in op de controle van de kwaliteit van de gerechtsdeskundigen en de bestrijding van de achterstallige gerechtskosten.

 • Wetsvoorstel videoconferentie in strafzaken wordt vandaag gestemd

  Nadat het Grondwettelijk Hof op 14 januari instemde met zittingen in de gevangenis, wordt vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat de aangehouden verdachte ook via videoconferentie verschijnt.

 • Strafrecht-potpourri bijna een feit

  De finale stemming in de plenaire vergadering van de Kamer over het tweede potpourriwetsontwerp (over het straf(proces)recht) is nog even uitgesteld, nadat in extremis advies aan de Raad van State werd gevraagd. De OVB probeert intussen nog een beperking van het neerleggen van conclusies weg te werken.

  Zodra de wet gestemd is, mag u opnieuw een wetgevingsdossier verwachten.

 • 11 zetels van Nederlandstalige vredegerechten verdwijnen

  Binnen de regering is een akkoord bereikt om in dubbel- en trippelkantons de zetel van de vredegerechten te centraliseren op één plaats. In het Nederlandstalige landsgedeelte zullen zo 11 zetels van vredegerechten verdwijnen. Zittingen sous l'arbre, bij voorkeur in gemeentelijke gebouwen, kunnen wel nog op plaatsen waar de zetel wordt afgeschaft.

 • Raadkamer kan binnenkort aangehouden verdachte via videoconferentie horen

  De Kamercommissie Justitie nam vorige week een wetsvoorstel aan dat de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling toelaat de aangehouden verdachte vanuit de gevangenis via een videoconferentie te verhoren. De OVB verzet zich hiertegen.

 • Potpourri II goedgekeurd in de Kamercommissie: een merkbare verbetering!

  De Kamercommissie Justitie keurde op 7 december 2015 het wetsontwerp potpourri II goed, waarin tal van wijzigingen aan het straf(proces)recht staan. Er werden een beperkt aantal, doch zeer belangrijke amendementen aangenomen die de positie van de verdediging in het strafproces alvast verbeteren.

 • Wachten op masterplannen gerechtsgebouwen & gevangenissen

  Meerdere volksvertegenwoordigers lieten in de Kamercommissie Justitie hun ongenoegen blijken over de grote onduidelijkheid over de concrete reikwijdte van de masterplannen gerechtsgebouwen en gevangenissen. Opnieuw kwam daarbij ook de zittingsplaats in Veurne ter sprake. De minister van Justitie riep op nog even geduld te oefenen.

 • Drempel btw-vrijstelling kleine ondernemingen verhoogd

  Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de drempel voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen naar 25.000 euro. In afwachting van de publicatie van de wet verschafte de FOD Financiën reeds uitgebreide toelichting. Wie gebruik wil maken van de vrijstelling, moet vóór 15 december 2015 de verklaring van overgang bezorgen aan zijn btw-controlekantoor.

 • Aanpassingen zelfstandigenstatuut goedgekeurd door parlement

  Het door de regering ingediende wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van zelfstandigen werd vorige week goedgekeurd door de Kamer. Het wetsontwerp bevat o.m. enkele wijzigingen in het stelsel van de sociale bijdragen en in de verzekering voor het stopzetten van de zelfstandige activiteit.

  U leest hier de wetswijzigingen met steeds een korte toelichting.

 • Uitstel btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen tot 1 april 2016

  Binnenkort volgt een nieuwe circulaire over de opheffing van de btw-plicht voor bestuurders-rechtspersonen. Om belastingplichtigen de kans te geven zich daaraan aan te passen, heeft de minister van Financiën beslist om uitstel te verlenen tot 1 april 2016.

 • België te laat met omzetting Europese Slachtofferrichtlijn

  In Richtlijn 2012/29/EU geeft de Europese Unie slachtoffers van misdrijven uitgebreide rechten en ondersteuning. Die richtlijn moest op 16 november 2015 worden omgezet in het Belgische strafprocesrecht, wat echter nog niet gebeurde. Niettemin kunnen slachtoffers op basis van de rechtspraak van het Hof van Justitie al rechten putten uit de niet-omgezette richtlijn. Daarom verzamelen we hier de krachtlijnen nog even voor u.

 • Wetsontwerp potpourri II (strafrecht) in Kamer neergelegd

  Op 23 oktober 2015 legde de regering haar wetsontwerp potpourri II in de Kamer neer. Dat wetsontwerp bevat wijzigingen voor het strafrecht en strafprocesrecht. De OVB bracht de regering al op de hoogte van haar bekommernissen en zal dat tijdens de parlementaire bespreking blijven doen.

 • Geen leefloon tijdens straf onder elektronisch toezicht

  Gevangenen die worden veroordeeld tot een straf onder elektronisch toezicht hebben, net als gewone gevangenen, geen recht op een leefloon. De FOD Justitie kan hen wel een forfaitaire vergoeding toekennen. De minister van Justitie wil de huidige regeling herbekijken.

 • Eerste zaakverdelingsreglementen op komst

  De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie toe dat de eerste vijf zaakverdelingsreglementen binnenkort bij KB worden uitgevaardigd. Die hangen samen met de noodzakelijke mobiliteit van de magistratuur en doen volgens de minister geen afbreuk aan de toegang van de burger tot het gerecht.

 • Minister wil bemiddeling (in familiezaken) promoten

  In de Kamercommissie Justitie gaf de minister van Justitie aan dat hij voor bemiddeling een gelijkwaardige plaats ziet in het gerechtelijk recht, ook in echtscheidingszaken. Hij pleit voor een structurele samenwerking tussen Justitie en Welzijn, op alle niveau's, om familiedrama's te vermijden en wil bemiddeling in de familierechtbanken stroomlijnen en promoten.

 • Smartphones te 'smart' voor onderzoekers

  De beveiliging van de huidige smartphones zorgt voor problemen en vertraging tijdens politieonderzoeken. Een volksvertegenwoordiger stelde hierover een vraag aan minister Koen Geens. Die stelt, in afwachting van een Europese richtlijn, alvast een aanpassing van de Dataretentiewet voor.

 • Over de juridische tweedelijnsbijstand

  In de Kamercommissie Justitie verduidelijkte de minister van Justitie de bestaande regels van de juridische tweedelijnsbijstand over de terugvordering van onterecht verschuldigde bijstand en de opvolging tussen pro-Deoadvocaten. Tevens engageerde hij zich om de waarde van het punt op het niveau van vorig jaar te brengen en bijkomend budget te vragen om de gevolgen van de asielcrisis op te vangen. Ook sprak hij de hoop uit binnenkort te kunnen landen met de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Nieuwe benoemingen en vacatures om problemen bij Brusselse rechtbanken op te vangen

  Magistraten van de Franstalige jeugdrechtbanken waarschuwden eerder dat vanaf half oktober geen zittingen meer zouden plaatsvinden door een gebrek aan griffiers. Daarop ondervroegen meerdere volksvertegenwoordigers de minister van Justitie over de aanhoudende personeelsproblemen op de Brusselse rechtbanken. Die bevestigde in de Kamercommissie Justitie dat er vanaf november nieuwe griffiers benoemd worden en dat er ook nieuwe vacante betrekkingen worden gepubliceerd.

 • Regering plant hervorming Salduz dit najaar

  In de Kamercommissie Justitie verklaarde de minister van Justitie dat een multidisciplinaire werkgroep de implementatie van de EU-richtlijn inzake de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor voorbereidt. Ook de hervorming van de tweedelijnsbijstand zal dit najaar aan het parlement worden voorgelegd.

 • Sluiting griffies rechtbanken van koophandel

  De minister werd in de Kamercommissie Justitie ondervraagd over de gewijzigde openingsuren van de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel. De OVB beraadt zich over een juridische actie.

 • Afschaffing zetels vredegerechten

  Meerdere volksvertegenwoordigers uitten in de Kamercommissie Justitie van 1 juli hun ongerustheid over de nakende hervorming van de vredegerechten. De minister van Justitie vroeg begrip en geduld voor de moeilijke oefening, waar hij nog volop mee bezig is.

 • Wetsontwerp potpourri I in Kamer neergelegd

  Het eerste potpourriwetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd dinsdag in de Kamer neergelegd. De OVB volgt de parlementaire behandeling op de voet.

  Hier vestigen we de aandacht op die aspecten die de advocatuur raken.

 • Minnelijke schikking in strafzaken: kritiek en vooruitblik in het parlement

  De minister van Justitie verdedigt in de Kamer de minnelijke schikking in strafzaken en uit zijn voornemen om minnelijke schikkingen in het strafregister te laten opnemen en het toepassingsgebied in de fase ter terechtzitting te beperken.

 • Facultatieve tussenkomst OM bij de familierechtbank

  De minister van Justitie beantwoordde in de Kamercommissie Justitie op 16 juni 2015 verschillende parlementaire vragen over de familierechtbank. In zijn antwoord lichtte hij al een tipje van de sluier over zijn plannen om de tussenkomst van het Openbaar Ministerie in burgerlijke zaken slechts facultatief te maken.

 • Beveiliging Justitiepaleis Brussel

  Meerdere volksvertegenwoordigers voelden de minister van Justitie aan de tand over de recente beveiligingsproblemen van het Brusselse Justitiepaleis, die onder meer aanleiding hebben gegeven tot het uitstel van zittingen. De minister zette de genomen noodmaatregelen uiteen en lichtte toe dat de aanwervingsprocedure voor bijkomende agenten van het veiligheidskorps lopende is.

 • Delegatie griffiers arrondissement Brussel

  Na eerdere parlementaire vragen verduidelijkte de minister van Justitie in de Kamercommissie Justitie dat de delegatie van zeven Nederlandstalige griffiers naar de griffie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel na grondig onderzoek niet kan worden verboden op basis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 15 juni 1935.

 • Uitbreiden van de mini-instructie: minister Geens sust de onderzoeksrechters

  In zijn Justitieplan stelt de minister van Justitie een uitbreiding van de mini-instructie in het vooruitzicht. Dat leidde tot heel wat kritiek van de onderzoeksrechters. In de Kamer probeerde de minister de gemoederen te bedaren.

 • HR-audit Rekenhof gerechtspersoneel

  De minister van Justitie werd gisteren in de Kamercommissie Justitie ondervraagd door een aantal volksvertegenwoordigers over de vaststellingen van de hr-audit van het Rekenhof voor het gerechtspersoneel van de griffies en de parketsecretariaten. De minister werd op de rooster gelegd over de loopbaanberekeningen en betalingen, het personeelstekort, de gebrekkige interne controle en de aanwerving van het personeel.

 • 12 maatregelen tegen terrorisme: een stand van zaken

  Op 5 mei 2015 gaf eerste minister Michel in de Commissie Binnenlandse Zaken mee hoe het nu zit met de 12 maatregelen tegen terrorisme die in januari met veel toeters en bellen werden voorgesteld. De komende weken zal de federale regering met concrete teksten naar buiten treden. Tegelijkertijd trekt het Vlaams Parlement voluit de kaart van preventie en sensibilisering van radicaliserende jongeren.

  De OVB volgt dat alles uiteraard op de voet en ziet toe op de bescherming van de grondrechten en rechten van verdediging.

 • Evaluatie wet continuïteit ondernemingen

  Meerdere volksvertegenwoordigers drongen bij de minister van Justitie aan op de beloofde evaluatie van de wet op de continuïteit van de ondernemingen uit 2009 en voerden aan dat de amendering daarvan in augustus 2013 de problemen ten gronde niet had opgelost.

 • Toepassing verruimde minnelijke schikking in strafzaken

  In de Kamercommissie Justitie werd de minister van Justitie ook aan de tand gevoeld over de toepassing van de verruimde minnelijke schikking in strafzaken. De minister verdedigde de opstelling van het Openbaar Ministerie ter zake.

 • Gerechtelijk arrondissement Brussel

  Meerdere volksvertegenwoordigers trokken bij de minister van Justitie aan de alarmbel over de werking van het nieuwe parket van Halle-Vilvoorde en vroegen om het parket de nodige middelen te geven. De minister zette een aantal maatregelen voorop om de toestand aan te pakken.

 • Te veel advocaten?

  Naar aanleiding van de verklaringen in de media van een Antwerpse advocaat ondervroeg een volksvertegenwoordiger de minister van Justitie over het teveel aan advocaten en mogelijke maatregelen. De minister wees op de bredere context en beklemtoonde dat een numerus clausus niet aan de orde is. De OVB reageerde eerder al in dezelfde zin.

 • Voorstelling Justitieplan: informatisering

  Hier leest u de grootse plannen uit het Justitieplan op vlak van informatisering. Die liggen in het verlengde van de plannen van de OVB.

 • Salduz: heden en toekomst

  Tijdens de vergadering van de Kamercommissie Justitie gaf minister Geens duiding over de Salduzwet en de toekomstperspectieven die de Europese richtlijn Salduz bis met zich mee brengt.

  De omzetting van de Europese richtlijn zal heel wat voeten in de aarde hebben, zowel wettelijk als praktisch-budgettair. De OVB hoedt zich voor een al te restrictieve omzetting en is bereid constructief mee te werken met de wetgever.

 • Voorstelling Justitieplan: justitiediensten en gerechtskosten

  Hier leest u de belangrijkste maatregelen uit het derde luik van het Justitieplan, in verband met de justitiediensten en gerechtskosten. Die maatregelen moeten de noodzakelijke randvoorwaarden creëren om de doorlooptijden te beperken.

 • Voorstelling Justitieplan: straf(proces)recht

  Hier leest u de krachtlijnen uit het Justitieplan over strafrecht, de strafuitvoering en de strafprocedure, met onder andere minder strafbepalingen, nieuwe voorwaarden voor de vervroegde invrijheidstelling en ruimere bevoegdheden voor het openbaar ministerie.

 • Voorstelling Justitieplan: burgerlijk procesrecht

  Hier leest u de belangrijkste plannen uit het Justitieplan van de minister van Justitie voor het burgerlijk procesrecht, met onder andere minder maar efficiëntere procedures, een hervorming van de procedure collectieve schuldenregeling en een hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand.

 • Voorstelling Justitieplan: algemeen

  Vorige week woensdag presenteerde minister van Justitie Koen Geens zijn ambitieuze Justitieplan, waarmee hij een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid beoogt te realiseren. Het Justitieplan bevat een hele reeks moedige, min of meer gewaagde maatregelen inzake burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht, justitiediensten en gerechtskosten en informatisering. De OVB onderwerpt het Justitieplan momenteel aan een grondige analyse. Ze herkent heel wat elementen uit haar verkiezingsmemorandum, maar wil op andere vlakken waakzaamheid aan de dag leggen.

 • Parlementaire vraag: hertekening kantons vredegerechten

  De minister van Justitie verduidelijkte in de Kamercommissie Justitie het voornemen van de regering om de gerechtelijke kantons te hertekenen met het oog op een meer optimale werklast van de vredegerechten.

 • Parlementaire vraag: invulling personeelskaders rechtbanken

  In de Kamercommissie Justitie klaagde een volksvertegenwoordiger gisteren opnieuw de onderbemanning van de personeelskaders bij de rechtbanken van eerste aanleg en de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel aan.

 • Parlementaire vraag: gerechts- en telefoonkosten

  In de Kamercommissie Justitie werd de minister van Justitie gisteren ondervraagd over de gerechts- en telefoonkosten. De minister gaf aan dat het begrootte budget daarvoor ontoereikend zal zijn, maar belooft een actieplan.

 • Parlementaire vraag: statuut voor pleegouders in zicht?

  De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie zijn plannen toe om voor pleegouders een wettelijk statuut te creëren.

 • Parlementaire vraag: overgangsrecht familierechtbank

  De minister van Justitie werd in de Kamercommissie Justitie nogmaals bevraagd over het overgangsrecht van de wet op de familierechtbank. Moet het hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter van voor 1 september 2014 ingesteld worden bij de familierechtbank of bij het hof van beroep?

 • De strijd tegen terreur

  Vorige week kondigde de regering haar 12 maatregelen aan in de strijd tegen terrorisme en radicalisering. Op woensdag 21 januari 2015 werden die plannen al een eerste keer besproken in een gezamenlijke vergadering van de commissies Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie. De Orde van Vlaamse Balies blijft dat opvolgen en zal de evenwichtsoefening tussen de bescherming van de belangen van een veilige samenleving én de bescherming van de fundamentele grondrechten van burgers steeds kritisch analyseren.

 • Parlementaire vraag: bemiddeling

  De minister van Justitie werd bevraagd over de wet van 21 februari 2005 inzake bemiddeling. Artikel 8 van die wet stelt dat de publiekrechtelijke rechtspersonen partij kunnen zijn bij een bemiddeling in bepaalde gevallen. Tot op heden is hier geen uitvoeringsmaatregel over geschreven. Aan de minister werd gevraagd of hij hierover een KB plande en zo ja, wat zijn zienswijze en timing is.

 • Parlementaire vraag: commissie voor onderhoudsbijdragen

  De Commissie voor onderhoudsbijdragen is nog steeds niet van start gegaan. De minister van Justitie lichtte in de Kamercommissie Justitie toe hoe dat komt.

 • Parlementaire vraag: toekomst rechtbank Veurne

  De minister van Justitie werd gisteren ondervraagd in de Kamercommissie Justitie over de toekomst van de afdeling van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne.

 • Parlementaire vraag: internering

  Minister van Justitie Koen Geens kreeg in de Kamercommissie Justitie van 14 januari 2015 enkele vragen over zijn plannen rond internering.

 • Volledige inwerkingtreding van de basiswet gevangeniswezen in zicht

  In de Kamercommissie Justitie gaf de minister van Justitie verdere uitleg over zijn beleidsdoelstelling om de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van gedetineerden volledig in werking te laten treden.

 • Parlementaire vraag Failmanager

  Gisteren werd de minister van Justitie in de Commissie Justitie van de Kamer ondervraagd over het dossier Failmanager. De minister zette de puntjes op de i en beklemtoonde hij bovenal de noodzaak om hierin binnen een wettelijk kader te werken.

 • Procedurefouten drugsbende Antwerpen

  Naar aanleiding van de procedurefouten in de zaak van de 46-koppige drugsbende, wees een volksvertegenwoordiger op de noodzaak van dringende wetgevende initiatieven inzake nietigheden in strafzaken.

  Minister Koen Geens kondigde aan dat die problematiek aan bod zal komen in de zogenaamde 'potpourriwet' , die hij begin 2015 zal lanceren.

 • Vonnissen versturen - minister lovend over ICT-plannen OVB

  Naar aanleiding van een parlementaire vraag over het verzenden van vonnissen wijst minister van Justitie Koen Geens op de ICT-plannen van de OVB (digitaal platform).

 • Over het failliet van Justitie

  Diverse volksvertegenwoordigers uitten de voorbije weken aan de minister van Justitie hun bezorgdheid over de vele achterstallige facturen en de grote tekorten op de gewone werkingskredieten bij de FOD Justitie.

 • Veelbelovende beleidsnota Justitie

  Minister van Justitie Koen Geens heeft maandag in het parlement zijn beleidsnota Justitie neergelegd, die op zijn minst ambitieus te noemen is. De minister erkent dat justitie voor enorme uitdagingen staat en wil prioritair focussen op 5 grote werven.

 • Beleidsnota's Vlaamse regering: implicaties voor Vlaamse advocatuur

  De Vlaamse regering heeft vorige week haar beleidsnota's neergelegd in het Vlaams Parlement. Als gevolg van de Zesde Staatshervorming zijn die in toenemende mate belangrijk voor de Vlaamse advocatuur.

 • Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent

  Om de advocatuur meer duiding te geven over de doelgroep van geïnterneerden die de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij te Gent denkt te kunnen plaatsen in het FPC, verspreidt zij een visie- en voorstellingstekst die is opgesteld door het bestuur van de penitentiaire inrichtingen.

 • Wetsvoorstel niet-beslagbaarheid gezinswoning zelfstandige

  Sinds 2007 kunnen zelfstandigen hun gezinswoning laten beschermen tegen beslag, via een notariële akte. Daarin worden de details van de gezinswoning – de hoofdverblijfplaats – en de rechten die de zelfstandige erop heeft, vastgelegd. Vreemd genoeg tonen de cijfers van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen aan dat die mogelijkheid slechts weinig gebruikt wordt. Omdat de zelfstandigen waarschijnlijk te weinig op de hoogte zijn van de mogelijkheid, werd een wetsvoorstel ingediend om die bescherming automatisch te laten gebeuren.

 • De positie van het slachtoffer in zaken waarin voorrecht van rechtsmacht speelt

  In het Belgische recht heeft het slachtoffer van feiten die mogelijk als een misdrijf kunnen worden omschreven en waarvan de verdachte of de in verdenking gestelde een magistraat is, niet het recht om de strafvervolging te initiëren. Het slachtoffer moet wachten op een eventueel initiatief van de procureur-generaal. De minister van Justitie werd hierover bevraagd.

 • Voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

  De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht vertoont nog enkele mankementen. De minister van Justitie werd hierop geattendeerd en gevraagd welke acties zij zal ondernemen om hieraan te verhelpen.

 • Faalt Justitie in de strijd tegen de financiële criminaliteit en het witwassen van geld?

  Op 26 februari 2014 werden in de Kamercommissie Justitie een aantal parlementaire vragen gesteld aan minister van Justitie Annemie Turtelboom inzake de bestrijding van witwas en grote fiscale fraude.

 • Resultaten van de werklastmeting magistraten

  In de Kamercommissie Justitie van 26 februari 2014 werd minister van Justitie Annemie Turtelboom gevraagd naar de resultaten en de stand van zaken van de werklastmeting bij magistraten. Zij antwoordde hierop dat de problematiek nog in behandeling is en dat er bijkomende studies werden besteld.

 • Inning penale boetes

  Hoewel de geldboete een van de meest opgelegde straffen is, worden slechts 27 % van de politiestraffen en 14 % van de correctionele straffen effectief ingevorderd door de FOD Financiën. De minister van Justitie licht toe hoe dat komt en wat zij daaraan zal doen.

 • Hoorzitting fiscale fraudebestrijding van 26 februari 2014

  Op 26 februari 2014 vond in de Kamercommissie Financiën en Begroting een hoorzitting plaats over de wetsvoorstellen nrs. 2738 en 2811. Het ging om twee wetsvoorstellen tot aanvulling van de 'una via'-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die 'meewerken' aan fraude en agressieve fiscale planning en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, resp. tot wijziging van het WIB ‘92, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude. Naar verluidt is het de bedoeling om beide wetsvoorstellen te combineren tot één globaal wetsvoorstel. De OVB werd gehoord.

 • Digitalisering van het strafregister

  In de Senaatscommissie voor de Justitie van 11 februari 2014 beantwoordde de minister van Justitie enkele vragen over de digitalisering van het strafregister.

 • (Voorlopig) bewind: bezoldiging en beperking aantal dossiers

  Minister Turtelboom gaf in de Kamercommissie Justitie toelichting bij verschillende vragen over het huidige "voorlopig bewind" en het toekomstige "bewind", onder andere over de bezoldiging van de bewindvoerder. Bovendien bevestigde zij dat de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de onbekwaamheidsstatuten pas op 1 september 2014 in werking zal treden.

 • Hoorzitting internering Senaatscommissie Justitie 14 januari 2014

  Op 14 januari 2014 werd de OVB uitgenodigd in de Senaatscommissie voor de Justitie om haar standpunt uiteen te zetten over het wetsvoorstel van 21 februari 2013 betreffende de internering van personen.

  Mr. Jan De Winter van de Gentse balie kaartte namens de OVB enkele manco's aan en suggereerde samen met de andere sprekers een aantal perfectioneringen van het wetsvoorstel.

 • Commissie objectivering onderhoudsbijdragen eindelijk in zicht?

  Het Koninklijk Besluit tot oprichting van de commissie voor de objectivering van onderhoudsbijdragen zal binnenkort in het Staatsblad worden gepubliceerd, samen met de oproep tot kandidaten.

 • Verzending afschriften vonnissen

  In de Kamercommissie Justitie werd gisteren opnieuw het probleem van de verzending van vonnissen aangekaart naar aanleiding van de niet-naleving van artikel 792 van het Gerechtelijk Wetboek door bepaalde vrederechters.

 • Optrekken van het grensbedrag voor btw-vrijstelling

  Op 8 januari 2014 stelden enkele volksvertegenwoordigers aan minister Geens de vraag of de verhoging van het grensbedrag van 5 580 euro nog niet werd gepubliceerd.

 • Verzelfstandiging beheer rechterlijke orde

  Het wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de rechterlijke organisatie is inmiddels reeds goedgekeurd in de Kamer en wacht nu op behandeling in de Senaat.

 • Laatste beleidsnota Justitie van deze legislatuur

  Op 20 november 2013 legde minister van Justitie Annemie Turtelboom haar laatste beleidsnota van deze legislatuur neer in het parlement. Gelet op de weinige nog resterende maanden vertoont het document de facto eerder het karakter van een testament.

 • Verankering van het Valentijnsarrest in de Salduzwet

  In de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de bijstand van de advocaat bij het eerste verhoor. Het wetsvoorstel wil het zogenaamde Valentijnsarrest in de wet verankeren.


 • Kleine ondernemingen en verenigingen vrijgesteld van btw?

  In zijn nieuwsbrief van 28 november 2013 laat minister Koen Geens weten dat "binnenkort enkel ondernemingen en verenigingen met een omzet van meer dan 15.000,00 EUR btw-plichtig zullen zijn."

 • Beroepsgeheim fiscale controles

  In zijn antwoord op een parlementaire vraag verduidelijkte de minister van Financiën de toekomstige regeling over het beroepsgeheim bij fiscale controles. Tevens lichtte hij toe dat het drempelbedrag voor vrijstelling voor kleine ondernemingen voorlopig behouden zal blijven.

 • Parlementaire vragen over de Salduzuitbreiding

  Enkele Kamerleden van de commissie voor de Justitie stelden aan de minister vragen over de Salduzuitbreiding waartoe de Europese ministers van Justitie hebben besloten. België onthield zich bij de goedkeuring van de richtlijn. De lidstaten hebben drie jaar de tijd om de richtlijn te implementeren in hun nationale recht. Hierover berichtte de OVB reeds in OrdeExpress nr. 17 van 17 oktober 2013.

 • Akkoord over nieuwe Salduzrichtlijn

  Op 7 oktober 2013 keurde de Raad van Europese ministers van Justitie de zogenaamde nieuwe Salduzrichtlijn goed.

 • Wetsontwerp familierechtbanken goedgekeurd

  In de toekomst krijgt elk gerechtelijk arrondissement een familierechtbank. Het wetsontwerp is definitief goedgekeurd door het parlement.

 • Wetsvoorstel minnelijke invordering van schulden

  De Orde van Vlaamse Balies werd gehoord op een hoorzitting van de Senaatscommissie Justitie op 25 juni 2013.
  Het wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden werd op 6 maart ingediend door de heer G. Deprez c.s. (Parl. St. Senaat 2013-2013, nr. 5-2003/1). Met dat wetsvoorstel beogen de indieners een betere bescherming van de consument tegen de juridische beroepen in het algemeen.

 • Familierechtbanken

  Op 20 juni 2013 keurde de plenaire vergadering van de Senaat het wetsontwerp over de invoering van een familie- en jeugdrechtbank goed. Het wordt opnieuw voorgelegd aan de Kamer.

 • Hoorzitting Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies nam op 23 april 2013 deel aan de hoorzitting in het Vlaams Parlement over het Decreet Integrale Jeugdhulp.

 • Internering, FPC Gent, financiering: wat is de stand van zaken?

  In maart, april en mei werden zowel in de Kamer als in de Senaat verscheidene vragen gesteld over internering. Aangezien dat dossier niet enkel de FOD Justitie aanbelangt maar ook de FOD Volksgezondheid, werden zowel minister Annemie Turtelboom als minister Laurette Onkelinx aangesproken.

  Hier volgt een selectie van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom verdedigde in de Kamercommissie Justitie haar voorontwerp van wet inzake de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze benadrukte daarbij dat kwaliteitsvolle juridische bijstand voor haar een topprioriteit blijft maar enkele volksvertegenwoordigers uitten toch wat bezorgdheden.

 • Elektronische betalingen op de griffies

  In de Kamercommissie voor de Justitie polste een commissielid naar de stand van zaken omtrent elektronisch betalen op de rechtbanken.

 • Nieuwe Salduzrichtlijn goedgekeurd

  Op 28 mei jl. bereikte het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (COREPER), dat de beslissingen van de Raad van de EU voorbereidt, een historische overeenkomst met het Europees Parlement over de nieuwe Salduzrichtlijn.

 • Hof van beroep Gent: procedure jeugdkamer

  Welke conclusies kunnen er getrokken worden uit het proefproject van het hof van beroep van Gent met het aangepast procesreglement voor de jeugdkamer?

 • Commissie voor Onderhoudsbijdragen

  De minister van Justitie werd opnieuw geïnterpelleerd over de op te richten Commissie voor Onderhoudsbijdragen.

 • Werklastmeting arbeidsrechtbanken

  De minister van Justitie verschafte in de Kamercommissie Justitie van 5 juni meer uitleg over de werklastmeting bij de arbeidsrechtbanken.

 • Informatisering van justitie, waar staan we?

  Een parlementaire vraag aan de minister van Justitie over verschillende informatiseringsprojecten van justitie.

 • Wetgeving overheidsopdrachten

  Op 2 juni 2013 werd een KB uitgevaardigd dat betrekking heeft op de inwerkingtreding van de wet overheidsopdrachten en van bepaalde koninklijke besluiten.

 • Familierechtbanken weer een stap dichterbij

  Op 5 juni 2013 keurde de Senaatscommissie voor de Justitie het wetsontwerp over de invoering van een familie- en jeugdrechtbank goed.

 • Internering, FPC Gent, financiering: wat is de stand van zaken?

  In maart, april en mei werden zowel in de Kamer als in de Senaat verscheidene vragen gesteld over internering. Aangezien dat dossier niet enkel de FOD Justitie aanbelangt maar ook de FOD Volksgezondheid, werden zowel minister Annemie Turtelboom als minister Laurette Onkelinx aangesproken.

  Hier volgt een selectie van de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Evaluatie Wet Bescherming Persoon Geesteszieke

  Minister Annemie Turtelboom deelde in de Senaatscommissie Justitie mee dat de toepassing in dringende gevallen van de Wet Bescherming Persoon Geesteszieke (WBPG) zal worden geëvalueerd.

 • Hervorming tweedelijnsbijstand

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom verdedigde in de Kamercommissie Justitie haar voorontwerp van wet inzake de hervorming van de juridische tweedelijnsbijstand. Ze benadrukte daarbij dat kwaliteitsvolle juridische bijstand voor haar een topprioriteit blijft maar enkele volksvertegenwoordigers uitten toch wat bezorgdheden.

 • Hoorzitting Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies nam op 23 april 2013 deel aan de hoorzitting in het Vlaams Parlement over het Decreet Integrale Jeugdhulp.

 • Ontwerp Decreet Integrale Jeugdhulp

  Het ontwerp van het Decreet Integrale Jeugdhulp - dat de POS-regelgeving grondig zal hervormen - ligt voor bespreking op tafel in het Vlaams parlement.

 • Aanstellen van ambtenaren voor het voeren van pleidooien door de FOD Financiën

  Toenmalig minister van Financiën Steven Vanackere bevestigde in de Senaat dat de FOD Financiën nog slechts in uitzonderlijke gevallen een beroep doet op advocaten.

 • Het bewind hervormd

  De hervorming van de verschillende onbekwaamheidsstatuten is rond. De Koning moet het wetsontwerp nu bekrachtigen.

 • Lesbische meemoeder: voortaan geen omweg meer via adoptie?

  Is de vaststelling van de afstamming van de lesbische meemoeder met het kind van haar partner aan modernisering toe?

 • Uitstel elektronische procesvoering

  Door de wet diverse bepalingen houdende justitie van 31 december 2012 werd de wet op de elektronische procesvoering van 10 juli 2006 gedeeltelijk uitgesteld. De minister van Justitie zet ondertussen volop in op de creatie van de nodige voorwaarden om uiterlijk 2015 tot een daadwerkelijke elektronische procesvoering te komen.

 • Voorlopig behoud gerechtelijk arrondissement Leuven

  Ook na de aangekondigde vermindering van het aantal gerechtelijke arrondissementen blijft het gerechtelijk arrondissement Leuven voorlopig bestaan, zo antwoordde de minister van Justitie op een parlementaire vraag.

 • Franstalige procureur des Konings Brussel voorgedragen

  Jean-Marc Meilleur is voorgedragen als nieuwe procureur des Konings van Brussel. Conform de wet van 19 juli 2012 komen voortaan alleen Franstalige kandidaten voor dit ambt in aanmerking. De Orde van Vlaamse Balies wacht het arrest van het Grondwettelijk Hof af (procedure tot vernietiging van de wet van 19 juli 2012).

 • Nieuw Wetboek economisch recht: een blokkendoos met allure?

  De Kamercommissie Bedrijfsleven werkt volop aan een nieuw wetboek, dat via "aanbouwwetgeving" tot stand zal komen. Na voltooiing zullen er 17 boekdelen zijn.

 • Buitengewone kosten

  De definitie van "buitengewone kosten" in de Wet objectieve berekening onderhoudsbijdragen is mogelijk te strikt. Dat blijkt uit een onderzoek van de Hogeschool Gent.

 • Familienaam

  Minister Annemie Turtelboom beantwoordde in de Kamer een vraag over de erkenning van de dubbele familienaam en de wijziging van de naamwetgeving.

 • Voorontwerp Decreet Integrale Jeugdhulp

  De Orde van Vlaamse Balies vindt dat de minderjarige moet worden bijgestaan door een advocaat tijdens het tegensprekelijk debat bij de gemandateerde voorziening.

 • Wet op de continuïteit van ondernemingen

  Parlementaire vraag van 8 januari 2013 - Kamercommissie voor de Justitie

  De evaluatie van drie jaar werking van de Wet op de continuïteit van ondernemingen zet de ministerraad aan tot actie. Tijdens de laatste ministerraad van vorig jaar werd een ontwerp goedgekeurd, dat nu door de Raad van State wordt gescreend.